כי הנה ימים באים, ימי תיקון האמונה הגדולים והנוראים בקיבוץ של הרב'ה

כי הנה ימים באים, ימי תיקון האמונה הגדולים והנוראים, בקיבוץ הקדוש באומן, שהוא מעיקרי השארתו לנצח נצחים, אשר סודו נעלם ונכסה מעיני כל, ובו טמון כל תקוותנו ותיקוות כל הדורות, וגאולתנו ופדות נפשנו ונפשות כל ישראל

זכור ברית בקלויז המיתולוגי באומן // צילום: יוסי גולדברגר

ראש השנה באומן – תיקון והעלאת המלכות והאמונה על ידי הקיבוץ של הרב’ה באומן ראש השנה

 

כי הנה ימים באים, ימי תיקון האמונה הגדולים והנוראים, בקיבוץ הקדוש במקום גניזת עצמותיו הק׳ באומן, שהוא מעיקרי השארתו לנצח נצחים, אשר סודו נעלם ונכסה מעיני כל, ובו טמון כל תקוותנו ותיקות כל הדורות, וגאולתנו ופדות נפשנו ונפשות כל ישראל.

ומרום גבהו הוריד לנו רבי נחמן מברסלב זיע"א הקדוש והנורא כשנה טרם הסתלקותו בראש השנה שנת תק”ע, את המאמר הקדוש ׳תקעו אמונה׳, בליקוטי תנינא סי׳ ה׳, ושם האריך לגלות מפליאות תיקוניו בראש השנה שלו באומן, והתחיל לרמז על הסתלקותו המתקרבת, ואיך יימשך ענינו הקדוש גם לאחר הסתלקותו. ובחדרי ועליות המאמר הקדוש מבאר בעניין האמונה, שהאדם צריך בעיקר תמיד לחפש את עצמו היכן הוא אוחז באמונה, ואיך על ידי ההתקרבות לצדיק זוכים לתקן את האמונה. ובזה נבוא לחתור ולחפש בדבריו הקדושים שמבאר איך באומן ראש השנה של הצדיק נזכה לתקן את האמונה.

הנה, יש באדם חמישה חושים. חוש הראיה, חוש השמיעה, חוש הריח, חוש הטעם וחוש המישוש, ואלו החמישה חושים נמשכים מהמוח, כי מהמוח נמשכים גידין לכל אלו החושים. וצריך האדם לקדש אלו החמישה חושים. כי אלו החמישה חושים, הם עיקר ההסתרה והכיסוי על האמונה, כי כשאין אמונה, אזי כל מה שאנו רואים בעיניים, וכן כל מה שאנו שומעים באזניים, רעיונות ודעות מחלוקות וכו׳, דיבורים מחשיבות עניני עוה”ז וכו׳, וכל מה שאנו מריחים ומה שאנו טועמים ומה שאנו ממשים בחוש הידיים, הכל נדמה לנו כאמיתי, כי אלו החמשה חושים נותנים את ההרגשה כאילו העולם אמיתי.

עיקר תיקון המוחין הוא בראש השנה עיקר תיקון המוחין מתחיל בראש השנה, שעל ידם נתקן כל החמשה חושים שבמוח, וכאן מגלה לנו רבינו הק׳ חמשה חלקים באמונה.

א. חוש הראיה: בראש השנה מתגלה השגחת ה' יתברך על העולם, שרואה ומשגיח על כל השנה מה יהיה בסופה. וזהו חלק אחד של תיקון המוחין, שצריך האדם לידע, שהשם יתברך רואה אותו ומשגיח עליו, וכשאדם מתוודע לכך שכעת ממש השי”ת מסתכל עליו, ממילא מתעורר הוא מצידו, לראות ולהסתכל בחזרה על ה’, ובכל דבר שרואה מנגד עיניו, הוא מחפש שם איך לראות שם את ה’, ואינו הולך אחר עיניו הגשמיות, להאמין לכל מה שרואה כאילו זה אמת, אלא משתדל לראות בכל דבר את מציאות השגחת ה’ על אותו דבר.

