הפגישה ההיסטורית של רבי נחמן מברסלב זי”ע עם האדמו”ר הזקן ‘בעל התניא’

פגישתם ההיסטורית של רבי נחמן מברסלב זיע”א והאדמו”ר הזקן זיע”א – עם התקרב האדמו”ר הזקן לברסלב, יצא רבי נחמן לקראתו ואמר רבי נחמן מברסלב לאנשיו: “תנו כבוד לשר האלף”!

רבי שניאור זלמן מלאדי זיע"א // צילום: באדיבות המצלם

לרגל יום היארצייט כ”ד טבת תשע”ט יום פטירתו של האדמו”ר הזקן ‘בעל התניא’, ‘אומן שלום’ מביא את סיפור פגישת רבינו הק’ רבי נחמן מברסלב עם האדמו”ר הזקן כפי שהתפרסם במחקרו המאלף של ההיסטוריון החב”די הרב יהושע מונדשיין ז”ל. (תחקירו של הרב יהושע מסתמך ברובו על המקורות המופיעים בספרי ברסלב, בתחקיר הועלו סיפורים חדשים ממקורות שונים בחב”ד שלא פורסמו עד כה).

 

פגישתם של רבי נחמן מברסלב זיע”א והאדמו”ר הזקן זיע”א

“תנו כבוד לשר האלף” בשנת תק”ע ערך האדמו”ר הזקן מסע גדול ברחבי רוסיה, במסגרת השתדלותו העצומה למען בני הכפרים שגורשו בגזירת הצאר והיו מושלכים בחוצות קריה נפוחי כפן ר”ל”. בין הסיבות הנוספות למסע זה, עמדה מטרה נוספת – ביקור בעיירה טולטשין, מקום מגוריו של הרה”ק רבי ברוך ממזי’בוז’ באותם ימים, כדי לנסות ליישב את המחלוקת שנתגלעה ביניהם.

בדרכו של אדמו”ר הזקן אל הרה”ק ר’ ברוך ערך האדמו”ר הזקן ביקור אצל רבינו הק’ רבי נחמן מברסלב בעיירה ברסלב הסמוכה, טרם שרבי נחמן עקר משם לאומן בחודש אייר באותה השנה.

עם התקרב האדמו”ר הזקן לברסלב, יצא רבי נחמן לקראתו אל מחוץ לעיר בלווית רבים מאנשיו וכבוד גדול עשו לו, ואמר רבי נחמן מברסלב לאנשיו: “תנו כבוד לשר האלף”!

האדמו”ר הזקן בא לביתו של רבי נחמן מברסלב, ובאותו מעמד פנה רבי נחמן לגביר משה חינקעס שהיה מאנשיו, ואמר לו: “גיב צדקה פאר אן אמת’ן תלמיד חכם”! (תן צדקה לתלמיד חכם אמיתי!) והלה הניח על השולחן מטבע זהב (רענדל) עבור האדמו”ר הזקן. פנה אליו רבי נחמן מברסלב בתמיהה: “דאס גיט מען פאר אן אמת’ן תלמיד חכם”?! (זה מה שנותנים לתלמיד חכם אמיתי?!) והניח רענדל נוסף. כשהבחין בפני רבי נחמן שהוא עדיין תמה, הוסיף והניח רענדל נוסף, אך התמיהה לא סרה והוא הוסיף והניח עד שנתן עשר מטבעות זהב. אז גרף רבי נחמן בידו (“אראפ גישארט פון טיש”) את המטבעות ונתן בידו של האדמו”ר הזקן.

שאל רבי נחמן את האדמו”ר: “האמת הוא שיש לכם שמונים אלף חסידים”?

השיב לו האדמו”ר שלא יהיה הדבר חידוש בעיניו, מפני שיש לו בתוך חסידיו גם מלמדים רבים, ולכל מלמד יש הרבה תלמידים, וכל תלמיד נותן לצדקה להחזקת האדמו”ר, ובזה הוא נחשב לחסיד שלו. כי באם נותן הוא צדקה עבורו, הרי בזה הכח לא יתהפך למתנגד עליו, ואדרבה, זכות הצדקה תגין עליו שיתהפך לטוב, ובזה האופן יוכל להיות שיש לו שמונים אלף חסידים.

