'ראש השנה שלי עולה על הכל' - וציווה לעשות כרוז להיות אצלו על ראש השנה לא יחסר איש...

ידוע ומפורסם אזהרת רבי נחמן מברסלב לעשות כרוז להיות אצלו על ראש השנה לא יחסר איש (חיי מוהר"ן תג), ומי יכניס ראשו להסביר ולהטעים ענין נשגב זה, אשר רבינו הק' אמר שאין דבר גדול מזה (חיי"מ ת"ו)

על אומן ראש השנה אמר: 'כל מי שזוכה להיות אצלו על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד' (חיי מוהר"ן קכ"ו)

 

ידוע ומפורסם אזהרת רבי נחמן מברסלב לעשות כרוז להיות אצלו על ראש השנה לא יחסר איש (חיי מוהר"ן תג), ומי יכניס ראשו להסביר ולהטעים ענין נשגב זה, אשר רבינו הק' אמר שאין דבר גדול מזה (חיי"מ ת"ו), אבל ננסה בס"ד לפי קט שכלנו לבאר התועליות שמקבלים ע"י ההתקבצות הנ"ל, וזה החלי בעזר א-לי, המאמץ כוחי וחילי.

בשער הכוונות [ענין חג הסוכות בתחילתו] מובא שבימי ראש השנה וכו' צריכים ליחדא שמיה דקוב"ה ושכינתיה בדחילו ורחימו וכו', יעו"ש. [אה"נ שלכל מצוה ומצוה צריכים ענין זה, כמו שאומרים לפני כל מצוה לשם יחוד וכו', מ"מ כנראה שהשורש על כל השנה הוא בר"ה וכו'] וענין יחוד קוב"ה ושכינתיה ראה בליקוטי הלכות משא ומתן [ה"ד, ח] ובספה"ק באר מים חיים פ' תולדות [ד"ה וצא השדה], ולזה זוכין ע"י התקשרות לצדיקים, וכמבואר בליקוטי מוהר"ן [ח"ב סי' צ"א] וזלה"ק: 'דע כי ההתקשרות באמת לצדיקים אמיתיים, הוא תועלת גדול מאד מאד, כי עי"ז זוכין לתשובה שלימה ולכפרת עון ונמתקין הדינין, ונתבטלין לגמרי, ונעשה עי"ז יחוד קוב"ה ושכינתיה וכו", יעו"ש בארוכה. וכל הנ"ל צריכין בימי ר"ה הק', ולכן יש ענין גדול להיות אצלו בימי ראש השנה.

ובענין יראה ואהבה ראה בליקו"מ [ח"א תורה י"ז בתחילתו] וזלה"ק: 'כי יראה ואהבה אי אפשר לקבל כי אם ע"י צדיקי הדור, כי הצדיק הדור הוא המגלה היראה והאהבה'. ובספה"ק תולדות יעקב יוסף [פ' קדושים ד"ה וההיפך הוא] כותב וזלה"ק: 'לפי מה שקבלתי ממורי [הבעש"ט זי"ע] מה שהזהירו חכמי הקבלה בכל מצוה תורה ותפילה שיהיה בדחילו ורחימו שהוא אהבה ויראה, מכל מקום בר"ה היפך שיהיה היראה יותר מן אהבה, משא"כ בשבת ויו"ט יהיה אהבה יותר מיראה' עכל"ק. [ובפרט רביז"ל שאמר על עצמו 'אני אוצר של יראת שמים, ומדוע לא יהיו להוטים ורצים אחרי לקבלו', (חיי"מ רצה) ואמרתי בדרך צחות, בגמ' פסחים [דף ז ע"ב] ילפינן חיפוש מחיפוש שהוא בנרות יעו"ש, ובספר 'ושמואל בקוראי שמו' [עמוד לז] מובא מהרה"ח ר' שמואל שפירא זצ"ל ר"ת אומ"ן הוא נ'ר מ'צוה ו'תורה א'ור, ולפי הנ"ל א"ש שהחיפוש אחרי האוצר של יר"ש צריכה לבוא לאומן שהוא בחי' הנר, ודוק'[

ויש לרמז כל הנ"ל בהפטרת השבוע [בסופו] בסופי תיבות – אלי'ך ירוצ'ו למע'ן י'ה אלקי'ך – בגימטריא אומ"ן עם הד' אותיות. ושם הוי'ה רומז להנ"ל, כי י"ה מרמז ליראה ואהבה כידוע, [תקו"ז דף כה:] ו"ה מרמז לקוב"ה ושכינתיה כידוע [עי' זוהר פ' ויקרא דף י' ע"ב]

ועוד ענין ותועלת מהקיבוץ, ידוע שבר"ה נמשך קדושה וטהרה על כל השנה וכמ"ש הרה"ק רבי משה אליקים בריעה (בנו של הרה"ק מוהר"ר ישראל מקוזניץ זצוק"ל) בספרו דעת משה (לאלול ד"ה איתא, דף קמד ע"ב) וזלה"ק: 'הגם שהוא [ראש השנה] יום הדין, מכל מקום נמשך ממנו קדושה וטהרה על כל השנה, באשר שהוא ראשית וכללות השנה, ובוודאי יש בו שמחה ג"כ, וזכורני כד הוינא טליא הייתי תמיד מתמה עצמי על כבוד הרה"ק אדמו"ר [בעמח"ס עבודת ישראל] זצלל"ה שבראש השנה היה שמח למאד, ולכאורה ביום ההוא לשמחה מה זו עושה, אמנם הוא הדבר אשר דברנו, מחמתת שהוא ראשית השנה יורד בו קדושה וטהרה וכל טוב לכל ימי השנה' עכלה"ק.

וידוע הרבה בספרי רביז"ל שקדושה וטהרה מקבלין ע"י הצדיק [וראה בלקו"ת תורה ע"ב שע"י משה שהיה קדוש ופרוש גדול, על כן נמשך עליהם קדושה ופרישות ג"כ, עי"ש] ובזה מובן עוד תועלת גדול בענין ההתקבצות. ובענין השמחה הנ"ל ידועים דברי רביז"ל שאמר {שיחות הר"ן כ"א] שבראש השנה צריכים להיות שמח, ואמר: 'כל מי שזוכה להיות אצלו על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד' (חיי"מ קכ"ו). ויש עוד הרבה תועליות בזה, ואכמל"ב. ויעזור השי"ת שנזכה לקבל ע"י ההתקבצות בר"ה הבעל"ט את כל הדברים הנ"ל, ועוד כהנה וכהנה ברו"ג, ונזכה לכוח"ט בספרן של צדיקים אמיתיים, בביאת גוא"צ אכי"ר.

תגובות

No comments found.
524
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ח אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.