ב. חוש השמיעה: עיקר הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא, הוא על ידי תפילה, שאדם יודע שה’ שומע אותו, ובכל מה שמיצר לו, יודע הוא לפנות אליו ית׳, ובכל טובה שבא אליו, הוא פותח פיו להודות ולשבח לה׳ וכו׳, שזהו עיקר ההכרה למעשה של האמונה, כשברור לאדם בוודאות שה’  שומע כל דיבור שלו. ובראש השנה הוא עיקר הזמן שמתחדש אמונה זאת, כי אז נתגלה שה’  שומע קול צעקות ותפילות ומקבל תרועת עמו ישראל ברחמים, שעל כן מתעוררים אז ישראל לצעוק אליו ית׳. וכשמוח האדם מתקן, לידע שה’ שומע אותו בכל דיבור שמדבר אליו, אזי נחקק אצלו היטב הקשר שלו עם השי”ת, וממילא מתעורר גם הוא מצידו, לשמוע רק דבר ה׳ באזניו, ולא נכנס באזניו, דיבורי הבל המכסים ממנו את האמונה, כי רוצה לשמוע רק אותו ית׳. נמצא שעל ידי ראש השנה נתתקן חוש השמיעה.

ג. חוש הריח: ריח הוא ענין שאין לו ממשות, והוא מורה על החוש שיש לאדם, שיכול להריח ולהרגיש אוירה של מקום וכדו׳ [וכמו שמרגלא בפומא דאינשי לומר על דבר לא טוב, ׳אין זה מריח טוב׳], והוא עיקר התלבשות של קליפת נוגה, שזה כלל ההרגשים איך שאדם מריח את העוה”ז. אבל בראש השנה מתעורר בעולם ריח של יראת שמים, וכמו שכתוב על משיח “והריחו ביראת ה׳”, כי יראת שמים אין לו ממשות ממש, אלא הוא ענין של ריח, שאפשר להריח אוירה של יראת שמים, שעל זה מתפללים בראש השנה “ובכן תן פחדך על כל מעשיך וגו׳”, כי בראש השנה הוא ההתחלה של

 

גילוי ריח היראת שמים.

ד. חוש הטעם: מובא בזוהר הקדוש שה’ טועם בראש השנה כל המעשים טובים של ישראל, וסמך על זה הפסוק “ועשה לי מטעמים” – מפקודין דעשה. וזהו חלק מתיקון המוח – תיקון האמונה שמתחדש בראש השנה, שצריך האדם לתקן האמונה שלו לידע שה’  טועם ומתענג מכל מצווה ומעשה טוב שעושה. וכשאדם מתדבק לאמונה זו, הרי אין לך נעימות גדולה מזו, בזה שיודע שכעת ה’ מתענג ממנו, וככל שדבק יותר באמונה זו, ממילא משתנה אצלו חוש הטעם הגשמי שנהנה ומתענג על מאכילה וכיו׳, כי מתעורר הוא מצידו לטעום מטוב ונועם ה׳.

ה. חוש המישוש: עיקר המישוש הוא בידיים. ובראש השנה מתחדש ההכרה, שה’  ׳ידו׳ פתוחה לקבל שבים, וכשאמונה זו מתחדשת אצל האדם, ומכניס בדעתו היטב, שבוודאי השי”ת פתח ׳ידיו׳ אליו ומצפה לו אפילו לאחר שנפל וכו׳, כי ה’  אוהב למשש כל יהודי, ואינו רוצה בריחוקו ממנו, וממילא מתעורר האדם מצידו, למשש בידיו רק רוחניות, ואינו מאמין לכל מה שממשש בידיו הגשמיות, כאילו זה אמת. הרי לנו סדר ברור באלו חמשה דברים צריכים אנו להתחזק להאמין: א. שה’ רואה אותנו ומשגיח עלינו. ב. שה’ שומע תפילתנו. ג. להריח ריח של יראת ה׳ שהשי”ת נמצא כאן אפילו שאין רואים. ד. שהשי”ת טועם מצוותינו. ה. שהשי”ת ידו פשוטה לקבל אותנו בכל עת. שעל ועל ידי שנשתדל לתקן ולחשוב בראש השנה בחמשה ענינים אלו, כך נתתקן האמונה. ישיבה של הצדיק אבל בכדי לזכות להתעורר בראש השנה בכל חלקי האמונה הנ”ל, לזה צריך את הישיבה של הצדיק, ששם לומדים את הלימוד של האמונה. כי גם על ידי הלימוד אצל הצדיק נתתקנים החמשה חושים אלו.

