היסטוריה בקהילות חסידי ברסלב בארה"ב: שבת התאחדות שכולה התעלות

לקראת שבת לכו ונלכה • בשבת פר' בשלח התאספו אנשי שלומינו דחסידי ברסלב במלון ראלי הוטל לשבת התאחדות מיוחדת בהשתתפות משפיעי אנ"ש שליט"א מארה"ק ומארה"ב • צפו בתיעוד מרגש

בהבדלה // צילום: באדיבות המצלם

 

בשמחה דקדושה, בהתרגשות ובאהבת חברים התכנסו מאות אנשי שלומנו חסידי ברסלב מרחבי ארה"ב לשבת ההיסטורית בשבת שירה בעת קיבוץ שיסד רבינו להתקבץ יחד עם התלמידים הקדושים ולהשפיע תורה חדשה בחיים חיותו כך התכנסו לאורו "שבת שכולה התעלות", אשר נערכה במלון היוקרתי "ראלי האטעל" שבהרי הקעסטקילס שבארה"ב ברוב פאר והדר ובאווירת התרוממות, כאשר אנ"ש מתעלים ומתחממים לאור דיבוריו ועצותיו של רבינו הקדוש ומוהרנ"ת, לחיות חיים טובים בנועם מתיקות אור האמת והאמונה, ומחפשים הנועם העליון וההתקרבות להשי"ת והתורה הקדושה שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, להחזיר את כל העולם כולו לעבדו שכם אחד על ידי העצה הנפלאה של 'אזמרה', לחפש ולבקש בכל יהודי אפילו רשע גמור איזה נקודה טובה, שמוהרנ"ת ז"ל העיד לתלמידו הגדול רבי נחמן מטולטשין שאפשר עם העצה הזאת לקרב את כל העולם כולו להשם יתברך בתשובה שלימה, ושעי"ז נזכה לביאת משיח שיעשה שלום בכל העולם 'וגר זאב עם כבש', וכדי להמשיך האור של הרבי הנפלא האיש הפלא של הבריאה הוא רק על ידי אחדות של כלליות הגוונים דייקא, כמו שרבינו אמר 'תחזיקו עצמיכם ביחד תמשיכו אותי אליכם' שעל ידי האחדות הנפלא שיש בין אנשי שלומינו נזכה להמשיך אלינו את הרבי בעצמו וכאיש אחד בלב אחד נזכה בימים האלה לקבל ולקיים התורה שבכתב ושבעל פה ותורת רשב"י והאר"י הק' והבעל שם טוב ורבינו הנחל נובע מקור חכמה ותלמידו מוהרנ"ת ותלמידיהם אחריהם ז"ל.

חשובי אברכי אנ"ש בארה"ב מספרים בהתפעלות כי אי אפשר לתאר את עוצם ההתעלות וההצלחה של עריכת השבת קודש על כל פרטיה למעלה מן המשוער, כאשר בתוככי אמעריקא החומרנית, זכו להתקבץ סלתה ושמנה של עובדי ה' ואנשי מעשה מקרב קהילות אנ"ש בארה"ב, הן אברכי כוללים ולמדנים והן העמלים על פרנסתם, חסידים לצד אנשי מעשה, כולם יחד באו נקבצו לך, באהבה ובאויר הנח והזך, ותיכף ומיד כשנתפרסם אודות קיום השבת נרשמו הציבור הגדול להבטיח השתתפותם, עד שבימים האחרונים קודם השבת, הוצרכו להשיב פניהם של עשרות רבות מאנ"ש ריקם, מחמת חוסר מקום לכל המבקשים דבר ה'.

בערב שבת קודש בליל שישי כבר הגיעו למקום העסקנים ובראשם העסקן הדגול הרב אהרן ברוך גאלדרינג שליט"א לדאוג שהכל יהיה מוכן כראוי בגשמיות וברוחניות.

בערב שבת קודש היה מוכן 'טועמיה' בהרחבה גדולה ומקווה מהודר וחם, ולקראת כניסת השבת התמלא כבר הבית מדרש מפה לפה וכל אחד במקומו דבוק בהכנה לשבת קודש שכולה התעלות, אחד בשיר השירים ואחד בתיקון הכללי ואחד בשניים מקרא ואחד תרגום ואחד בספרי חסידות וספרי רבינו כל אחד לפי עניינו, כאשר לתפילת מנחה ניגש הגה"צ רבי אברהם כ"ץ שליט"א אב"ד טאהש מונסי.

