תנאי שימוש באתר "אומן שלום"

תנאי השימוש באתר "אומן שלום" הוא תנאי בסיסי לגלישה באתר "אומן שלום". מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

תנאי שימוש באתר אומן שלום

תנאי השימוש באתר "אומן שלום" ו/או "שלום אומן", הכתובים כדלקמן, הנם תנאי בסיסי המוסכם על ידי, לגלישתי באתר "אומן שלום". מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הקיימים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כגון: טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתרים, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש כוללים גם תכנים, מידע, תמונות, ושירותים היוצאים והמופעלים כתוצאה מהאתר, ובעצם השימוש בהם אני מאשר ומביע הסכמתי.

גלישתי באתר "אומן שלום", הינה באחריותי הבלעדית והמלאה. האתר עצמו, ההנהלה או כל אחד אחר הבא מטעמם, לרבות נותני שירות מידע ותוכן, ולרבות צד שלישי, אינם אחראים לכל החלטה שתתקבל כתוצאה מפרסום כלשהו באתר.

מפעילי ומנהלי האתר אינם מחוייבים למתן שירות. הפרעה, הפסקה או כל החלטה מכוונת ושאינה מכוונת, להפסיק את פעילות האתר לפרק זמן ארוך ולפרק זמן קצר, אינה מחייבת את מנהלי האתר, ולגולש לא תיהיה כל טענה נגד המפעילים, ההנהלה, האתר או כל אחד אחר הבא מטעמם.

כל גולש ברשת האינטרנט, רשאי לגלוש באתר ולהנות מתכניו באופן פרטי ואישי בלבד, מבלי לעשות כל שימוש מסחרי או ציבורי ללא רשות בכתב ממנהל האתר. אין להעתיק להפיץ, לשכפל, לסרוק או לקחת תכנים או כל דבר מהאתר בכל דרך ובכל צורה, מבלי לקבל אישור מפורש בכתב מאת מנהל האתר. במקרה של קבלת אישור, האישור מותנה לבקשה הספציפית שהתבקשה ובמתן קרדיט ל"אומן שלום", ומובהר כי אין לשנות כל דבר מהמתפרסם.

בכל מקרה, הנהלת האתר, לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מפרסום או הפצה של תכנים ומידע מהאתר. העושה כן, הינו האחראי הבלעדי והנזק יושת עליו בלבד.

בעת שיגור או מסירת מידע, תמונות, ותוכן לפרסום באתר "אומן שלום", חלה על השולח האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתהיה מהפרסום. על המפרסם ו/או השולח/המשגר, להקפיד שהתכנים יהיו חוקיים והולמים. "אומן שלום" רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדית לסרב לפרסם, או למחוק כל תוכן שנמסר לפרסום, באם הופרו תנאי שימוש אלו או שנעשו מעשים או מחדלים הפוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו או בכל אחד אחר.

"אומן שלום" רשאית לערוך כל תוכן או מידע המתקבל על ידך, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו. התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. וכן הנהלת האתר "אומן שלום" רשאית להעביר, להעתיק, לשגר, לשכפל, למסור, להפיץ, ולעשות כל שימוש אחר כולל שימוש הניתן לצד שלישי.

במסירת תוכן לפרסום באתר, הנך מוותר על כל טענה, תביעה, דרישה, כנגד "אומן שלום" ו/או מי מבעליה ו/או מנהליה ו/או שולחיה ו/או שלוחיה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, בגין כל טענה במישור אזרחי, מנהלי או פלילי, בגין תוכן זה.

באתר מתפרסמים תכנים שונים העולים לאתר ע"י הגולשים. התוכן המתפרסם הוא על אחריותו הבלעדית של שולח/משגר התוכן ובשום מקרה לא תהיה האחריות על האתר או כל אחד אחר מטעמו, שהינם מארחים בלבד. בגלישתי ב"אומן שלום" הרי אני מתחייב לא להכניס כל תכנים פוגעניים. ולמנהלי האתר או לכל אחד אחר מטעמם, שמורה ונתונה הזכות לעבור על כל התכנים הנשלחים ע"י הגולשים השונים. עצם הזכות בשימוש באתר אינה מעבירה את האחריות על התכנים להנהלת האתר "אומן שלום", הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים הנשלחים ע"י הגולש ו/או תכנים המתפרסמים באתר ע"י צד אחר. האחריות הבלעדית חלה על המשתמש ו/או השולח המשתמש באתר, מובהר בזאת שאין בכל פרסום של תכני הגולשים, בכדי לבטא את עמדת האתר,או הנהלת האתר, וכן אין בפרסום המופיע באתר בכדי לומר כי הנכתב הינו דבר אמת, מדוייק ו/או חוקי.