א. חוש הראייה: כפי שבארנו, שתיקון הראיה הוא להאמין שה׳ רואה אותנו ומשגיח עלינו, וממילא על ידי כך נתעורר לראות את ה׳, ולהסתכל בשכל של כל דבר. אבל כדי להתחיל להתחנך בעבודה זו, בהכרח קודם לראות שיש דבר כזה בעולם, שעיניים גשמיות רואות בכל דבר אלקות, שעל כן צריך לבוא לישיבה של הרב עם התלמידים, ועל ידי שרואים את הרב, איך שרואה בכל דבר אלקות, על ידי זה מתעורר אצל האדם תיקון חוש הראיה, שמתעורר לראות שיש משהו אחר בעולם ממה שעיניו רגילות לראות. וזהו התיקון של ראיית פני הרב, כי “והיו עיניך רואות את מורך”, ומובן שראיה הוא לא ראיה גשמי של הצדיק, אלא התקרבות לצדיק והאמונה בו (עיין תורה ד׳).

ב. חוש השמיעה: לשמוע היטב הדברים של הצדיק ולהבין שמדבר אליו ממש, עד שיתיישבו בתוך הלב, בבחי׳ “ויגל אזנם למוסר” [ואין המכוון לדברי תוכחה, אלא לדברי אמת שהצדיק מגלה לו בכמה אופנים שהשי”ת עמו ואצלו], מה שאין כן כשאין מחפשים באופן של חיפוש עצות למעשה, אזי אין זה בחינת ׳ויגל אזנם׳, כי לא היטה אזנו לשמוע מה הצדיק מדבר, ואינו מבין שהצדיק מדבר ממש אליו, ובכל פעם שהצדיק מגלה לו בספריו הק׳ שהשי”ת איתו ושאר דרכי החיזוק, עדיין נדמה לו שאין המכוון אליו, לרוב מה שעבר עליו באותו היום וכדו׳.

ג. חוש הריח: כדי להמשיך יראת שמים, מגלה לנו רבינו עצה נוראה, שעל ידי הטרחה שבאים באף וביגיעה לשמוע את הרב, כך מתעורר באדם יראה, כי בזה שטורח בקושי רב, לבוא להתקבץ לשמוע דבריו הק׳ או לפתוח ספריו הק׳, בזה הוא מגלה כמה יש לו פחד מה׳, וכמה הוא מבין נחיצות הענין שהוא צריך לחדש את האמונה, ובזה בעצמו הוא כבר נכלל בריח של היראת שמיים, ודו”ק.

ד. חוש הטעם: עיקר עסק הצדיק הוא להכניס חיות בנשמות ישראל, שיתחילו לטעום טעם הטוב, של היהדות, והשמחה הנפלאה שיש בקיום המצוות. וכשאדם מתעורר לטעום הטעם הנפלא והנעימות שיש בדברי הצדיק, בזה מתבטלים אצלו כל נעימות אחרת של טעמי העוה”ז, כמובא בתו׳ ד׳, שטעימת נעימת צוף תורת הצדיק מבטל כל התאוות.