לאחר תפילת מנחה בהתעוררות כמנהג אנ"ש קידם בנש"ק הרה"ח ר' משה יעקב הורוויץ שליט"א – אשר מסר נפשו בעמל רב לארגון והצלחת השבת – את מאות האורחים והמשתתפים בדברי פתיחה נלהבים, כשהוא מלהיב את הלבבות בדברי רביה"ק על גודל כוחו להמשיך השארתו בכח האהבה והשלום בין כלליות אנ"ש, אשר זאת היא מטרת השבת, להמשכת אור רביה"ק לחיות בחיי היום יום את תורותיו ועצותיו הקדושות לחיות חיי עולם בקדושת רבינו.

לתפילת קבלת שבת ניגש לפני התיבה האורח הרה"ח ר' יהושע מאיר דויטש שליט"א ראש כולל חצות ביתר עילית בארה"ק, אשר סחף את המתפללים להתעוררות עצומה וריקודי קודש טפחיים מעל גבי הקרקע בשירת לכה דודי ובואי בשלום בניגוני אנ"ש שנמשכו שעה ארוכה בהתלהבות עצומה.

סעודתא דחקל תפוחין קדישין בליל שבת קודש נערכה ברוב נועם ועונג שבת בהתעוררות נפלאה למשך שעות רבות, כאשר בין מעדני השבת ניגנו זמירות בנוסח אנ"ש בהתעוררות ובחיות עצומה, כשמפעם לפעם יוצא הקהל כולו בריקודי קודש חוצבים להבות אש.

ראשון הנואמים היה הרה"ח ר' שלמה מייער שליט"א מחשובי משפיעי אנ"ש בארה"ב אשר הרחיב בענין נקודת החבר שהנחילנו רביה"ק, וכיצד צריכים להשקיע כוחות בשיחת חברים בדיבורים של תכלית באופן שיזכיר אחד לחבירו התכלית על מה אתינא להאי עלמא, להשקות האילנות היבשים ולשאוב מאוצרות היראת שמים שרביה"ק רוצה להאיר את חיינו.

אחריו נשא דברים האורח הרה"ח ר' אשר הורוויץ שליט"א מארה"ק שהאריך בגודל עבודת התפילה שהעיד רביה"ק כי כל ענינו הוא תפילה ותיאר בתיאורים נשגבים על עבודת התפילה של גדולי אנ"ש במשך כל הדורות, וסיפר כמה עובדות מזקינו הרה"צ רבי שמואל הורביץ זצוק"ל וכן הסביר נקודות למעשה כיצד להתפלל בהתעוררות ובשמחה ובכח.

בעריכת ה'באטע' והעונג שבת השמיע משא מיוחד האורח הרה"ח רבי אשר זעליג מרגליות שליט"א מגדולי וחשובי משפיעי אנ"ש בארה"ק, אשר הבהיר יסודות עצומים מתורתו של רביה"ק כיצד לחיות חיים טובים ולמצוא את גילוי האלוקות בכל תנועה בחיים, וכך להתחזק בשמחה תמידית וחיים של ישוב הדעת.

לאחר השבת אחים והבאטע בהתגברות הכיסופים והצימאון בליל שב"ק כדברי רביה"ק, התקיים עוד באטע חסידי עם המשפיעים הרה"ח ר' אברהם יצחק קלעצקי שליט"א והרה"ח ר' משה יעקב הורוויץ שליט"א עד חצות הלילה בניגונים ודיבורים וכיסופים להשי"ת.

בצפרא דשבתא התקיים מנין גדול כותיקין וניגש לפני העמוד הרה"ח ר' אהרן מייער שליט"א מלעיקווד, כשלאחר התפילה מתקיים קידושא רבא ושיעור בסיפורי מעשיות על ידי הרה"ח ר' שלמה מייער שליט"א בסיפור החכם והתם והביטול לרבינו ומוהרנ"ת וללכת בדרכי התם. המניין השני התחיל מייד לאחר מכן, כאשר לפני העמוד ניגש הרה"ח ר' חיים ווייס שליט"א ובקידושא רבא התקיים שיעור בסיפורי מעשיות בהסיפור של החכם ותם על ידי הגה"צ ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א אשר האריך  בעצות למעשה איך נזכה לדרך של התם, אבל העיקר שרק בלי ליצנות, כאשר הציבור שותה בצימאון הדיבורים הנפלאים המחיים נפשות.

בסעודתא דעתיקא קדישא השמיע דברים הרה"ח ר' אברהם יצחק קלעצקי שליט"א ראש ישיבת נעימות התורה ומשפיע דישיבת מאירת עינים בעי"ת בית שמש בארה"ק, במעלת התכנסות חבורות חבורות באש קודש ודייקא בימי השובבים באור של הרבי, כאשר אחריו מחרה מחזיק הרה"ח ר' משה יעקב הורוויץ שליט"א ומלהיב את הציבור בסיפורים אישיים והתחזקות בענין הפצת אור הצדיק שהוא הוא מציל את דורינו כנראה בחוש לכל רואה. לאחריו דרש הרה"ח ר' שמואל דוד ראפפורט שליט"א ממאנסי והסביר עצות היוצאים מהסיפורי מעשיות ברוב עוז ותעצומות.