יש אומרים שבין הדברים רמז לו רבי נחמן לאדמו”ר, שבבוא היום ישתדכו צאצאיהם זה בזה. דבריו נתקיימו כעבור שנים רבות (בקיץ תקע”ז), כשנכדו של האדמו”ר הזקן – הר”ר אהרן מקרימנטשוג, בנה של הרבנית פריידא בת האדמו”ר, נשא (בזיווג שני) את הרבנית חיה, בתו הקטנה של רבי נחמן מברסלב.

אחר כך ליווהו אנשי קהילת ברסלב עד ליציאתו מן העיר, ושני הצדיקים נסעו יחדיו בעגלה אחת. כשנסבה שיחתם אודות החיכוכים עם ר’ ברוך ממז’יבוז’ התבטא רבי נחמן במליצה: “פעטערבורך האט איר שוין געפאטערט, פעטער ברוך האט איר נאך ניט געפאטערט”, כלומר: מפטרבורג כבר נפטרתם, מהדוד ברוך עדיין לא…

אחת המסורות יודעת לספר, שמשום מה לא הסכים האדמו”ר הזקן ללון בביתו של רבי נחמן, אלא דוקא בעגלת מסעו, ומוהר”ן אמר, שבוודאי חפץ האדמו”ר להשיח באזני הבעל עגלה בענייני “עתיק ואריך”…

 

הפגישה הקודמת עם רבי נחמן מברסלב זיע”א

אך לא הייתה זו פגישתם הראשונה של שני צדיקים אלו, מעט יותר מעשר שנים לפני כן ביקר רבינו הק’ בביתו של האדמו”ר הזקן בליאזנא, ביקור שקשור לרוח הפירוד שהחלה לנשב במכתביו של רבי אברהם מקאליסק אל רבינו משנת תקנ”ז ואילך.

את החודשים הראשונים של שנת תקנ”ט עשה רבי נחמן בארץ ישראל, בהיותו בטבריה נפגש כמה פעמים עם הרר”א מקאליסק, ובאחת מהן הבטיח לרב מקאליסק שתיכף בחזרתו לחוץ לארץ יסע אל האדמו”ר ויקח עמו דברים בקשר למעות ארץ ישראל.

בגלל הבטחתו זו, הנה בחזרתו מא”י ובבואו לעירו ולביתו, לא ירד כלל מן העגלה להכנס הביתה אלא המשיך בדרכו ופנה לכיוון ליאזנא.

ובלשון הכתוב בספר “חיי מוהר”ן” (בפרק “מקום ישיבתו ונסיעותיו”, אות י’): “גם תיכף בבואו מארץ ישראל נסע לק’ (לאדי) (ליאזנא) להרב החסיד הגאון המפורסם מו”ה שניאור זלמן זצוק”ל, ודיבר עמו הרבה מענין אנשי ארץ ישראל. כי בעת היות רבינו ז”ל בארץ ישראל שיחרו פניו שם, שיהיה הוא ז”ל שם. ובענין זה יש כמה מעשיות לספר מה שעבר עליו בעת נסיעתו לשם, ובהיותו שם, ובחזרתו משם”.

מעט מאירועים אלו נתפרשו במקורות נוספים: “בבואו לשם (בשבת חזון תקנ”ט) דיבר עם שני אנשים של הרב (האדמו”ר הזקן) מענין חב”ד, ורבינו זצוק”ל [מברסלב] ביקש מהם שיפרשו לו איזה ענין. אח”כ ביקש (האדמו”ר) את רבינו זצוק”ל לומר לפניו תורה ולא רצה. ואמר הרב תורה בערך שמונה שעות. ואמר רבינו זצוק”ל שבדבר זה האט ער צו גיטראפין (קלע אל המטרה), שסיים אז על הפסוק “רחמיך רבים ה’ “, עס איז אויף דיר ג-ט אגרויס רחמנות” (רחמנות גדולה היא עליך רבש”ע).

