התנהגות בטיסה לאומן

הלכות תפילת שמונה עשרה במטוס

בעזהי"ת נזכה כולנו גם השנה לטוס לאומן ראש השנה הבעל"ט, חובה עלינו לזכור, אנו מייצגים את עם ישראל ואת ציבור יראי ה', ובמיוחד נכון הדבר לגבי חסידי ברסלב שמייצגים בהתנהגותם את רביה"ק זיע"א, ולכן עלינו להתנהג באופן שגורם לקידוש ה'

הלכות תפילת שמונה עשרה במטוס

דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרה”ג ר’ אלחנן שלום אלגרוד שליט”א
ר”כ ההוראה ודומ”צ דק”ק “חוט של חסד” ודיין בביה”ד “משפט וחסד"

 

בעזהי"ת נזכה כולנו גם השנה לטוס לאומן ראש השנה הבעל"ט, ומאחר ומידי שנה בשנה ישנו בלבול גדול בקרב ציבור הטסים בנושאי תפילה ושמונה-עשרה במטוס (בעמידה או שלא בעמידה, במניין או ביחידות וכד'), להלן לקט הלכות בנושאים אלו.

א. אסור לערוך מניין לתפילה במטוס כאשר זה מפריע לשאר האנשים הנמצאים שם או גוזל את שנתם, ובמקרה כזה יש להתפלל ביחידות [הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בספרו הליכות שלמה תפילה פ"ח הערה 12 , הגר"י יוסף שליט"א בספרו ילקוט יוסף ח"א סי' צ' סל"ה]. וגם במקרה שהעוברים ושבים שם מפריעים לכוון בתפילה, עדיף להתפלל ביחידות [ילקו"י שם].

ב. דעת גדולי הפוסקים היא [הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בהליכות שלמה תפילה פ"ח ס"ד ובהערה 8 שם, שו"ת אגרות משה אורח חיים ח"ד סי' כ', ספר תפילה כהלכתה לגרי"י פוקס שליט"א פרק כ"ז סע' כ', הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתשובה שהתפרסמה לפני כשלוש שנים בלקט תשובות מגדולי הדור לקראת בין הזמנים[ שיש להתפלל את תפילת שמונה-עשרה במטוס בישיבה (ולא בעמידה! וק"ו שהוא הדין לשאר דברים שיש לעשותם בישיבה, כגון הנחת תפילין ועניית הקדיש וכד'), מלבד בזמן הכריעות שאם אפשר – יש לעמוד ולכרוע בעמידה ולאחר מכן לחזור ולשבת [כדאיתא בשו"ע או"ח סי' צ"ד ס"ה. ונלע"ד שה"ה שאם אפשר, אף האומר את הקדיש יש לו לעמוד במקומו], ויש הסוברים שראוי לעמוד אף בברכת אבות וכן בסיום התפילה כשפוסע לאחוריו [ספר תפילה כהלכתה הנ"ל]. ובמקום שבו הדיילים או צוות המטוס מבקשים לשבת, אסור לעבור על הוראותיהם וכללי ההתנהגות בטיסה משום שיש בזה איסור חמור של חילול ה', וחייבים להתפלל את כל התפילה בישיבה (כולל אמירת הקדיש והקדושה וכד').

ג. אופן תפילת שמונה-עשרה כאשר מתפלל בישיבה: יש להתפלל ברגליים צמודות, ואין לפשוט אותם לפניו או להרכיבם זו על זו משום שיש בזה דרך גאוה. כמו-כן אין להישען לאחוריו על מושב הכסא או להטות גופו לצדדים ולהישען על משענות הכסא, אלא יש לשבת ישר כשראשו כפוף מעט כלפי מטה [ספר תפילה כהלכתה הנ"ל הערה נ"ד]. ובשעת הכריעות במקום שאינו רשאי לעמוד כלל [כמו שהובא לעיל באות ב'], יכופף ראשו כלפי מטה ויחזור ויזקפנו בעת אמירת שם ה'.

ד. במידת האפשר, יש להתפלל לכיוון ירושלם. ואם אינו יודע מהו הכיוון של ירושלם משום שאין מטוס נוסע בקו ישר, כשיוצא מארץ-ישראל לחו"ל – יכוון פניו כנגד זנב המטוס (שהוא כלפי ארץ-ישראל שיצא משם),

וכשחוזר מחו"ל לארץ-ישראל – יכוון פניו כנגד קדמת המטוס )שהוא כלפי ארץ-ישראל שנוסע לשם(. ובמקרה שאף זה קשה לו, יכוון לבו לשמים [ספר תפילה כהלכתה הנ"ל הערה נ"ו, ילקו"י הנ"ל].

ה. בזמן התפילה יש לכל המניין להתרכז במקום אחד כדי שישמעו את השליח ציבור, ואף שהמושבים גבוהים ומפרידים בין המתפללים, מכל-מקום הנוסעים מצטרפים למניין עשרה [ילקו"י הנ"ל]. וברוך ה' כיום רוב הנוסעים לאומן ראש-השנה טסים בטיסות מיוחדות ונפרדות לגברים בלבד; אולם גם הטסים בטיסות כלליות שיש בהם עירבוביא של גברים ונשים, מותרים להתפלל שם במניין למרות שאין מחיצה המפרדת בין הגברים לנשים, כיון שאין זה המקום הקבוע לתפילה ומתפללים שם רק באקראי [הליכות שלמה הנ"ל דבר הלכה אות ד'].