ה. חוש המישוש: רבי נחמן מברסלב מגלה דרך תיקון נפלא, למי שאיבד כבר את האמונה וחושב שה' יתברך כבר לא פושט לו ׳יד׳, והוא לעשות פעולות של מישוש, והיינו עשיות פשוטות בשביל להתקרב לצדיק, להוציא ממונו ויגיע כפו להתקרב לצדיק, ולתת צדקה לעסקי הצדיק וכו׳, ובזה הוא כולל עצמו בתוך ה׳שבים׳, שהנה הוא מראה להשי”ת, שאף שאיבד הכל ונפל לגמרי מהאמונה, אבל בכל זאת אינו מתייאש, ומה שיש ביכולתו לעשות הוא עושה, שמוציא כל ממונו לצדיק, כי הוא רוצה להכלל וליקח חלק בתיקוני האמונה שמגלה הצדיק, וכך יכול להתחדש בתקווה חדשה ולאמונה ש׳ידו פתוחה לקבל שבים׳. לך נא ראה בדברי הגאון האלוקי רבי אברהם בר’ נחמן, בגודל פעולת התלמידים באתערותם מלמטה להעלות האמונה, “שבכל הנ”ל נראה מבואר, שגם הרב והאיש תבונות בעצמו, מוכרח לתלמידיו [ויותר מבואר הדבר הזה, שכל אחד בבחינתו כלול משניהם]. ושזה שכתב, כי מוח הרב נתחדש על ידי התלמידים. רק שאף על פי כן, עיקר ההכרח, הוא מהתלמידים להרב, וכמבואר בכפולת דבריו הקדושים, שמוח התלמדים ׳נתחדש ונתתקן׳ על ידי הרב. כי בהם, יהיה כל התיקון והבנין של המוח והתבונה מתחלה ועד סוף, רק על ידי הרב” (ביאוה”ל ח”ב סי׳ ה׳).

ונמצא שגם בישיבה של הצדיק וגם בראש השנה מתקנים החמישה חושים. ועל כן שלימות הענין מתגלה כשנוסעים בראש השנה אל הצדיק, שאז מתאחדים ומתחברים שני התיקונים גם יחד, תיקון ראש השנה, ותיקון ההתקבצות אצל הרב הגדול. “בראש השנה קודם שאמר המאמר, הלך רבינו ז”ל לומר תשליך ונפל על הרפש וכו׳, ואחר כך נכלל גם ענין זה במאמר הנ”ל בדרך נפלא ונורא מאד, ורומז בעניין זה עניין נפלא מהתיקונים הגדולים שנעשו גם אחר הסתלקותו, על ידי שבאים על קברו הקדוש וצועקים שם אל השם יתברך מעומק הלב כל אחד לפי בחינתו, והבטיח לנו להשתדל בטובתינו ובתיקון נפשותינו לנצח, וזה עיקר בחינת העבודה של הצדיק הגדול שמסלק כל חכמתו והשגתו שהוא בבחינת בן שמחפש בגנזיא דמלכא.”

“וגם עכשיו אחר הסתלקותו כפשוטו ממש שאז בוודאי מחפש בגנזיא דמלכא, אף על פי כן גילה רצונו שגם עכשיו חפץ ביותר שיבואו על קברו, וכל אחד כפי בחינתו יהרהר בתשובה ויתחרט על מעשיו שאינם הגונים, ויצעק אל ה׳ מעומק הלב, ואז יוריד את עצמו כביכול מבחינת מדרגתו הגבוה והנפלאה והנוראה מאד מאד, בפרט אחר הסתלקותו זה שנים רבות, וישתדל ביותר בטובת ותיקון נפשות השפלות והירודות מאד באופן שיזכו גם המה לשוב בתשובה שלימה ולהתקרב אליו יתברך.”

“כי כל עבודת משה בחייו וגם עכשיו לאחר מותו הוא רק לעשות גרים, בזה רימז רבינו זצ”ל לעניין הסתלקותו באומן שהיה לו ז”ל בענין זה סודות נפלאים מאד, ומעט מן מעט אשר נשמע ממנו מפני שהיה שם קדושת השם הרבה מאד על ידי הקדושים שנהרגו שם הרבה אלפים נפשות ישראל על קידוש ה׳, וכבר מבואר מה שנשמע בפירוש מפיו הקדוש ז”ל בסמוך להסתלקותו מה שאלפים ורבבות הרבה מנפשות ישראל עומדין סביבו ומצפין על תיקונים שלו אשר בשביל זה מוכרח להיות נפטר מן העולם, ומה שחיזק את לב מקורביו ז”ל לבל יתייראו ויפחדו וכו׳ מאחר שהוא הולך לפניהם וכו׳.”

(פרפראות לחכמה ח”ב סי׳ ה׳, וסי׳ רט”ו)

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ג אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.