חדשות אומן

מדוע התעקש האדמו"ר מפשעווארסק שליט"א להגיע דווקא לאומן?!

מדוע התעקש הרה"צ רבי לייביש לייזער האדמו"ר מפשעווארסק שליט"א להגיע דווקא לאומן?! • מה ענה האדמו"ר כשראה את צלם 'אומן שלום' מתעד את הביקור ההיסטורי?!

ואמר כל ה'תיקון הכללי' בפחד גדול מאד וברעדה ממש | צילום: אומן שלום

קידוש שם רבינו הק' בעולם • ביקורו המפתיע של גדול האדמורים הרה"צ רבי לייביש לייזער האדמו"ר מפשעווארסק שליט"א באומן עורר תדהמה רבה בחצרות החסידים ברחבי העולם, כעת 3 שבועות אחרי מסע הקודש, מפרסמים תלמידיו את יומן המסע מהביקור המרגש בציונו של רבי נחמן מברסלב זיע"א:

"ביום חמישי י"ג מר חשוון לפנות בוקר נחת רבינו בקייב – אוקראינה, לאחר מנוחה קצרה, התפלל שחרית בבית המדרש של הקהילה החרדית בקייב, לפני התפילה נתן רבינו צדקה לעסקן הלל כהן נ"י ואמר לו ששמע שעוסק בקירוב, ועוד אמר לו 'וכיון שאני איני מסוגל לעבודה קדושה זה, על כל פנים אני רוצה שיהיה לי חלק בזה ע"י הצדקה' ".

"רבינו עלה לתורה עליית שלישי בפרשת וירא. והסביר אדמו"ר שליט"א הענין שנוסע לאומן דווקא עכשיו כי ידוע העובדה אצל השינאווער רב זיע"א שבליל ש"ק פרשת וירא דיבר עם כמה מהמסובים בשולחנו הטהור מעניני ראש השנה, ואח"כ הבינו שכיוון שבפרשה זו קוראים הקריאות של ב' ימי ראש השנה, ועל כן זהו בחינת ראש השנה שמתעורר בשבוע הזה. יחד עם רבינו הגיעו בנו ר' מאיר נתן שליט"א וחתניו ר"א פריעדמאן שליט"א (נכד ראב"ד סאטמאר שליט"א) ור"י ראזענבערגער שליט"א (בן אב"ד קרית רמ"א בית שמש שליט"א) והגבאי ר"א עסטרייכער".

חסידיו מספרים כי לקראת הנסיעה המתוכננת ובעת הטיסה לאוקראינה, ניסו לשכנע את האדמו"ר שליט"א לבקר בעוד קברים של גדולי הצדיקים הקבורים ברחבי אוקראינה, "אבל רבינו אמר שיש לו ענין ליסוע דבר ראשון דווקא לאומן, ואמר יש לי ענין בזה".

בהמשך יומן המסע מתארים החסידים את ההשתטחות שקיים האדמו"ר בחרדת קודש את צוואת רבי נחמן מברסלב זיע"א: "הגיעו לאומן בהעליקאפטער (מסוק) בשעה 11:45 לפנה"צ ומיד ניגש רבינו בחרדת קודש לציון הקדוש.

ועשה את כל סדר ההשתטחות כפי שציווה מוהר"ן מברסלב זיע"א, נתן צדקה לטובת הזכרת נשמתו,

ואחר כך אמר את עשרת מזמורי התהלים של התיקון הכללי [טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ], ורצה לומר זאת מתוך קונטרס 'תיקון הכללי' שמודפס לעצמו, ולא מתוך ספר תהלים, ואמר את כל ה'תיקון הכללי' בפחד גדול מאד וברעדה ממש, ומי שבקי בתנועותיו, על אף שבדרך כלל מסתתר מאד כנודע בהצנע לכת עם אלוקיו בבחינת סוד ה' ליראיו, היה בולט מאד התבערה שבערה בקרבו וההתעוררות העצומה בעת אמירת ה'תקון הכללי', בתנועות שאין רגיל בהן כלל, ואין אנו רואין עליו כמעט בשום פעם כזה התעוררות בהתגלות".

