סופה להתקיים // מאמר על הפרשה

סופה להתקיים – בהירות מוגזמת עלולה להסתיר על הבנה עמוקה הרבה יותר, בלי שאלות אי אפשר להבין באמת – הקשיים והמצוקות אמורים להוביל אותנו להסכמה לקבל עצה ומתקה, וזה דורש כניעה

סופה להתקיים

כל פרשיות התורה נוגעות לכל דור ודור, אבל מיוחדת היא פרשתנו שהשלכותיה יוצאות באופן המוחשי ביותר מתחומי הזמן והמקום ומופיעות בכל דור ובכל אדם. המחלוקת מגונה מאוד נמשלת לאש שמכלה ומחריבה כל דבר, מצד שני המחלוקת והפלוגתא נוטלת מקום מרכזי בתורתנו הקדושה תורה שבעל פה. אכן המחלוקת בוראת כביכול עולמות ומחריבתם, מה שמשפיע בעיקר זו הכוונה לאן מכוונת המחלוקת.

 

בניגוד מוחלט למחלוקת קרח עומדת מחלוקת שמאי והלל, ההבדל המובהק ניכר כבר בשם, מחלוקתם של שמאי והלל קרויה על שם שניהם, היה שם גם את שמאי הקפדן וגם את הלל הענוותן, ובאמצעות המחלוקת הם עשו דבר משותף שנקרא על שם שניהם. קרח ועדתו לעומת זאת נושאים לבדם בעול המחלוקת, אין צד שני לפי שהם לא התכוונו לשם שמים, לברוא דבר משותף, אלא אדרבה קרח ביקש לחלוק על הדבר המשותף. אכן המחלוקת יכולה לברוא וגם להחריב, העולם נוצר מתוך מחלוקת אך מתקיים על השלום.

 

צמצום האור

המחלוקת קיימת כבר בראשית העולם שכדי לברוא אותו פילג הבורא יתברך בין מים עליונים לתחתונים ויצר את השמים והארץ, רבי נתן מסביר שקדמה לכך מחלוקת קדומה אף יותר, וכפי שמלמד האריז"ל שעל מנת לברוא את העולמות הרוחניים עשה הבורא יתברך 'חלל פנוי' כביכול באור האין סוף, כדי לתת מקום לבריאה.

למרות שאלו עניינים גבוהים אפשר למצוא אותם בחיינו הפשוטים גם היום. לפני כל התגלות חדשה יש מצב של 'ריבוי אור' שלא מאפשר לשום דבר חדש להתגלות. שניים לומדים סוגיה, בהשקפה ראשונה הכל נהיר וברור ואין מקום להוסיף כל חידוש או העמקה. לאמתו של דבר זהו סוג של 'ריבוי אור', בהירות יתרה שמסתירה על הבנה עמוקה יותר שיכולה להתגלות. היא לא תתגלה בלי מחלוקת. האחד יקשה על חברו, יסדוק את ההבנה ויפרוך את הפשט הבהיר, חברו יידרש לענות תשובה, וביחד תורחב בסייעתא דשמיא הסוגיה. הקושיות שמתעוררות על ההבנה הראשונה מסייעות לצמצם את האור הגדול, כדי למצוא אותו לאחר מכן בתוך כלים של הבנה הרבה יותר אמתית.

לפיכך קרויה המחלוקת הראויה 'לשם שמים', למראית עין מתקיימת מריבה אבל מאחוריה מסתתרת כוונה משותפת להגיע אל השלום העמוק יותר, ולכן נקראים תלמידי חכמים 'שונאים', וכדרשת חז"ל (פסחים קיג ע"ב) אפילו האב ובנו, הרב ותלמידו, שעוסקים בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את זה, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, שנאמר 'את והב בסופה', אל תקרי בסוּפָה אלא בסוֹפָהּ. הסוף הוא המבחן, מחלוקת לשם שמים סופה להתקיים, משום שהיא נוצרה כדי להביא לעולם הבנה חדשה, בריאה חדשה.

 

קיום העולם

מחלוקת קרח ועדתו נמצאת בצד ההפוך. העולם מתקיים על השלום, ההגדרה של שלום היא הסכמה ואחדות בין דברים הפוכים, כמו למשל שמים וארץ שאין לך הפכים גדולים מהם, ובכל זאת שניהם שותפים לכל פירור לחם או שאר מיני מזון היוצאים מהאדמה שמצמיחתם בזכות הגשמים היורדים עליה משמים. החיים הם שותפות מופלאה בין נשמה אלוקית לגוף גשמי, ובני האדם לא היו יכולים להתקיים שעה אחת בעולם אחד בלי למצוא נתיב איך לחיות בשלום למרות ההבדלים. קיום העולם והחיים מתבסס על השלום.

קרח ועדתו חלקו על השלום הזה, הם שמטו את הקרקע תחת רגלי החיים בעצמם ולכן נענשו באובדן מעל פני האדמה שעל גבה מתקיימים החיים. במחלוקתו ביקש קרח לערער את סדר המעמדות שקבע הקב"ה בעם ישראל, הוא התקנא במשה ובכהונתו של אהרן. המעמדות כהן לוי וישראל עם שלושת העמודים עליהם מושתת עם ישראל, כהונה מצד החסד שבימין, לויה מצד גבורה שבשמאל, ובאמצע יש את ישראל.

החסד והדין שני קצוות הפוכים אבל בלעדי שניהם אין אמצע, אין חיים ואין ח"ו ישראל. כשם שהנשמה נותנת חיות לגוף, כך הכהן ממתיק את דיני הלוי, אבל כדי שזה יקרה מוכרח הלוי להיכנע לכהן. לא כדי להימחק ח"ו אלא כדי לחיות. בכל נשימה ונשימה אתה נכנע לעובדה שבלי לפתוח פה ולאפשר לחמצן להיכנס לריאותיך לא תוכל להתקיים אפילו שעה אחת. מי שיתעקש להסתדר לבד, בלי אוויר, לא יחיה.

 

לכל אדם יש בנפש כהן ולוי. כל החיים שלנו רצופים מחלוקות פנימיות, האדם רוצה שלום אבל בתוכו עצמו מתנהלת מחלוקת, מלחמת היצרים והרצונות המנוגדים. הצדיקים הם אנשי שלום, שלום להם בעצמם והם מביאים שלום לעולם. יש ברשותם עצות אמתיות שרק בעזרתן נוכל להשיג שלום פנימי אמתי שכרוך בכניעתו של הגוף לפני הנשמה, מתוך רגיעות ומנוחת הנפש שהם תנאים בסיסיים לעבודת ה'. המצוקות והקשיים שיש לנו, ובמיוחד אלו שנוגעים לעבודת הבורא, הינם סימן וקריאה לחפש עצה אמתית אצל צדיקי אמת. עצה שתמתיק את שותפות הנשמה והגוף, את החיים.

(ע"פ ליקו"ה או"ח ראש חודש ג, יו"ד קרחה וכתובת קעקע ג)

תגובות

No comments found.
561
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ח אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.