ערב אומן ראש השנה בציון רבי נחמן מברסלב // צילום: יוסי גולדברגר

בני !!! אל תלך שולל אחר יצרך המפתך להיכנס ברשתו

בני !!! אל תלך שולל אחר יצרך המפתך להיכנס ברשתו אם במאכלות אסורות או בדיבורים אסורים כלשון הרע או אפילו קלות ראש החמור מאד בימים אלו, כעס וכו' – מנע רגליך מנתיבתו שמור על עיניך ופיך ואוזניך לבל יכנסו בהם דברים אסורים ועצום אותם כדי שלא יכנסו דרכם חומרים רעילים, העלולים להרעיל חלילה את כל השנה ח"ו

כבוד ידידי אהובי חביבי ויקירי

ר' …………. שיחי' בטוב ובנעימים

 

בבקשתך ממני זה זמן רב לכתוב לך מהני מילי מעלייתא כהכנה דרבה לימים הנוראים כדי לדעת את המעשה אשר עלינו לעשות ולזכות להיות מאלו אשר נאמר בהם "אשרי תבחר ותקרב ישכון חציריך נשבעה מטוב ביתך" ולהיות מבני היכלא דכסיפין למחזי זיו דזעיר אנפין נהירין ולהכתב ולהחתם בספרן של צדיקים גמורים, דהיינו להיות אחד מהם כל השנה, הרי יש  ויש לנו את ספרי רבינו הק' המלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם לחזק ידיים רפות בשבעה משיבי טעם וברכיים כושלות יאמצון לקום ולעמוד על נפשנו בשיחה זו תפילה לפניו ית' לקרבנו אליו ית'.

אך פטור בלא כלום אי אפשר ואמרתי להעלות לך על גבי גליון למען יעמדון גם לי למשמרת ללקט לי ליקוטי בתר ליקוטי בדברים הצריכים חיזוק ביותר בימים אלו.

והנה מובא בספרים הקדושים שבימים המיוחדים בשנה, כשבת ומועד ועשרת ימי תשובה, יש להקפיד יותר בקיום המצוות ולהזהר ולהשמר יותר מכל רע.

והנה, להבין במה שונים ימים קדושים אלו משאר הימים – עד כדי כך שנדרשת בהם זהירות יתרה – הוא על ידי שנתבונן בקומת גופו של האדם שהוא כלול כל כולו אך ורק מאברים חיוניים ביותר ואין שום גיד ואבר באדם שנברא לריק, וכולם בלי יוצא מן הכלל ממלאים תפקיד חשוב מאד, ובכל זאת אנו רואים שאין האדם שומר על ידו, כפי שהוא נזהר ושומר על ראשו ולבו, מפני שאינו דומה מכה על היד – שבדרך כלל אינה מסוכנת – למכה על הראש שעלולה לסכן את האדם רחמנא ליצלן.

אותו הדבר הוא גם לגבי קומת השנה, שהיא גם כלולה מראש ולב וכו' וכו' כשהמוח והראש של השנה כולה, הם מראש השנה עד יום הכיפורים וכפי שבגוף האדם אם המח יפגע ר"ל, זה עלול לשתק את כל האברים, כך בדיוק אותו דבר, אם המוח והראש של השנה לא נשמר כראוי ונפגע מדיבורים – ראיות ושמיעות והרהורים אסורים מי יודע מה יעלה בחלקם של שאר האברים שהם שאר ימות השנה, ומה כבר ניתן לצפות מהתנהגותו של הנפגע בהם, משך כל ימי השנה והשי"ת יצילנו מכל רע.

ואשר לכן נקראים ימים אלו "ימי תשובה" שהם המח והראש ובהם נדרשים מחד, להשמר ולהזהר מכל רע, ככעס ועצבות, ראיות והרהורים רעים, ומאידך להקפיד יותר בשמירת המצוות ולנהוג בדברים שבכל ימות השנה אינם נהוגים, כגון אכילת  פת עכו"ם, שמותרת תמיד ובימים אלו אסורה (ועיין במט"א כמדומני בסימן תקפ"ד, על גודל הזהירות ודיקדוקי המצוות שנדרשים מאיתנו בימים אלו כבדיקת הציצית קודם התפילה או אפילו הציבור כשהש"ץ אומר בחזרת התפילה "לחלותך שלחוני" לא יוציאו הקהל תיבות אלו בפיהם מחשש שקר) וכל זאת משום שימים אלו הם החיוניים והמרכזיים ביותר של כל השנה והזהירות בימים אלו משפיעים על כל השנה, וחלילה כל פגם אפילו קל כל שהוא, פוגמת את כל השנה ר"ל וגופא בתר רישא גרירא וכשהם נשמרים ובריאים אזי כל השנה תהא כזאת.