החסידים ממשיכים ומתארים: "אח"כ ערך השתטחות על הציון הקדוש, הוריד הברילל"ן ונתן לבנו רמ"נ והשתטח בפניו ובמצחו על הציון לשעה ארוכה וכל גופו היה רוטט ומרעיד ממש,

אחר כך קרא בקווויטל של כל יוצאי חלציו ובני משפחתו, ואח"כ הזכיר בציון הק' את שמותיהם של הרה"צ רבי יעקב מאיר שעכטר שליט"א ור' יודל דייטש שליט"א עם שם אמם והתפלל בעדם".

לאחר התיקון שערך בחרדת קודש הסביר האדמו"ר למקורביו שהיו אתו: "שיש ענין שמובא מצדיקים (אולי ר' פינחס קאריצער זיע"א) שיש סגולה להיוושע בציון של צדיק כשמתפללים בעד יוצאי חלציו, שהוא גורם לו נחת רוח שחושבים על טובת דורותיו ומתפללים בעדם, ולפי זה בוודאי תלמידים שהם לומדים בתורה של הצדיק הם ג"כ שייכים בבחינה הזאת".

"לאחר מכן התפללו תפילת מנחה, האדמו"ר חזר ונישק את הציון הקדוש, והתפלל תפילה קצרה בהתרגשות גדולה מאד, ונפרד ויצא לשלום מהקודש".

בעת שהאדמו"ר שליט"א ערך את התיקון בציון הק', צלם 'אומן שלום' נשלח לתעד את הביקור ולפרסמו בפני מאות אלפי הגולשים המבקרים מכל רחבי העולם, במטרה לעורר ולזכות עוד יהודים להגיע לאומן, (צלם 'אומן שלום' נשאל עבור מי הוא מצלם, משנענו, התקבל אישור להמשיך לתעד) על זה הגיב האדמו"ר, כפי שמתארים החסידים:

"בדרך יציאתו כשראה שעושים תמונות, אמר רבינו כי אילו רציתי שלא יתפרסם הדבר הייתי מגיע באמצע הלילה עם מסכה, ועתה באתי ביום בפנים מגולה כי יש לי ענין שיתפרסם", והוסיף: "מי שאינו מוצא חן בעיניו יוכל לחפש רבי אחר ויכול לילך ל…"

לאחר מכן התבטא האדמו"ר שליט"א ואמר: "הסבא (ר' איציקל זיע"א) למד ליקוטי מוהר"ן, והאבא (ר' יענקע'לע זיע"א) למד ליקוטי מוהר"ן, וברוך ה' גם אני לומד ליקוטי מוהר"ן, עוד יותר מהם".

והוסיף ואמר: "שזקנו ר' איציקל זיע"א היה לומד ליקוטי מוהר"ן בעמידה מפני גודל קדושת הספר". וסיפר עוד: "כשהייתי בפריז עם זקני ר' איציקל זיע"א אחר המלחמה היה אז כרוך בספר אחד 'ליקוטי מוהר"ן' ביחד עם הספר 'שארית ישראל' (מווילעדניק), כי כך היה דרך הספרים בשנים ההם שהיה עניות וכדי להרוויח המעות היו כורכים יחד כמה ספרים, ואני ראיתי שקנה הספר הנ"ל וחשבתי שזקני קנה הספר מפני שרוצה ללמוד 'שארית ישראל', אחר כך התברר לי שהיה הענין שלו כדי ללמוד 'ליקוטי מוהר"ן' כי למד בזה הרבה. ואמר שיש לו ראיה ברורה שכל המחלוקת שהיה כנגד ברסלב הוא ענין גבוה שאי אפשר להבין על פי הפשט, ואינו ענין לנו כלל, והא ראיה שמכל אלו הצדיקים שנסעו לשפאלער זיידע זי"ע, אף אחד מהם לא המשיך לחלוק על ר' נחמן לאחר פטירתו, ולמה, הרי נסעו אליו והחזיקו ממנו, מפני שהם הבינו טוב הענין כי הוא העכערע זאכן כל המחלוקת, ובאמת אין שום צד לחלוק על שיטתו ודרכה של ברסלב. וכל הצדיקים החזיקו מהדרך הזה כי הוא דרך קדוש מאד מאד, ובפרט בזמנינו הוא נצרך באופן מיוחד עוד יותר מבדורות הקודמים".

