ר' קלונימוס קלמן גולדשמידט זצ"ל

רבי קלמן מחייב את כולנו...

ימי קדם, עת הסתופפנו בצל צח בישיבת ברסלב בני ברק – היה זה רבי קלמן גולדשמיט זצ"ל אשר בחדוות נעורים היה מתיישב על ספסלי העץ הארוכים והצרים, ומנעים תלמודו במנגינה. כבמטה קסמים נמשכים אליו צעירי הצאן, נשאבים אליו – ושואבים, דולים מאורו לליבותיהם, שואבים חיזוק לנפשותיהם הכמהות, ושמחה לליבם. מאמצם ומחזקם בנסכו תקוה בדבורי עוז השאובים ממים שאין להם סוף מהנחל אשר אין מימיו מכזבים – ממעיינו של הרבי הגדול – אליו היה קשור רבי קלמן בכל נימי נפשו.

ימי קדם, עת הסתופפנו בצל צח בישיבת ברסלב בני ברק – היה זה רבי קלמן גולדשמיט זצ"ל אשר בחדוות נעורים היה מתיישב על ספסלי העץ הארוכים והצרים, ומנעים תלמודו במנגינה. כבמטה קסמים נמשכים אליו צעירי הצאן, נשאבים אליו – ושואבים, דולים מאורו לליבותיהם, שואבים חיזוק לנפשותיהם הכמהות, ושמחה לליבם. מאמצם ומחזקם בנסכו תקוה בדבורי עוז השאובים ממים שאין להם סוף מהנחל אשר אין מימיו מכזבים – ממעיינו של הרבי הגדול – אליו היה קשור רבי קלמן בכל נימי נפשו.

שיחת חברים לבבית מתפתחת בין נערים עולי ימים המתחילים את דרכם בסערת הים וגליו ובין החסיד הנלבב רבי קלמן זצ"ל אשר עבר זה מכבר נפתולי חיים אלו, ומזיו חכמתו ודעתו הרחבה מאציל נטפי נוחם לחזק את רוחם. ובאותו רוח חיים עשרות שנים לאחר מכך בא: לישיבת ברסלב אהבת משה, לרומם לחזק ולהגביה את "בני הנעורים" בשמחת נעורים. ובחשקת התורה.

 "יש בני אדם שיש להם ייסורים גדולים ונוראים רחמנא ליצלן, והם היו רוצים לספר את אשר בלבבם אך אין להם בפני מי לספר ולהשיח את כל אשר בלבבם, והם מלאים ייסורים ודאגות. וכשבא אדם עם פנים שוחקות יכול להחיות אותם ממש. ולהחיות אדם אינו דבר ריק, כי הוא דבר גדול מאוד", (שיחות הר"ן אות מ"ג).

כזה היה רבי קלמן זצ"ל וכך הוא ייזכר לעד, פנים שוחקות שאינם משאירים מקום להבעה אחרת, ובוודאי לא הבעה של כאב וצער. כזה גם היה בעת נסיון – במעוף צרה וצוקה כאשר חלה בערוב ימיו בְּקָשֶׁה שבמחלות – וצהלתו על פניו תמיד. רפיון ידיהם וייאושם הקשה של רופאיו לא גרם לו לאבד את תקוותו ולו במעט. השמחה והחיזוק בהם היה עטוף חיבקה בחום את כל סביבותיו כאשר רבים שבאו לחזקו ולאמץ ידו – יצאו מחוזקים להפליא.

ממנו שאבו מקור ששון ושמחה, חולים רבים שבאו לחולות פניו שינסוך בהם תקוה, שיאציל עליהם מאותו סם חיים. חסידים ואנשי מעשה, בעלי בתים, למדנים ו"עמך" כולם, כולם אהבו את קרבתו, כי מי זה איש אשר אינו חפץ בחיים ואינו אוהב ימים לראות טובה ושמחה.

ולא רק לאלו ששהו עמו יחדיו, גם אלו שרק שמעו או קראו על שירת סיפור חייו והתמודדותו ברצונות נפשיים עצומים – לא ליפול, לא להיחלש, ושמועה זו עשתה לה כנפים למרחקים ולרחוקים גם יחדיו.

חכמינו במסכת תענית  כב'. מספרים על התנא רבי ברוקא חוזאה שהלך בשוק ופגש את אליהו הנביא, שאלו רבי ברוקא: האם יש בשוק זה מישהו שהוא בן העולם הבא? בתוך כך הגיעו שני אנשים החווה לו אליהו הנביא על שני אלו, שהם בני העולם הבא. שאלם רבי ברוקא: מה מעשיכם? אמרו לו: אנשים שמחים אנחנו, כשאנו רואים אנשים עצובים אנו משמחים אותם. בני עולם הבא במה? ועבור מה? כי היו שמחים ומשמחים את קשיי היום.

הנה כי כן רבי קלמן זצ"ל כאותם בני עולם הבא עסק בזה במסירות נפש ובמיצוי הכוחות – לשמוח! ולשמח אחרים! מה פלא אם כך שזכה ל"ותשחק ליום אחרון"…

*

מסופר על יהודי חסידי אשר במוראות שואת יהדות אירופה הגיע איליו אחד הנדכאים והתחנן על נפשו אם יוכל לחיותו במעט מזון לפיו אחר אשר זה כמה ימים לא בא אוכל לפיו ואף באשפה לא מצא אפילו קליפת תפוחי אדמה, ואיך ישרוד?

