ציון רבי נחמן מברסלב // צילוםף באדיבות המצלם

כיצד מתייחסים גדולי התורה והמוסר בעולם הליטאי לרבנו וספריו?

באופן כללי ניתן לענות על שאלה זו, שמצד אחד רבנו ותורתו קיבלו פרסום וחיזוק אצל גדולי ישראל במידה גדולה דיה בכדי שמבקש אמת יוכל לדעת את האמת, ומצד שני גם התכסו במספיק שכבות של הסתרה כדי שמי שאינו מחפש את האמת יוכל לא למצוא אותה…

כיצד התקבל רבנו וספריו בדורות שאחריו?

התשובה לזה מורכבת למדי, ישנם רבים מגדולי ישראל שהעריכו את רבנו באופן יוצא מן הכלל ושיבחו את הספר ליקוטי מוהר"ן ועסקו בו בגלוי, ישנם גם רבים שעסקו בו בסתר והביעו את התפעלותם מרבנו בפני מקורביהם, אך מסיבות שונות לא רצו לפרסם זאת בגלוי, וישנם אחרים שנמנעו מלעסוק בספר מחמת 'מסורות' שונות (שצריכים בירור בפני עצמם, אך אין כאן המקום).

ובאופן כללי ניתן לענות על שאלה זו, שמצד אחד רבנו ותורתו קיבלו פרסום וחיזוק אצל גדולי ישראל במידה גדולה דיה בכדי שמבקש אמת יוכל לדעת את האמת, ומצד שני גם התכסו במספיק שכבות של הסתרה כדי שמי שאינו מחפש את האמת יוכל לא למצוא אותה…

תורתו של רבנו התפשטה באופן רחב מאד, ודברים רבים מתורתו התפרסמו בשמו והפכו לנכסי צאן ברזל בעולם התורה, ודברים רבים עוד יותר מתורתו התפרסמו שלא בשמו. ידוע למשל שהגאון הנודע רבי צדוק הכהן מלובלין ז"ל טרח לכתוב מראי מקומות על 'ספר המידות' שכתב רבנו בילדותו, כדי להראות מהיכן לקוחים הדברים (המראי מקומות שלו נדפסו בחלק מהמהדורות), ובאופן כללי תורתו של רבנו ורבי נתן השפיעה רבות על הלך מחשבתו.

 

כיצד מתייחסים גדולי התורה והמוסר בעולם הליטאי לרבנו וספריו?

ובכן, את הידוע איני צריך לומר לך שלא תמצא כמעט בעולם הישיבות משגיחים שמביאים מספרי רבנו בשמו, ובהרבה מקומות לא תמצא את ספריו כלל, כמו שלא תמצא שם ספרי חסידות אחרים, ואולי כלפי ספרי ברסלב זה במידה רבה יותר.

אולם הרושם שנוצר מכך בעיני חניכי הישיבות כאילו כל רבותיהם 'פוסלים' את דרך ברסלב הוא מוטעה, הישיבות מחנכות לפי קו מסויים, שהקו הזה בדברים מסויימים אינו הולך יחד עם הקו של רבנו, ובדרך כלל בישיבות נוקטים בשיטה של חינוך בקו אחיד, ולא נותנים לבחורים גישה לדרכים ביהדות שיש בהם גישה שונה, מחשש שמא יבואו לידי בלבול. אולם לא בהכרח שוללים משום כך את הקו האחר, יתכן בהחלט שאנשי הדעת מבין המחנכים יודעים שהגישה האחרת יכולה להיות טובה גם כן, אולם מכיון שהם קיבלו והתחנכו בדרך שלהם, אינם מתיימרים להבין את הדרך האחרת וכל שכן לא להנחיל אותה לתלמידיהם, ואין להם אלא מה שקיבלו ואת זה הם מוסרים.

יחד עם זאת, היו בישיבות גם מחנכים בעלי שיעור קומה שנפשם הכילה דרכים רבות ומגוונות, והם כן היו מסוגלים לקבל מכמה בתי מדרש וליצור מזיגה שכללה כמה דרכים, ובדרך כלל היתה להם משום כך יכולת השפעה על ציבור גדול ומגוון יותר, דוגמא לכך בדור הקודם הם הרב הוטנר והרב דסלר זצ"ל, ועוד רבים).

ואכן היו רבים מגדולי התורה והמוסר בעולם הליטאי שהכירו את ספרי רבי נחמן מברסלב והתייחסו אליהם בהערצה גדולה. אחד הדוגמאות הבולטות לכך הוא החזון איש זצ"ל, שישנם עדויות רבות על יחסו החיובי לרבנו ספריו ואנשיו (חלקם מובאים בספר 'שבחו של צדיק').

רבי נחום יצחק פראנק שהתקרב בצעירותו לחסידות ברסלב סיפר שאביו התנגד לזה בשעתו מאד, והלך הוא עצמו לשאול את החזון איש, ואמר לו החזון איש שאין שום בעיה ללמוד בליקוטי מוהר"ן, והוסיף 'וגם אני לומד ליקוטי מוהר"ן'. ועוד אמר לו שבענייני עבודת ה' אין דין כיבוד אב.

וסיפר הר"ר בן ציון אפטר מחשובי חסידי ברסלב וממקורבי הגרי"ז מבריסק זצ"ל שבפעם הראשונה שביקר אצל החזון איש ראה את הספר ליקוטי מוהר"ן על שולחן החזון איש, וכשהתפלא אמר לו 'אני מעיין בזה הרבה, זה ספר מוסר טוב מאד', וכן דיבר עמו כמה פעמים על גדלותו של רבנו, והיה מבקש ממנו בכל פעם שהגיע אליו 'אמור איזה דבר תורה מהרבי'. ואמר לו פעם שספר ליקוטי מוהר"ן הוא גבוה מאד מאד.