ואמר עוד: "רואים איך ר' נחמן לוקח אנשים גם בדור שלנו והופך אותם לאנשים אחרים ממש והרבה אנשים אנו רואים בחוש שכבר זכו להגיע למדרגות גבוהות מאד בעבודת ה' בזכות שדבקו בספרים ובדרך של ר' נחמן זיע"א".

עובדות וסיפורי קודש מאדמור"י בית פשעווארסק

ר' אברהם ווייצהנדלר זצ"ל מחשובי חסידי ברסלב בירושלים סיפר, כי בחיים חיותו של כ"ק מרן רבינו רבי איציק'ל זצוק"ל, ראה הוא בבית מדרשו שבאנטווערפן ספרי הרה"ק רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, וכן כמה כרכים מספה"ק "ליקוטי הלכות" של תלמידו הרה"ק רבי נתן מברסלב זצוק"ל, כשעליהם חותמת של כ"ק מרן רבינו רבי איציקל זצוק"ל – אותם הביא עמו מגאליציא (שבחו של צדיק).

סיפר הרה"ח ר' א. האניג שליט"א מאנטווערפן שראה פעם את כ"ק מרן רבינו רבי איציקל זצוק"ל לומד בספה"ק קיצור ליקוטי מוהר"ן (שבחו של צדיק).

הגה"צ ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א מגדולי מנהיגי ברסלב בארה"ק סיפר שבשנת תשל"ו נסע לציון הרה"ק רבי נחמן מברסלב זצוק"ל ובדרכו לשם שהה בשב"ק באנטווערפן אצל כ"ק מרן רבינו רבי איציק'ל זצוק"ל, ולאחר השבת דיבר אתו אודות נסיעתו לאומן, ושאל אותו האם חסר לו להוצאות הנסיעה, והוציא ונתן לו 600$ שבאותם הימים היה סכום עצום כידוע, באמרו שזה זכייה בעבורו שיהיה לו חלק בנסיעה קדושה זו.

כשהתחיל כ"ק מרן רבינו רבי יענקל'ע זצ"ל להנהיג את העדה הקדושה אחר פטירת חותנו כ"ק מרן רבינו רבי איציקל זצוק"ל אמר בעת עריכת השולחן בליל שבת קודש דברי תורה מהרה"ק רבי נחמן מברסלב זצוק"ל (מפי הרה"ח ר' ניסן פרענקל שליט"א מאנטווערפן).