רבי נחמן עצמו חזר באזני אנשיו את דבריו אלו של האדמו”ר, כפי שכותב הרה”ח ר’ אברהם חזן בנו של הרה”ח ר’ נחמן מטולטשין זצ”ל: “שמעתי בשם אדמו”ר (מוהר”ן) ז”ל שסיפר זאת בשם הרב הצדיק ר’ שניאור זלמן מלאדי ז”ל, שפירש את המקרא ‘רחמיך רבים ה’ ” היינו רחמיך, הרחמנות שעליך ה’ כביכול רבים ועצומים מאד”.

הד מביקורו זה של רבי נחמן מברסלב אצל האדמו”ר הזקן נשמע במכתבו של הרב מקאליסק אל הר”ר נחמן: “ושמחנו מאד אשר שמענו משפעת שלומו, כי בא לביתו בשלום, וראינו שקשר עבותות האהבה לא זז, בכל לבבו דורש טובותינו ושם לדרך פעמיו ונהג נסיעתו בעצמו למדינת רייסין, יהי כן ה’ עמו… ממדינת רייסין לא יש לנו שום ידיעה מה נעשה שם בנידון זה, אחרי נסיעת כת”ר לשם ונתראה פנים ויספר להם מכל התלאה אשר מצאתנו, מצפים אנו שיודיע לנו רומ”ע כת”ר בפרטיות מכל אשר עשה שם”.

 

מן הענין להביא כאן אזכורים נוספים של האדמו”ר הזקן ותורתו, בפיו של רבי נחמן מברסלב זיע”א

בתחילת התקרבותו של רבי נתן מברסלב – תלמידו של רבי נחמן מברסלב – לרבו, סיפר לו רבי נחמן (בחודש אלול תקס”ב) שלוש מעשיות: המעשה השני מהרב רש”ז מלאדי זצ”ל, שהיה לו תלמיד שאמר שמונה שנים תורה על תורה אחת מהרב (ובזה רימז מיד על מוהרנ”ת זצ”ל שירבה מאד לחדש בתורתו הק’ של מוהר”ן).

פעם אחת דיבר רבי נחמן עם אנשיו, בראש השנה, ואמר שאין ללמוד ספרים של דרושים ומוסר אלא רק אותם ההולכים על פי דברי חז”ל בגמרא ומדרשים וספרי הזוהר הק’ וספרי האר”י ז”ל, וכן כל הספרים שחיברו הצדיקים הסמוכים לדורותינו שהם בנוים על יסודות הררי קודש על פי דברי הבעש”ט ז”ל, שהם ספרי הרה”ק מפולנאה וספר ‘ליקוטי אמרים’ וחשב עוד כמה ספרים כאלה שטוב ללמדם. אף שאין לדעת בבירור אם כוונתו ל’ליקוטי אמרים’ מתורות הרב המגיד ממעזריטש או ל’ליקוטי אמרים – תניא’, אבל עינינו הרואות שספר ה’תניא’ שגור על לשונו של הגה”ח הר”ר נחמן אבד”ק טשעהרין – הוא השליט במרחבי תורת מוהר”ן ומפליא בביאורה – ולא זז מחבבו בספרו ‘דרך חסידים’, ואתו עמו דרושי הסידור של האדמו”ר הזקן המובאים שם לרוב.

על האדמו”ר הזקן מסופר, שבשעה שנתעוררה המחלוקת הגדולה על רבי נחמן מברסלב, רצה האדמו”ר לעמוד לימינו ולהגן על כבודו של רבי נחמן. ובלשון אחר נמסר, שהאדמו”ר הזקן שלח להכריז שכל החולק על רבי נחמן מברסלב הוא כחולק על האדמו”ר עצמו.

 

תגובות

ננח נחמ נחמן מאומן

3

וודאי שבספר "ליקוטי אמרים" הכוונה לתורות הרב המגיד, כמו שמובא בחיי מוהר"ן שאמרו לפניו מתורות הרב וסתר דבריו, וכן מובא בשיש"ק החדש ערך 'רבי שנאור זלמן מלאדי', שרבנו אמר שהוא אוחז ממנו אבל לא מדרכו... וכבר ידוע באנ"ש מה נתכוון רבנו בחזרתו על דבריו "רחמיך רבים השם..."

2

"רחמיך רבים ה' "

1

הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ו' אייר ה'תשפ"א
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.