וסיפר הר"ר נתן ליברמנש שליט"א, מחשובי חסידי ברסלב, שבשנת תשי"ט סידר את ספרי החזון איש לדפוס יחד עם רבי שמריהו גריינימן זצ"ל, ודיברו אז ששערי רוסיה עומדים להפתח, וממילא כבר החלה הרשמה לנסיעה לראש השנה לאומן, ואמר לו רבי שמריהו שרוצה אף הוא להצטרף,  וכשהתפלא על כך רבי נתן, אמר לו, שהוא רוצה לזכות להיות על ציונו של מוהר"ן, משום שראה אצל החזון איש שמאד החזיק ממנו.

וסיפר עוד הגר"ש גריינימן (מפי נכדו) שהחזון איש התבטא פעם בפניו ואמר 'רבי נחמן היה גדול יותר מכל אלו שחלקו עליו'. כמו כן המגיה של ספרי החזון איש היה רבי אלחנן ספקטור זצ"ל, מגדולי חסידי ברסלב, ובאגרות חזון איש (א, ל"ז) מובא איגרת ששלח אליו החזון איש, וכתב לו: 'כי באמת אין כל עצב בעולם, למי שמכיר באור האורות של האמת'…

וגם על בעל הקהלות יעקב ישנם עדויות רבות שעסק בליקוטי מוהר"ן, וסיפר לרבי נתן צבי קעניג ז"ל (ראש כולל ברסלב בבני ברק) שספר זה מחזק אותו רבות ביראת שמים אף שהרבה דברים אינו מבין. וכן התפלל רבות בליקוטי תפילות של רבי נתן, ורבי אליהו ברוך פינקל ז"ל סיפר שראהו פעם רוקד סביב השולחן עם הליקוטי תפילות. ובבית הגר"ח קניבסקי שליט"א יש ספר ליקוטי מוהר"ן עם הערות של הסטייפלער. וכן סיפר נכד הגר"ח ששאל אותו על כך והשיב לו שהסטייפלער למד ליקוטי מוהר"ן ושאר ספרי חסידות.

והמשגיח רבי אליהו לופיאן זצ"ל נשאל (על ידי הר"ר צבי יוסף ואסילסקי) על ספרי ברסלב, וענה: 'הן אלו ספרי המוסר האמיתיים'. והרב דסלר זצ"ל הביא בשיחותיו שנדפסו בחמשת כרכי 'מכתב מאליהו' כמה פעמים מספרי ברסלב, הן מליקוטי מוהר"ן והן משיחות הר"ן, וניכר שאין זו ידיעה אחת ששמע עליה, אלא שהיתה לו שליטה בספרים, והוא מתייחס אליהם כדבר ידוע, כלשונו  'כבר העיד מוהר"ן', ואף מוסיף ביאורים לדבריו העמוקים 3. וכן סיפר חתנו הג"ר יהושע גלדצהאלר בספרו קדשי יהושע חלק ה' (מאמר אחרית דבר) שחמיו למד היטב בספרי מוהר"ן, ואמר שהם עמוקים מאד וצריך להיות 'מבין' עליהם.

הגאון ר' משה שטרנבוך שליט"א סיפר באירוסין של נכדו עם משפחת גלינסקי (ניסן תשע"ח באולמי זויעל) שהוא נסע עם הרב דסלר נסיעה ארוכה באניה, ושני הספרים היחידים שהיו עמו אז הם ספר עץ חיים וספר ליקוטי מוהר"ן, ואמר לו אז הרבה חידושים בליקוטי מוהר"ן.

והמשגיח הרב וולבה זצ"ל כתב בספרו עלי שור ברשימת הספרים המומלצים לכל אחד, ללמוד בספר 'משיבת נפש' בזמן שצריך חיזוק. אך במהדורות המאוחרות השמיטו זאת המו"ל משום מה. והג"ר יחזקאל סרנא זצ"ל ראש ישיבת חברון בספרו 'דליות יחזקאל' חלק ד' בסופו, הביא רשימה ארוכה של ציטוטים מכתבי רבי נתן תחת הכותרת 'דברים נבחרים מכתבי מוה"ר רבי נתן'.

וכן ידוע שבישיבת נובהרדוק עסקו הרבה בספרי ברסלב, ולקחו משם הרבה יסודות. בין היתר, השיר המפורסם שהושר בנובהרדוק 'כל העולם כולו גשר צר מאד והעיקר לא לפחד כלל', לקוח מליקוטי מוהר"ן (תניינא, מח). וגם על רבי ירוחם ממיר יש עדות מפי תלמידו שעסק בספרי ברסלב ואמר שספרי ברסלב הם אש ממש (מובא בספר 'שבחו של צדיק').

ויש עוד עובדות רבות הידועות למי שרוצה לדעת, שמצביעות על הערכה רבה ועמוקה שרוחשים רבים מאנשי הדעת והמוסר מבין גדולי ליטא לרבנו ותורתו.

כמובן שעדיין לא הסברנו מדוע סוף סוף לא כולם מכירים ומעריכים, ולמה אצל הרבה 'מקובל' אחרת ממה שכתבנו כאן, עד שאנחנו צריכים לבוא ולהוכיח שהרבה גדולי עולם ידעו והחזיקו ממנו מאד.

 

תגובות

No comments found.
80
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ח אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.