חסיד פשעווארסק סיפר: סיפר לי יהודי יקר מאוד (ר' דוד אריה בן בינה לרפו"ש בתושח"י) שהוא היה נוכח אצל כ"ק מרן רבינו ר' יענקל'ע זצ"ל לפני שנים רבות בערב ראש השנה, ועמדו אצלו מקורביו, וביניהם אחד הגבאים שעמד ומנה כל אלו שהגיעו לשהות במחיצתו בראש השנה. ובסיום דבריו אמר: "און דער רבינס אייניקל איז אין אומן אויף ר"ה" (הכוונה על הגה"צ ר' שמעלקא כהנא שליט"א בן כ"ק אדמו"ר ר' ברוך מספינקא אנטווערפן שליט"א חתנו של רבינו זצ"ל) ונשתתקו כולם לשמוע מוצא פי רבינו מה יאמר עכשיו, וענה ואמר: "יאך קלער אז צו פארען צו אומן איז נאך חשוב'ער ווי צו פארען צו ליזענסק!" (אני חושב שלנסוע לאומן יותר חשוב מלנסוע לליזענסק) ולהשתוממות הסובבים לדבריו הוסיף ואמר: העולם אומר שהרה"ק הרר"א מליזענסק זי"ע הבטיח שמי שיבוא על קברו לא ימות בלא תשובה, "יאך האב אויף דעם קיין מקור נישט געטראפן, (לא מצאתי מקור לזה) אבל רבי נחמן מברסלב הרי העמיד שני עדים והבטיח שמי שיבוא על קברו וייתן פרוטה לצדקה ויאמר העשרה קאפיטל תהלים יוציאו מהשאול תחתיות, א"כ בוודאי שהוא מעלה גדולה מאוד לנסוע על קברו" עד כאן דבריו הק'. (מפי בעל המספר, השם שמור במערכת חסידי פשעווארסק).

הגה"צ ר' שמעלקא כהנא שליט"א סיפר שכשנסע פעם ראשונה לאומן לראש השנה היה זקנו רבינו זצ"ל חלש ולא הודיעו מנסיעתו, ובראש השנה שאל רבינו זצ"ל היכן שמעלקא ואמרו לו שנסע לאומן, ודיבר בשבחו ואמר אלו ואלו דברי אלוקים חיים (שמע מפי ר' בנימין שפירא ששמע מפיו הק').

הרה"ח ר' א ג ור' נח מ. נסעו לאנטוורפען עבור החזקת כולל ברסלב בירושלים, כשבאו לבקר בהיכלו, קבלם בסבר פנים יפות, ותרם להם סכום הגון ביד רחבה (שבחו של צדיק).

הגה"צ ר' שמואל משה קרמר שליט"א מגדולי מנהיגי ברסלב בארה"ק מספר ששמע מפי הרה"ח ר' א. גוטמאן שליט"א כי בתקופת השלטון הקומוניסטי הגיעה קבוצה מחסידי ברסלב לעיר אנטווערפן בדרכם לאומן, בעם שהותם שם התאכסנו הם בביהמ"ד פשעווארסק שהיה כידוע תל תלפיות לאורחים מכל רחבי העולם, משנודעה סיבת בואם של הקבוצה, התלוצצו מהם כמה אנשים על מטרת נסיעתם, משהובאו הדברים לידיעתו של כ"ק מרן רבינו רבי יענקעלע זצ"ל, נענה הוא ואמר: "יש אנשים שנוסעים לקברי צדיקים בו בזמן שיכול להיות שאין רצונו של הצדיק שיבואו אליו ויכול להיות שהוא אף אינו נמצא שם, אבל אברכים הללו נוסעים להרה"ק רבי נחמן מברסלב שאמר בפירוש כי הוא נמצא וממתין שם וציווה שיבואו אליו, אם כן בוודאי טוב לנסוע שם לאומן, אם כן מדוע תתלוצצו ותשחקו מזה, ובלשון קדשו "אויב אזוי איז אוודאי גוט צי פארן דארט אין אומן אויב אזוי וואס לאכט איר, וואס מאכט איר חוזק?!" (שבחו של צדיק).

בחג הסוכות תשע"ז העעל"ט כשערך כ"ק רבי לייביש לייזער האדמו"ר מפשעווארסק שליט"א את שולחנו הטהור, והיה זה יומא דהילולא של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, אמר שהרה"ק הדברי יחזקאל משינאווא זצוק"ל היה לומד הרבה בספה"ק ליקוטי מוהר"ן. ולשאלת אחד הנוכחים, שמעולם לא שמענו על כך, הפטיר לו רבינו: "לא שמענו אינו ראיה"..

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ג שבט ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.