כל אחד והאמת שלו – מאמר לפרשת השבוע

כל אחד והאמת שלו – אז איפה כאן האמת? • אם רק היינו יודעים איזו אמת הקב”ה אוהב, כל החיים שלנו היו משתנים. הגורם היחיד שמרחיק אותנו מהאמת, זו הפרשנות שלנו לאמת.

בראשית ברא | צילום: The Iluminated Torah /'ארט חזין'

כל אחד והאמת שלו – אז איפה כאן האמת? אם רק היינו יודעים איזו אמת הקב”ה אוהב, כל החיים שלנו היו משתנים. הגורם היחיד שמרחיק אותנו מהאמת, זו הפרשנות שלנו לאמת. ולפי הפרשנות שלנו אנחנו כל כך רחוקים מהאמת, עד שלפי דעתנו המשובשת אין סיכוי שנתקרב אי פעם לאמת. זה מה שמביא אותנו להשלים עם החיים בשקר מתוך איזו ברירת מחדל.

רבי נתן בליקוטי הלכות (הלכות רבית ה’) מביא מדרש פליאה ידוע:

אמר רבי סימון, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברא את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת כתים כתים וחבורות חבורות, מהם אומרים, אל יברא, ומהם אומרים, “יברא”, הדא הוא דכתיב, “חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו”, חסד אומר, יברא, שהוא גומל חסדים. ואמת אומר, אל יברא, שכלו שקרים, צדק אומר, “יברא, שהוא עושה צדקות”, שלום אומר, אל יברא, שהוא כלו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת והשליכו לארץ, הדא הוא דכתיב, “ותשלך אמת ארצה”. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבון העולמים, מה אתה מבזה תכסיס אלטיכסייא שלך (ופרש ה’מתנות כהונה’ “חותם”, שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת). תעלה אמת מן הארץ, הדא הוא דכתיב, “אמת מארץ תצמח”. (מדרש רבה בראשית ח)

רבי נתן תמה מאד על המדרש הזה:

א. האם לכאורה האמת עצמה לא הסכימה לבריאת האדם? ב. איך שייך שהקב”ה ישליך את האמת שהיא עיקר חותמו? איך אפשר להבין את המחלוקת בין מדת האמת להקב”ה עצמו? ד.איך ייתכן שלמרות שה’אמת’ ידעה על רצונו ית’ לברוא את האדם, היא התנגדה לו? ה. ומה פשר השלכת האמת לארץ, והעלתה בחזרה מן הארץ?

ננסה להבין את הדברים מתוך ההלכה הארוכה בליקוטי הלכות בהלכות רבית בצירוף הקדמה קטנה ועמוקה בנושא האמת ששמעתי מהגאון ר’ משה שפירא.

יש אמת ויש אמת לאמיתו. מדת האמת כשלעצמה אין בה שום ריגוש, גילוי או כבוד כלשהוא. אמת שנובעת מתוך האמת עצמה, אינה יכולה לסבול אפילו שמץ של שקר, ומשום כך אינה יכולה להבין את מטרת בריאת האדם שיהיה בעל בחירה, עם היתכנות לנטות לצד השקר. מצד האמת דבר כזה לא ייתכן. כל חריגה קטנה מן האמת פוגעת בחותמו של בורא עולם ‘אמת’. משום כך האמת במצבה הרגיל לא הרגישה שהיא יכולה להיות שותפה לבריאת האדם. כי האמת לא יכולה לעשות שקר בנפשה ולהסכים לפגיעה כל שהיא בחותם האמת.

מה עשה הקב”ה? ותשלך אמת ארצה, ורק לאחר מכן אמר: תעלה אמת מן הארץ, שנאמר: אמת מארץ תצמח.

בורא עולם אשר מאד עמקו מחשבותיו, הוכיח למדת האמת שאפילו היא בעצמה לא יודעת מה הוא אוהב בה במדת האמת. אמת אחרת לגמרי. אמת שנובעת מתוך שקר. אמת שיודעת לנפץ את השקר. רק אמת כזו מביאה כבוד. רק אמת כזו מביאה לגילוי אמת מתוך הסתרת האמת. אמת שנובעת מתוך אמת אינה מעניקה שום דבר לבורא עולם מעבר להיותה מדת האמת.