בשליחת מידע/תוכן שקיים בו חוק זכויות יוצרים, יובהר כי השולח תמונה, כתבה, חדשות, או כל תוכן אחר, חייב להיות הבעלים של התוכן הנשלח, ובעצם השליחה הוא מאשר לאתר "אומן שלום" לעשות כל שימוש הנראה לעיניו, בעצם השליחה מעביר מזכויותיו לאתר ו/או כל גורם צד שלישי, ובכך בעלי האתר יכולים, לערוך ולשנות את התוכן הנשלח.

בשליחת תוכן שקיים בו חוק זכויות יוצרים, ואשר אינו שייך לשולח, שולח התוכן הוא האחראי הבלעדי, וכי כל טענה ותלונה בנושא, תופנה אך ורק לשולח התוכן, ולא תהיה כל טענה כנגד האתר ומנהליו. בשליחת תוכן לאתר, אני מתחייב כי אין בכך הפרה של זכויות יוצרים. ואיני פוגע ברגשות הציבור, המידע הוא מידע אמת, ואינו נועד להזיק או לפגוע בשמו של אדם ו/או חברה, ואינו נועד לפגוע בגולשים באינטרנט או בכלל באנשים, בעצם דבר הפרסום. יובהר כי כל שליחה בשמה של חברה, תאגיד, ארגון ו/או כל דבר שהוא מעבר לרכושו של אדם אחד, ייחשב כשליחה מטעם הכלל ובאישור הכלל, והאחריות תהיה על השולח בלעדית.

הריני מתחייב בזאת שלא לשלוח לאתר "אומן שלום" תוכן כלשהו, שעשוי להביא לכדי עבירה פלילית, או תביעה אזרחית. בכל מקרה ובכל מצב של תביעה, הגולש השולח מתחייב לפצות את האתר ומנהליו, על כל תביעה שתהיה כתוצאה משליחת תוכן הנשלח על ידו.

בשליחתי לאתר "אומן שלום", מידע תמונה או כל חומר ותוכן אחר, ברור לי ואני מסכים כי לא אהיה זכאי לשום תמורה הן בכסף או בשווה כסף עבור תוכן כלשהו שנשלח בכל דרך ובכל אמצעי שליחה לאתר "אומן שלום". והנהלת האתר, אינה מחויבת ואינה מתחייבת לפרסם את שמי כמקור וכבעל החומר הנשלח מטעמי.

ברישום משתמש באתר "אומן שלום", הנהלת האתר או כל אחד אחר מטעמו, רשאים לעשות כל שימוש במאגר המידע של הגולשים, לרבות בפרטי ההתקשרות עימם. ורשאים להעביר את המידע לכל גורם צד שלישי , ולפרסם את פרטי המשתמש אם וכאשר יזדקק לכך. וכן רשאים לאסוף נתונים של כתובות דואר אלקטרוני, ולמעשה כל דבר שהינו משוייך לגולש באתר. ולמשתמש באתר אומן שלום אין ולא תיהיה כל תלונה כנגד מנהלי האתר, לרבות טענה על הפרת פרטיות או הכללה ואסיפה של מאגר מידע. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לרבות צד שלישי, יהיו רשאים לעשות שימוש בנתונים אלו.

כל הרשמה שאינה אמיתית או שגויה המפרה את התנאים, ותגרום לפגיעה או למחדל באתר או למנהלי האתר וצוות האתר, וכן לצד שלישי תהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש ו/או הגולש.

בפרסום באתר מכל סוג שהוא, בין שהועלה לאתר ע"י הגולש באתר ו/או המשתמש באתר, בין שהועלה לאתר ע"י צוות האתר ו/או כל אחד אחר מטעמה, לא תהיה כל תלונה כנגד האתר "אומן שלום" או מנהליה, והתלונה לרבות האחריות וכל דבר הנגזר מהפרסום, יהיה על מזמין הפרסום בלבד.

בכל מקרה של מחלוקת/סכסוך/טענה/תלונה, האחראי הבלעדי לפסיקה בעניין יהיה בית הדין "נתיבות חיים".

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט"ז אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.