ו. אין להתפלל במעברים שבמטוס, הן משום שמופרע שם ע"י העוברים והשבים וגם מפריע להם [הליכות שלמה הנ"ל], והן משום שיש הסוברים שכאשר יש שביל לרבים המפסיק בין המתפללים – שהמתפללים אינם מצטרפים למניין [שו"ת מנחת יצחק ח"ב סי' מ"ד אליבא דשו"ת תשובות והנהגות כרך א' סי' קס"ג, ועיי"ש שמצדד להקל במעבר של מטוס שהמתפללים משני צידיו כן מצטרפים למניין]. ובוודאי שאין להתפלל ליד בתי הכסא של המטוס, משום שהריח הרע שנודף מהם מעכב את התפילה.

ז. כשקוראים בתורה במטוס, אין להגביה את הספר תורה מחשש שמא יפול, אלא יש לגלול אותו על שולחן הקריאה (כגון שמשתמש בעגלת ההגשה של הדיילים שהיא גבוהה ושטוחה בחלקה העליון) [תפילה כהלכתה פכ"ז סע' כ"ה]. ובספר תורה ספרדי שמעמידים אותו על שולחן הקריאה, נלע"ד שניתן לסובב אותו על השולחן ולהראות את הכתב לכל המתפללים ויעלה להם בתורת הגבהה. ובמקום שאין שולחן קריאה ואין אפשרות לקרוא את הספר תורה ללא חשש ביזיון או הפסד – יקראו את הספר תורה בשדה התעופה לאחר הנחיתה.

ח. לגבי זמן קריאת שמע ותפילת שמונה-עשרה, הסכמת גדולי הפוסקים [שו"ת אגרות משה או"ח ח"ג סי' צ"ו, שו"ת תשובות והנהגות כרך ה' סי' קס"ג, תפילה כהלכתה פכ"ז סע' כ"ה] שיש להתייחס לזמן באותו מקום שמעליו המטוס טס (ולא לזמן שממנו המטוס יצא), ולכן יש לקרוא קריאת שמע ולהתפלל שחרית מיד בנץ החמה באיזור שמעליו המטוס עובר. ומוסיף הגר"מ פיינשטיין זצ"ל [הנ"ל] וז"ל: "וחשבון הג' שעות לזמן קריאת שמע וד' שעות לזמן תפלה לא שייך אצלו, כי נידון למעלה במטוס איך הוא אז באותו מקום שם למטה שמשתנה זה בזמן קצר לכן יתפלל תיכף כשתנץ החמה". אולם במקרה שאינו יודע מהו זמן הנץ החמה כפי המקום שעובר מעליו, יכול לסמוך ולהתפלל לפי זמן הנץ החמה של המקום שיצא ממנו ]שו"ת תשובות והנהגות הנ"ל[.

ט. מי שטס במטוס בלילה ויודע שיגיע לביתו או לאכסניה שבה מתארח קודם חצות הלילה, אין לו להתפלל ערבית במטוס אלא יחכה עד שיגיע לביתו ושם יתפלל בעמידה וכראוי. ולמרות שאיתא בגמ' [ברכות ד' ע"ב] שאין לו לאדם לישון קודם שמתפלל ערבית מחשש שמא תחטפנו שינה ויישן כל הלילה ויפסיד את התפילה, מ"מ כשטס בלילה ויגיע לביתו קודם חצות, יכול לישון במטוס קודם שיתפלל, והטעם הוא שבכל מקרה לא יוכל להמשיך ולישון במטוס לאחר שהוא ינחת וממילא אין כל סיבה לאסור השינה קודם התפילה [שו"ת אגרות משה או"ח ח"ה סי' ל"ז אות י"א]. וכל הנ"ל הוא כשיוכל להתפלל במניין כשיגיע לביתו או למקום האכסניה שבה מתארח; אבל אם כשיגיע לביתו יצטרך להתפלל ביחידות ואילו במטוס יתפלל במניין, נלע"ד שיש לו להתפלל במטוס במניין אע"ג שיתפלל בישיבה, מאשר שיתפלל בביתו בעמידה וביחידות.

י. חובה עלינו לזכור, שבכל מקרה שבו אנו טסים לכל יעד בעולם, אנו מייצגים את עם ישראל ואת ציבור יראי ה', ובמיוחד נכון הדבר לגבי חסידי ברסלב שמייצגים בהתנהגותם לא רק את חסידות ברסלב אלא בעיקר את רביה"ק זיע"א, ולכן עלינו להתנהג באופן שגורם לקידוש ה' מצד כל הרואים ולא לגרום לחילול ה' ח"ו שעליו אומרת הגמ' [יומא פ"ו ע"א] וז"ל: "אבל מי שיש חילול השם בידו – אין לו כוח בתשובה לתלות, ולא ביום הכפורים לכפר, ולא ביסורין למרק. אלא כולן תולין, ומיתה ממרקת, שנאמר [ישעיהו כ"ב] 'ונגלה באזני ה' צבאות אם יכפר העון הזה לכם עד תמתון'".

בעזהי"ת, נעסוק בשבוע הבא בנושאי תפילת הדרך במטוס (עם שם ומלכות או ללא שם ומלכות, האם יש נוסח מיוחד לתפילת הדרך בטיסה וכד').

תגובות

No comments found.
385
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט"ז אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.