כאשר עומד לו יהודי ומתחבט לו בתוך נקודת הבחירה. מנסה להילחם, מנסה להתנגד. גם אם בסופו של דבר הוא לא החזיק מעמד. עצם המלחמה מול השקר מצמיחה אמת מסוג אחר, אמת שיש עמה כבוד. אמת מארץ תצמח. האמת צומחת מהמקומות הנמוכים בהם אנו שקועים עד מוות.

רבי נתן קובע קביעה חד משמעית: האמת נועדה לקרב ולא לרחק. כל אמת שמרחיקה שמייאשת, שמספרת לך סיפור כמה אתה לא בסדר. אמת כזו בורא עולם משליך מעל פניו וזורק ארצה.

בעולם הזה בורא עולם רוצה מאיתנו אחיזה קטנה בנקודת אמת, בתוך ים של שקרים. נקודה קטנה של אמת באמצעות הבעת הרצון האמיתי שלנו, מנפצת ים של שקרים המדמים את עצמם לאמתיות מדומות.

כל האשמות שאנחנו מאשימים את עצמינו מתוך הלקאה עצמית, כמה אנחנו לא בסדר וכמה אנו חסרי סיכוי לצאת מתוך המבוכים שלנו. כל זה נובע מתוך סירוס האמת. אנחנו קובעים לעצמינו פרמטרים במידת האמת. איזו אמת בורא עולם אוהב, וכמה אנו רחוקים מהאמת שהוא מעוניין שנדבק בה, שגם אם נחיה חמש מאות שנה לא נספיק לתקן את כל מה שקלקלנו במהלך החיים שלנו. במצב כזה לא פלא שמשם הדרך לייאוש קצרה מאד. כי הנה אפילו ‘האמת עצמה’ כביכול מספרת לנו כמה אנחנו חסרי סיכוי.

את הסיפור הבא שמספר לנו רבי נחמן (ליקוטי מוהר”ן תניינא ז) האמת הפשוטה אינה מסוגלת להכיל:

“כי מי שיודע קצת בידיעתו יתברך, הוא יודע שעקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך הוא רק שאנחנו מעולם הזה השפל נגדל ונקדש שמו יתברך, וזהו עיקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך, כמו שכתוב: “ואבית תהלה מגושי עפר מקרוצי חמר” וכו’, כי השם יתברך יש לו שרפים וחיות ואופנים ועולמות עליונים, שהם עובדים אותו יתברך, ואף על פי כן עיקר התענוג והשעשוע שלו כשעולה למעלה העבודה של עולם השפל הזה”.

האמת כשלעצמה מתחלחלת מסיפור כזה. זה מעבר לתפיסה שלה. איך ייתכן שהקב”ה מקבל כבוד מהמקומות הכי בזויים? ההבנה בעניין הוא, שכבוד ניתן לקבל רק ממקום שיש שם בזיון. אדם שאין לו יכולת לבזות אותי אין לו גם יכולת להעניק לי כבוד וגם אם הוא יעניק לי כבוד אין ערך לכבוד. כי ערך הכבוד הוא לפי ערך היכולת לא לכבד.

את מעשה בראשית הקב”ה ברא עם אמת שצומחת מתוך שקר. לכן האמת מרומזת בסופי התבות של בראשית‘ ברא‘ אלוקים‘. כי כבר בתחילה בורא עולם ברא את ‘השמים ואת הארץ’את ‘העליות ואת הנפילות’ עוד לפני בריאת האדם. שהרי “תשובה קדמה לעולם” (מדרש תנחומא נשא יא).

עולם שלם של הררי שקרים היו כדאיים לו ית’ ולו רק שנקודת אמת קטנה תנפץ אותם. אדם נאחז בנקודה קטנה של אמת וכבר מוכיח כמה השקר הוא שקר ולא משנה מה גדול השקר.

רבי נתן מצטט את מאמר חז”ל (שבת י) “כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, כאילו נעשה שותף להקב”ה במעשה בראשית”.