היהודי הצדיק הזה ניגש אל אותו נשבר ונדכא לבב ואמר לו במלוא הרגש: אמנם אין לי כל מאכל להציע לך – אך תדע שיש כאן יהודי שאוהב אותך מאד, ובאמרו זאת חיבקו במאור פנים ועודד את רוחו עד למאוד.

דעו לכם: אמר אותו יהודי לאחר שנים רבות אחר ששרד את המלחמה: 'אותה הארת פנים שקיבלתי אז בזמן השואה הקשה, היא שעזרה לי לעבור את כל הייסורים ולצאת בשלום מהתופת הנוראה.

הארת פנים, להראות לזולת פנים מחייכות, פנים שוחקות – לשמוח ולשמח, כמה מעלות גדולות יש בכך, להשפיע ולהאיר לפרט ולכלל מתוך פנים שוחקות אמונה, תקוה וביטחון – מה יש יותר מכך? הם  נחרטים בלבבות אנשים, "ולהחיות אדם אינו דבר ריק" – אומר רבינו.

*

רבי קלמן עלה בסערה השמימה בימי תשלומי חג מתן תורותינו – חג השבועות, חג המבטא יותר מהכל את שמחתינו בקבלת התורה. וכמובא בשו"ע (או"ח סימן תצ"ד סעיף ב') שנוהגים לשטוח עשבים בבית הכנסת זכר לשמחת מתן תורה

ללמדנו בא, שעיקר הזכר עושים בשטיחת העשבים, בדבר המבטא את האווירה המלבלבת והחיונית בעת קבלת התורה, כשהקב"ה הפריח את ההר בירוק ובפריחה ביקש לגלות בכך את רצונו: שעם ישראל יקבלו את התורה בלב שמח וכשהעין נתקלות במראות מלבלבים, גואה גם הלב בשמחה זו. זו היא איפה הסיבה שאנחנו עושים זכר לעשבים ולפרחים שהיו בהר סיני, בכדי לזכור שאי אפשר לקבל את התורה ללא שמחה !

ייחודיותו של רבי קלמן זצ"ל בקבלת התורה – ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים – בשמחה ובטוב לבב, בחדוות חיים – "חיכו ממתקים וכולו מחמדים".

*

"והחי יתן אל לבו", רבי קלמן מחייב אותנו, הוא דורש מעמנו לחיות עם תקוה, לשמוח תמיד אפילו אם זה לא קל, נסיבות, זמנים ועתים לא יצליחו ואסור לקחת זאת מעמנו. ראינו שמענו על חיים של שמחה, חיים מלאים ורעננים על אף האכזבה והמצוקה, אפשרי הדבר, ביכולת בני אנוש ישנם כוחות אלו – רבי קלמן הוכיח זאת.

וכה הם דבריו של מוהרנ"ת זי"ע בליקוטי הלכות: "מי שלבו שלם עם ה' ואמונתו חזקה ומאמין שהכל ברצונו יתברך אזי הוא בשמחה תמיד, ואין לו שום דאגה ופחד כלל משום דבר שבעולם בבחינת 'אל תירא מפחד פתאום' וכו', כי מאחר שהכל רק ברצונו יתברך, אם כן אין לו להתיירא משום דבר, כי מי יוכל לעשות לו דבר גדול או קטן בלי רצונו יתברך, כמו שנאמר ה' לי לא אירא, ועל כן הוא שמח תמיד. ואפילו אם לפעמים באים עליו איזה ייסורים ח"ו אף על פי כן מאחר שיודע שהכל ברצונו יתברך לבד, הוא יכול לשמח את עצמו תמיד… כי יודע שה' יתברך מלא רחמים, וכוונתו יתברך בוודאי לטובה, ובוודאי ישוב ה' וירחמהו וייטיב אחריתו, והייסורים יתהפכו  לו לטובה גדולה לעלמי עד ולנצח נצחים, ועל כן הוא בשמחה תמיד… (הלכות כלי היין א' אות א')

אכן כן, היה לו לרבי קלמן אוצרות של אמונה וביטחון שמשם שאב את כוחות נפשו העצומים – עם החיוך התמידי והאמתי על פניו, חיוך שהקרין ונסך אור של אמונה, תקוה, ביטחון ועבודת ה' בשמחה. ניקח גם אנו מעט צידה לדרכינו, מדמותו הנפלאה מהליכותיו וממעשיו להתעלות ולהתרומם לשמוח ולשמח, אנו, סביבותינו משפחותינו ומכרינו.

ומלבד מהתועלת הרבה שתצמח לנו מכך, שנזכה לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב, ולהיות אך שמח תמיד – יהיה בזה גם עילוי לטובת נשמתו הזכה והתמימה. כאשר החיוך הנצחי שלא נמחה ימשיך להאיר ולהרנין לבבות…

תגובות

No comments found.
685
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ח אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.