כינוס קודש “חומות מגדלי” לחבורת הבחורים למען ביצור חומות הקדושה

וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אָנִי • בקהילת ברסלב ‘קרן אור’ שבנשיאות הרה”צ ר’ יעקב מאיר שכטר שליט”א התקיים כינוס קודש “חומות מגדלי” לחבורת הבחורים למען ביצור חומות הקדושה מפני פגעי הזמן והטכנולוגיה

ר' שמעון שפירא שליט"א עם ר' יעקב מאיר שכטר שליט"א | צילום: N. Horowitz

מעמד “חומות מגדלי” לביצור חומות הקדושה ע”י וועד “והתקדשתם” מפני פגעי הזמן והטכנולוגיה

מזה שנים רבות שמענו מפי הרה”צ ר’ יעקב מאיר שכטער שליט”א: בעיקבתא דמשיחא עתידין לרדת לעולם נסיונות מרים וקשים של דור המבול ודור ההפלגה יחד!…

אם כששמענו זאת אז אחזתנו פחד ומורא מה ילד יום, מה נאמר כיום כשהמציאות מתרחשת לנגד עינינו הכלות והולכות…

אולם כידוע הקב”ה מקדים רפואה למכה ושלח לנו גם בדור הזה רועים נאמנים העומדים כצור חלמיש נגד פגעי מקרי הזמן, להצילנו משטף מים רבים הזידונים, ה”י.

בפרט זכינו אנו להסתופף בפינת יקרת קהילתינו אשר בראשה עומד הרה”צ ר’ יעקב מאיר שכטער שליט”א וכידוע בשער בת רבים, כמה מצטער הוא בצערן של ישראל וכאב רחום לא יחוש ולא ישקוט וצעד אחר צעד לוחם מלחמה של תורה להעמיד הדת על תילה.

ובכן, זה כמה שבועות אשר אבן מקיר תזעק… ובכל ריכוזי אנ”ש בקהילתנו בירושלים ובי”ש ראינו כרוזים וקריאות הצלה על פגעי הטכנולוגיה, הלבבות התחממו והמוחות נתחדדו לקראת הכנס “חומות מגדלי” לבחורים היקרים שיחיו.

כל זה היה רק מעין פתיחה ומבוא להתאספות אשר תתקיים בעוז והדר במוצש”ק פר’ בשלח בי-ם עיה”ק.

בשעה היעודה הגיעו בחורי חמד מבי”ש וי-ם וסביב לה, לביהכ”נ אנשי מוהר”ן בי-ם, נטלו ידיים לסעודת מלוה מלכה שנערכה ברוב פאר, לאחמ”כ פתחו בשירה וזמירות כנאה ויאה לבני החבורות.

ראש החבורות הרה”ח ר’ שאול סירוטה שליט”א נשא את דבריו ובמיטב נאומו הצליח לפלס נתיב בליבות הבחורים שיחיו להעמידם ולהזהירם לפתוח את עיניהם על גודל האחריות הרובצת על שכמם לאזור כלי מלחמה נגד האויב הנורא הרובץ ומשכים עליהם יום יום.

השכיל לאלף בינה בגודל חשיבות מצות ”קדושים תהיו – קדש עצמך במותר לך” בו ביאר בטוב טעם ודעת עד כמה החובה להתבדל ולהתרחק הרבה מגבולי האויב למען נוכל לפקח ולשמור על עצמנו, בתוך כך לימד טוב לקח מה גודל האוצר שבתוכנו הלא היא נשמת אלוקים חיים, ועד כמה עלינו להעריכה, לשמרה במשמרת למשמרת למען לא תיפגם חלילה. ומנהמת ליבו יצאה זעקה: איך נוכל להחריש מול האויב האכזרי המבקש את נפשנו הצמאה למקור מים חיים להפכה לזוללה המחבקת אשפתות ומחפשת סיפוק בתעלולי והבלי העולם הזה הנפסד.

דבריו עשו רושם עז ובתואר זיו פני הבחורים ניכרו בעליל רצון ותשוקה שכולו אומר: הבה נשמור יחד על עצמנו, על פך השמן הטהור.

לאחר מכן נתכבד העסקן ר’ פנחס שובקס שליט”א, פתח בדברי שבח וקילוס בגודל הזכות ונעימות מנת חלקנו להתגדל במקום קדוש כזה שהמדריכים והאחראים ובראשם מורינו הגה”צ ר’ יעקב מאיר שכטער שליט”א לא נחים ולא שוקטים, ואינם חוסכים כל מאמץ למען הצלחת חייהם של האברכים והבחורים והנוער שיחיו.

תוכן דבריו היה להזהיר מפני כל מיני פגעים המתחדשים לבקרים אשר כולם אבות נזיקין שהצד השוה שבהם שדרכו לילך ולהזיק למשוך נפש הבחור עד לבאר שחת, רח”ל.

בחור שמתרגל להשכים ולהעריב עם הכלי הנקרא ‘נגן’, ולימשך אחר הנגינה העריבה עליו מבלי אשר עמל בו ולא התייגע עבורו, אין פלא שכאשר דרוש מאתו עמל ויגיעה בתורה ועבודה וירא”ש הדבר נופל עליו בכבידות נוראה… ולפעמים אף גרוע מזה.