לאחר מנוחה קלה שוב התכנסו מאות אנ"ש בהתלהבות לתפילת מנחה וסעודת רעווא דרעווין כאשר לאחר הזמירות בני היכלא כנוסח אנ"ש בהשתפכות הנפש ובהתרוממות עצומה כאשר טועמים טעם גן עדן של תשובה מאהבה, השמיע דברות קודש מלהבות אש הגה"צ רבי אברהם כ"ץ בליקוטי מוהר"ן תורה לח וקיב, תורות אלו שהרבי המשיך בשבת שירה בדברי התעוררות של אמונה בהשם ובמשה עבדו. אחריו דרש הגה"צ רבי ניסן דוד קיוואק שליט"א בתורה ח תניינא תורה האחרונה של הרבי שהוא כמין צוואה, ושם הרבי מבאר גודל מעלות הקיבוץ של אנשי הצדיק ועל פי ליקוטי הלכות שרבי נתן מבאר שזה גם נמשך בכל עת שמתקבצים יחד, והאריך איך שאנ"ש מעולם לא אמרו מוסר להשני רק חיזקו אחד את השני באהבה נפלאה ושמחה ודאגו אחד להשני כמו אחים אהובים, ועיקר התכלית להתחזק בכל מצב ולהאמין שמלוא כל הארץ כבודו שכל העולם מלא אלוקותו יתברך, ולהתחזק בדרכי רביה"ק שהזהירנו להיות בשמחה תמיד ולא לזוז מדרכי ההלכה זיז כלשהו. עורר על קיום שתי העצות הכלליות של רבינו התבודדות כל יום ולימוד שולחן ערוך כל יום, וכן על קימת חצות, כפי שהיה תמיד נוהג מורינו רבי לוי יצחק בנדער זצוק"ל לומר שזה ההתחלה של כל מי שרוצה לחיות חיי עולם בקדושת רבינו, והשלש סעודות נמשך עד שעה וחצי אחר ר"ת.

לאחר הבדלה התקיים חבורה נפלאה של הבחורים החשובים ודרשו לפניהם הרה"ח ר' דוד יוסף מייזליש שליט"א והרה"ח ר' יהושע פרידמאן שליט"א והרה"ח ר' אברהם יצחק קלעצקי שליט"א 

במוצש"ק למרות המזג אויר הקשה של שלג ורוחות, מרוב החשק גברו על המניעות ונכנסו ובאו עוד עשרות מאנ"ש מויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי, קרית יואל, פלעטבוש, לעייקוואד, שלא זכו להשתתף בשבת קודש, כאשר השולחנות ערוכים כיד המלך, ומנגד בעלי מנגנים מוכנים בשירה וזמרה ה"ה ר' מוטי מילער הי"ו ור' זאבי גאלדרינג הי"ו, בהתחלת המעמד דרשו הרה"ג ר' שלמה מייער שליט"א והרה"ג ר' דוד יוסף מייזליש שליט"א על גודל מעלת חלקינו להתאחד יחד במטרה אחת לקיים העצות של הרבי ולחיות חיים טובים באמת, כאשר מיד בסיום דבריהם פרץ הציבור ברוב השבח והודאה בריקודין מופלאים בהתלהבות דקדושה עד כלות הנפש.

לאחר הריקודים עלה להבימה הגראמער המופלא מאנ"ש ר' אברהם מרדכי שווארץ הי"ו שריתק את הציבור בדברי בדחנות בתיבול דיבורים והתחזקות ומעלת החסידישער קיבוץ המתקרבים בביטול נפלא להרבי ורבי נתן והודאה להשי"ת שזכינו להתקרב לרבינו, אחריו דרש המגיד מישרים פה מפיק מרגליות הרה"ג ר' מאיר מרדכי בערקאוויטש שליט"א בדיבורים נפלאים ואשרינו שאחרי שנים של כיסופים זכינו לכזה אחדות נפלא שמתקבצים כלליות הגוונים במטרה אחת לעבוד את השי"ת באהבה ושמחה באורו של משיח שנתגלה לנו מהחמישה יחידי הדורות ובפרט מהבעל שם טוב ורבינו הקדוש שהמשיכו עצות נפלאות איך שכל יהודי ויהודי באשר הוא שם יכול להכיר הבורא ולשוחח עם השי"ת כדבר איש אל רעהו.