מה זה דין אמת לאמיתו. מביא רבי נתן בשם הקדמונים: להוציא דין מרומה. כלומר: שהדיין מבין שאחד מבעלי הדינים דובר שקר ואף אל פי כן הוא מזכה אותו בגלל ההגיון שבטענותיו. לכן כל דיין צריך להתייגע להוציא דין אמת לאמיתו ולברר את האמת עד הסוף. לכן הדיין נעשה שותף למעשה בראשית כי גם כאן יש סיפור דומה. שאת האמת הרגילה, זו שנובעת מתוך האמת, אותה הקב”ה השליך. ובחר באמת שמגלה שקרים, שמנפצת שקרים. ודיין כזה שמצליח לנפץ את השקר של אחד מבעלי הדין שמנסה לטעון טענות אמת בשעה שהוא דובר שקר, הוא נעשה שותף למעשה בראשית.

אפשר להשליך את המאמר חז”ל הזה גם על כל אדם שיושב ודן את עצמו לכף חובה ואינו מסוגל למצוא בעצמו נקודה טובה. אם אתה דן את עצמך על פי האמת הפשוטה. אתה צודק שכולך חייב ואין בך אפילו נקודת זכות קטנה.

אבל אדם צריך לבדוק את עצמו על פי האמת שאיתה נברא העולם. והעולם נברא עם אמת אחרת לגמרי. אמת שמתגלה תמיד מתוך השקר. זה אומר שגם אם אתה מרגיש בעצמך כמה אתה חי בעולם של שקר, כמה אתה רודף אחרי השקר, וכמה אתה לא מצליח להשתחרר מכבלי השקר. גם משם – אם תמצא בעצמך נקודה טובה קטנה, ותדון את עצמך לכף זכות, כי אתה יודע ומאמין שהקב”ה רוצה להתגלות ממך מתוכך, מתוך השקר של עצמך. (כל ייסורי הנפש והמצפון שאתה חי איתם מגלים שאתה למרות הכל לא מוכן להשלים עם גורלך). באותו רגע אתה נעשה שותף למעשה בראשית, בדיוק כמו אותו דיין שדן דין אמת לאמיתו ונעשה שותף למעשה בראשית.

רבונו של עולם…

גלוי וידוע לפניך, שאילולא היית מגלה לנו את עומק רצונך בבריאת האדם, שאתה רוצה אותנו דווקא מתוך העולם השפל הזה, לא היינו שורדים אפילו רגע אחד. וכל מה שעובר עלינו הכל שווה לך רק בשביל שנגלה אותך במקומות הנמוכים ונכריז מעומק השפלות כי גדול ה’ ומהולל מאד.

רק לך גלוי ויודע כמה סוגי הסתרות אתה מסתיר את עצמך מאיתנו, ואנחנו מוצאים את עצמינו חיים כאן בעולם הזה באכזבה נוראה, בכאב גדול ובהתייסרות שקורעת אותנו מבפנים. אנחנו מבינים שאתה אוהב אותנו כשאנחנו מביעים רצון לקרבה ממקום כל כך רחוק. אבל גם אתה יודע שזה לא קל. מה אנחנו מבקשים ממך? קצת קרבת אלוקים. קצת להרגיש אותך יותר.

האם אתה לא חושב שהסט”א מרשה לעצמו קצת יותר? האם אתה לא רואה כמה הוא הורס אותנו מבפנים?

גם את הדיבורים הללו שאני אומר לך עכשיו לא היינו מעיזים אילולא הצדיקים שגילו לנו כמה אתה רוצה שנדבר אליך בשפה כזאת. את העולם הזה בראת עם אמת שמנפצת את השקר של העולם הזה, ואותנו הושבת כאן כדי שנגלה אותך רק מתוך השקר.

אבל שקענו כל כך בעומק השקר, עד שאין בנו יכולת לגלות אותך יותר שם. הגענו למצב שרק אתה יכול לגלות את פרצופו האמיתי של השקר. דבר אחד אנו מבקשים ממך, כתבת בתורתך: “דובר שקרים לא יכון לנגד עיני”. אל תקבל את השקרים שהשטן מספר לך עלינו, שהרי בכל שקר שלנו יש נקודת אמת, ואת נקודת האמת הזאת רק אתה יודע תעלומות יכול להבחין, ובשביל אמת כזו היה לך כדאי לברוא את כל העולם השפל הזה.

אנא ממך! בדור ה’עקבתא’, שהשטן מספר לך עלינו כל כך הרבה סיפורי בדיות והופך אותנו ל’דור שכולו חייב’. תמצא בנו נקודות אמת ותהפוך אותנו ל’דור שכולו זכאי’.

הגיע זמן הגאולה.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"א אייר ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.