כמו”כ הדגיש שעם כל ההגבלות והחסימות שנעשו עפ”י עסקני הקהילה אשר בודאי השכילו לעשות למעלה מהמצופה עדיין ודאי וברור שהבחור יבחר בעידון הנפש בתורה וחסידות ויראת שמים  ללא השתעבדות לכל זה.

לאחמ”כ עלה הרה”צ ר’ שמעון שפירא שליט”א, בתחילת דבריו ציין את המעלה המיוחדת שבאסיפה זו המתקיימת בשעת סעודת מלוה מלכה שסגולתה ומעלתה נשגבה מאד, כמו”כ אנו עומדים עתה קרובים וסמוכים לימי חנוכה הקדושים בהם אנו מהללים ומודים להשי”ת על כל החסדים והניסים – מחד, ומאידך אנו לוחמים מול קליפת יון המחשיך עיניהם של ישראל, ומהו החושך אם לא אלה הכלים המערפלים ומטמטמים את הלב ואת המח רח”ל. אשרינו שיש לנו את צדיק האמת זיע”א שהולך לפנינו, ומחזק ברכיים כושלות להחזיק מעמד במרירות גלותנו המר, עלינו להתחזק לבלי להרפות מלעודד ולדבר בקדושת המחשבה כאשר ידוע מהבעש”ט הק’ שבמקום שהאדם חושב שם הוא.

כאן פורץ ר’ שמעון בבכי קורע לב ובדיבור מרוסק מתחנן להרבות בתפילה על אלה שכבר נפלו חללים במלחמה רח”ל, ומסיים בדברי נחמה ותקוה לגאולה השלימה, אמן.

עתה אנו זוכים לקבל פני מורינו הרה”צ ר’ יעקב מאיר שכטער שליט”א, אשר כדרכו פותח שער ומסילה ובוקע בחלון קרן אורה להנעים עלינו עול קיום המצוות וכדת נפש משיבת מלקט ומאסף מאמריו הנעימים להחיות עצמותינו, וכה הם דבריו: הבריאה שאנו נמצאים בה, בעולם הזה שאנו חיים בתוכה היא חידה סתומה ונעלמה נפלאה מאד! חכמות לרוב ביצירה מורכבת זו, ואנשי שכל ומדע שבכל הדורות יגעו וחתרו ולא הגיעו לפתרונה – מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש?! “מה זאת עשה לנו אלוקים לברוא אדם עפר מן האדמה וימיו פורחים בצרות ומכאובות ואח”כ שב אל העפר כשהיה, וכי זה יחשב לחכמה לעשות כלי נפלאה בחכמות עצומות ואח”כ לשברה לטוחנה ולהשיבה למה שהיה בתחילה” (ליקו”ה נזיקין ה”ד אות י”ח).

אלא מאי? הפתרון היחידי היא התורה הקדושה!!! קיום התורה והמצוות בהם אנו קונים חיים לעולמי עד ולנצח נצחים, דרכם אנו מקושרים ודבוקים בהקב”ה הקיים והנצחי! ואם חלילה עוזבים את השי”ת על מה ולמה לנו חיים?!

מכאן תיבל הרב שכטער שליט”א את דבריו כדרכו בקודש בפסוקים ומאמרי חז”ל הק’, הבריח התיכון שבהם היה מדרש (שמובא בשם החיד”א) בו מסופר שאליהו הנביא ע”ה הלך עם ר’ יהושע בן לוי ועברו ליד חנות שבו עומדים אנשים צפופים בתור ארוך, חוטפים וקונים, לאחר בירור נתגלה להם שמוכרים שם בשר כלב סרוח (!) ליטרא בדינר (!)… משם המשיכו וראו שוב חנות המוכרת בשר עגל שמן, ליטרא בפרוטה(!) והקונים בה מעטים מאד… לגודל פליאתו השיבו אליהו: להראותך באתי מה נעשה כאן בעולם הזה!, והנמשל מובן ממילא…

בשברון לב סיפר הרה”צ ר’ יעקב מאיר שכטער שליט”א עד כמה הכאב נורא ואיום ומשווע לחמלה כאשר סיפורים מזעזעי לב מגיעים לפתחו ולשולחנו…(ואכמ”ל ה”י מעתה).

מכאן יצא בדברים חוצבים וברורים לעמוד איתן על התקנות והסייגים, ולעמוד על משמר קדושת המחשבה הקדושה שהעניק לנו השי”ת ברוב רחמיו וחסדיו.

מיותר לציין שאחרי כל אלה הרגישו באולם האסיפה קדושת נפש הישראלי השוכן בקרב הבחורים מנסר וקורא בחלל… וכלי הכתיבה הוצפו חיש קל בין כולם, וכאיש אחד בלב אחד חתמו בחותמים – חותמו של כהן גדול על התקנות והגדרים שהוצבו במעמד זה.

לאחמ”כ עברו הבחורים אצל הרה”צ ר’ יעקב מאיר שכטער שליט”א כאשר מרעיף עליהם ברכות מעומק לבו הטהור.

הקהל כולו התפזר משם בגאון עוז וחדוה לאמר ”והתקדשתם כי קדוש אני…”.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב סיון ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.