לסיום המעמד דרש הרה"ח ר' חיים ווייס שליט"א מוויליאמסבורג דיבורים היוצאים מן הלב במעלות הקיבוץ ולהיות אנשים פשוטים וחסידישע ברסלבע אידן בשמחה ושלום ושלווה לעבוד את בוראינו והכרת הטוב להרבי ולקרב עוד ועוד נפשות לכזה רבי ומסר תודה וברכה לאחיו הרה"ח ר' משה ווייס שליט"א שעוזר לו בגוף ובממון בכל העניינים הפצת אור הצדיק, ולשאר העסקנים ובפרט לחבירו הטוב הרה"ח ר' משה יעקב הורוויץ שליט"א והרב אהרן ברוך גולדרינג שליט"א ולשאר העסקנים המוסרים נפשם למען הרבי.

בסיום המעמד מסר הגה"צ רבי ניסן דוד קיוואק שליט"א דברי ברכה והתחזקות והודאה להשם, ונתן לכל אחד את הכרך החדש של ליקוטי הלכות שיצא זה עתה לאור עם הביאור הנפלא 'דברי נועם' המחייה כבר אלפי נפשות עובדי השם, ואשר גרם להם ללמוד ולהבין דבריו הקדושים המאירים את העינים. וקשה מאוד היה להיפרד ולחזור הביתה אחרי כזה שבת שכולה התעלות באהבה ואחווה ושלום וריעות אבל חזרו הביתה כל אחד מלא באור והתחזקות וברצון לחיות חיים של אחדות ולעשות כסדר קיבוצים ושיחת חברים והפצת אור הצדיק בעולם ולקרב הגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.

לרגל השבת יוצא לאור על ידי מערכת 'אור הזמנים' על ידי הרה"ח ר' משה יעקב הורוויץ שליט"א ליקוט נפלא על שבת שירה וט"ו בשבט, שבהם התורות והעצות שנמסרו בימים ובזמנים אלו ע"י רביה"ק ומוהרנ"ת ז"ל. כמו"כ גם דיסק נפלא של ניגוני שבת קודש כמקובל מהרה"צ רבי לוי יצחק בענעדר זצ"ל, קונטרס 'שאל בני' על עניני תפילה ואמירת תהילים וליקוטי תפילות, קונטרס 'אומנות אבותינו' על תפילה, וגליון נפלא בשם 'הקבצו' אשר כשמו כן הוא על מעלת קיבוץ אנשי שלומינו להוציא מכח אל הפועל ולהכניס האור הגדול של רבינו הקדוש בכלים לעובדא ולמעשה על ידי השלש נקודות נקודת הצדיק ונקודת עצמו, ובפרט מה שזוכים על ידי נקודת החבר ושיחת חברים והתקבצותם יחדיו.

בשבת קודש השתתפו המשפיעים החשובים: הגה"צ רבי אברהם כ"ץ שליטא אב"ד טאהש מאנסי הגה"צ רבי ניסן דוד קיוואק שליט"א ר"מ חבורת מאירת עיניים, הרה"ח רבי שלמה מייער שליט"א מחשובי משפיעי אנ"ש בארה"ב, הרה"ח רבי אשר הורוויץ שליט"א מבית שמש, הרה"ג רבי שמעון לעבאוויטש שליט"א ממאנסי, הרה"ח רבי אשר זעליג מרגליות שליט"א מחשובי משפיעי אנ"ש בארה"ק, הרה"ח רבי יהושע מאיר דויטש שליט"א ראש כולל חצות מביתר עילית בארה"ק, הרה"ח רבי דוד יוסף מייזליש שליט"א ממאנסי, הרה"ח רבי משה יעקב הורוויץ שליט"א, הרה"ח רבי שמואל דוד ראפפורט שליט"א ממאנסי, הרה"ח רבי חיים ראפפורט שליט"א מלעיקווד, הרה"ח ר יהושע פרידמאן שליט"א ממונסי, הרה"ח רבי אברהם יצחק קלעצקי שליט"א, הרה"ח ר' משה אהרן שטויבער שליט"א ממונסי, הרה"ג ר לייביש לעפקויטש שליט"א מבארא פארק, והרה"ג ר' ראובן ווייס שליט"א ממאנסי.

 

תגובות

באמת מרגש את הלב לראות את אנשי שלומינו האהובים

6

וואו! זה נשמע משהו מרתק! הגראמער הזה הוא ברסלבער? הוא תותח

5

כולם שם יוצאי ירך סטמר, בברסלב בוערת אש הבער אותה ב"סטמר"

4

סע געווען א וארעמער הערליכער שבת, געוואלדיג...............

3

באמת מרגש

2

אי אפשר לתאר ולשער השמחה והאור והאחדות שהיה שם כל השבת הכל היה באויר הנח והזך כולם אהובים כולם צדיקים אשרי להחסידים המקורבים שבחו"ל שממשיכים לחפש ולהפיץ את האור של הרבי בכל העולם בלי להתבלבל מכל מיני רוח סערות וזוכים לעשות פעילים ועוסקים בטוב תמיד

1

הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"א אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.