אהובי יקירי!!! הינך מגיע להסתופף בצילו של רביה"ק הראש בית בראש השנה כדי שרביה"ק יתקן אותך ותצא ממנו עם ראש בריא וממילא כל האברים (ימות השנה) יבריאו ויתפקדו כראוי, אך דע לך שגם היצר הרע יודע מסוד זה – שהאברים כולם נגררים אחר הראש – ולכן הוא עובד בימים אלו שעות נוספות וביתר שאת להכשילך, ולמצוא את ה"חורא גנב" בראשך ובמחשבותיך להתעסק בהם בהבלים אשר דרכם יצליח לכבוש חלילה את נר"נ שלך, הן בכך שגוזלים זמן יקר מאד בימים אלו ממה שצריך וחייבים באמת לעשות, שעות שאפשר לקנות בהם יהלומי נצח ומבלים אותם לריק ולהבל ללא כל תועלת ומי מדבר כבר על דיבורים אסורים כלה"ר (אשר היא מסוכנת מאד בימים אלו כי הם מעוררים גם מלמעלה מקטרגים, כי באיתערותא דלתתא, איתער לעילא) וביותר שאנו מתהלכים בדרכים וחלילה ובקל יכולים להכשל באיסורים חמורים כמראות והרהורים פסולים או במאכלות אסורות, אשר בדרכים אנו מורים היתר לעצמנו בכך.

אנא ידידי, אל תהיה בטלן, הנסיון הזה הוא לא כל כך חזק שלא תוכל לעמוד בו, החזק עצמך היטב לבל תיפול ברשתו של היצה"ר, הוא מנסה לרמות אותך בכל מיני פיתויים שדרכם היא אחת, לאבדון ר"ל. והטה אזנך לקולו של רביה"ק המתחנן אליך בכל לבו בני !!! אל תלך שולל אחר יצרך המפתך להיכנס ברשתו אם במאכלות אסורות או  בדיבורים אסורים כלשון הרע או אפילו קלות ראש החמור מאד בימים אלו, כעס וכו' – מנע רגליך מנתיבתו שמור על עיניך ופיך ואוזניך לבל יכנסו בהם דברים אסורים ועצום אותם כדי שלא יכנסו דרכם חומרים רעילים, העלולים להרעיל חלילה את כל השנה ח"ו.

והנה אסור לשכוח את הכלל הנ"ל שבאתערותא דלתתא איתער לעילא ומה שאנו עושים ופועלים כאן בעולם הזה, אותו הדבר מתעורר בעולמות העליונים, אשר משם נשפעים עלינו כל מה שעובר עלינו לטב ולמוטב, ואם כן כמה צריך בימים אלו להזהר מהכעס כדי לא לעורר כעס למעלה וביותר מחוייבים לשמור את פינו מכל לשון הרע על כל בר ישראל, כדי לא לעורר עלינו חלילה לשון המקטרג הרע, ואם נשתדל ונתאמץ לבקש ולחפש ולדון לכף זכות את השני, הרי שגם מלמעלה יתאמצו עבורינו ביום הדין והמשפט לחפש ולדוננו לכף זכות, ואם נמחל ונעביר על מידותינו אזי גם מלמעלה ימחלו לנו על כל פשעינו.

אם כן מה טוב לשים בימים אלו מחסום לפינו ולא לתת דרור לפינו לדברים בטלים אפילו אם אינם דברים פסולים, כי הלא זכור לך מה שאומר רבינו הק' בתורה קי"ג בשם זקינו הק' הבעש"ט זי"ע על המשנה "ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו" שהאדם בדיבור פיו, חורץ בעצמו דינו עליו וכמעט אינו מודע לכך ואם כן כמה עלינו להיות חכמים וזהירים לא להוציא מפינו שום דבר בטל בימי הדין כי איננו יודעים מה וכמה אנו חורצים עלינו במו פינו, והלוואי שיזמנו לנו משמיא רק דיבורים טובים ולגזור עלינו אך טוב וחסד.

וברוך הוא וברוך שמו יש ויש לנו מה לעשות בימים קדושים ונוראים אלו בתורה ותפילה בחסד ובמצוות ומעשים טובים והבה לא נחליף ולא נמיר את הטוב ברע ח"ו וראה נתתי לפניך היום את החיים והטוב ובחרת בחיים ואז תזכה לצאת שלם ומתוקן ותזכה למלך ביפיו תחזינה עיניך הקרובה מאד וגם תפלותיך – להכתב ולהחתם לשנה טובה ומתוקה ולהנצל מכל רע – בוודאי יתקבלו אמן.

 

ידידך הדוש"ת וחפץ בטובתך הנצחית

תגובות

No comments found.
312
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט"ז אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.