יארצייט רבי שלמה ווקסלר זצ"ל מגדולי חסידי ברסלב בדורו של ר' ישראל קרדונר

היום י' אדר חל היארצייט של רבי שלמה ווקסלר זצ"ל – היה מגדולי חסידי ברסלב ומגדולי עובדי ה' בירושלים בדורו של ר' ישראל קרדונר זצ"ל, היה גאון ומתמיד עצום בנגלה ובנסתר

צילום הגהות כתב ידו של רבי שלמה ווקסלר זצ"ל // צילום באדיבות: ר' אהרן ברגר

רבי שלמה וקסלר, נולד בגרמניה, לאביו הגאון הצדיק רבי פנחס משה אלחנן, שכיהן כרבה של העיר 'הוכברג', והיה נערץ על בני עירו ואף מחוצה לה.

שלמה'לה הנער היה רגיל לבקר בחנות הספרים שברחוב היהודים בהוכברג ולתור אחר ספרים שטרם הכיר, יום אחד צד מבטו ספר לא מוכר, מאובק קמעא, עליו התנוססו המילים: ׳ליקוטי עצות׳.
שלמה׳לה פותח אותו, ומיד כשעיניו עוברות על פני השורות, מבחין הוא כי רוח מיוחדת נושבת בין דפיו.

הוא קנה את הספר, ומיום זה ואילך הוא לא מש מתחת ידו. כך זכה והתקרב לאורו של רבינו. הוא השתוקק בכל ליבו לקיים את כל הנאמר בספר הקדוש למרות שטרם ידע מאומה אודות המחבר עצמו. כיון שכן, חש שהמילים שלהלן זועקות אליו:

״מי שרוצה להיות איש ישראל באמת, דהיינו שילך מדרגה לדרגה, אי אפשר כי אם על ידי קדושת ארץ-ישראל״!

מיום ליום הלכו כיסופיו לארץ-הקודש וגברו, הוא הפציר באביו שרוצה הוא לעלות ארצה, עד שנענה אביו: ״רצונך לעלות לארץ-ישראל? עלה לבדך, ואני אדאג לך להוצאות הדרך״.
נפרד הנער הצעיר ממולדתו ומבית אביו, ארז את חפציו, והפליג באנייה לעבר ארץ חמדת אבות. היה זה בשנת תרמ״ח. (את סיפור התקרבותו ועלייתו ארצה שמע מפיו רבי ישראל-בער אודסר זצ"ל)

כאן בירושלים התאכסן בבית הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר, בעל ׳לב העברי׳. כשהבחין רבי עקיבא יוסף בספר ׳ליקוטי עצות׳ שאינו מש מידו של הנער, סיפר לו על מחברו, ועל חסידי ברסלב המעטים הגרים בעיר.רבי עקיבא יוסף גם שידך אותו עם בתו של רבי מנחם מאניש שיינברגר. ה'תנאים' נערכו בבית המהרי״ל דיסקין זצ״ל. רבי שלמה התיישב בשכונת ׳בתי מחסה' שם התגורר למעלה מיובל שנים, עד לנפילת העיר העתיקה, בשנת תש״ח, לידי הירדנים.

כעבור מספר שנים, בשנת תרנ״ד, עלה ארצה רבי אברהם בן רבי נחמן חזן, רבי שלמה נקשר אליו מאוד והיה מעלה מפעם לפעם את דבריו על הכתב. מעט מהדברים נדפס בספרים ׳כוכבי אור׳ ו׳חכמה ותבונה׳.

רבי ישראל-בער אודסר, שאחרי הסתלקות מורו רבי ישראל קרדונר היה מגיע לירושלים ומתאכסן בבית רבי שלמה שאצלו היה כבן בית, סיפר ברטט ובסילודין:

״כאשר ישבתי לאכול במחיצתו, התמלאתי בושה ויראה מפניו, והרהרתי לעצמי: ׳אני, אין לי שום קשר עם רבי שלמה; הוא איש קדוש, מלאך! רק לראות אותו בעת האכילה – היה די; הוא אכל מעט מעט, בקדושה גדולה, ופניו היו מלאים אור!

״לא היה לו 'ריח של כסף' הוא לא ידע כלל אם יש כסף בעולם. כשהייתי בא אליו, היה נותן לי את כל אשר בביתו… הוא היה לומד איתי בספרי רבינו הקדוש, ואחרי כן רקדנו יחד…

"רבי שלמה היה לוקח אותי עמו בחצות לילה אל הכותל המערבי. באותם ימים היה פחד גדול מפני ערביי הארץ, אולם הוא היה הולך לכותל ללא שום פחד, ובכותל היה מבקש רחמים על עם ישראל.
"כשהייתי פעם באחד מבתי הכנסת בירושלים, ישב שם רבה של ירושלים, רבי יוסף-חיים זוננפלד, ולמד. לפני תפילת מנחה נכנס רבי שלמה לבית הכנסת. באותו רגע ראיתי את רבי יוסף-חיים קם מלוא קומתו לפניו, כמו לפני מלך. הוא היה אומר על רבי שלמה שהוא 'ספר תורה'״, סיפר רבי ישראל בער.

כאשר נפל פעם רבי ישראל בער למשכב, שלחו לו חסידי ברסלב בירושלים: רבי נתן בייטלמכר, רבי אלטר בן-ציון קראסקאפ ורבי שמואל הורביץ מכתבי חיזוק נלבבים. גם רבי שלמה כתב לו איגרת, וזו לשונה:

"בעזרת ה' פה אור יום ב', פרשת האזינו תרפ״ז לפ״ק.
כתיבה וחתימה טובה ושלום וכל טוב סלה לכבוד חברנו החביב לי כנפשי, הנצמד בקירות לבבי, השותה מבאר מים חיים הנחל נובע מקור חכמה עמנו יחד, כמוהר״ר ישראל דוב בן רבקה שיינדעל נר״ו שליט״א.

הנה בראותי איגרתך, הרבה נשבר לבבי ותיכף קיימתי להגיד לאנ״ש להזכירך, והתפללנו אצל כותל המערבי ובלילה הזכרנוך בריקודין להמתיק הדינים ממך, גם קצת כסף כבר אספנו והשם יתברך יושיע לך ויסיר כל מחלה ממך, אמן כן יהי רצון.

והעיקר רפואה של הבת מלכה על ידי הבעטליר שבלא ידיים, המנגן לפניה כל העשרה מיני נגינה ושמחה. ואמר רבינו ז"ל כי כל חולאת האדם ח״ו בא על ידי עצבות, ולהיפך – עיקר הרפואה ותיקון כל חולאת על ידי מחול ושמחה, וזה גם ברוחניות כמו שהוא בגשמיות, כאשר אמרו הרופאים, כמבואר בליקוטי מוהר״ן חלק ב' סימן כד׳. ועל כן אחי חזק ותתחזק ותאמר לבעל דבר הרוצה להכניס חס ושלום מרה שחורה צא ממחיצתי, וגם עשרת ימי תשובה נגד עשרה מיני שמחה ועשרה מיני נגינה, ועל כן יום הכיפורים היה מימים טובים הגדולים בישראל וצריך לשוב בשמחה ולשבר הסטרא אחרא על ידי ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה, כי ס״מ ונוק׳ נקרא יגון ואנחה שהם תועבת השם יתברך והשם יתברך שונא אותם, ולהיפך השכינה שורה דווקא על ידי שמחה כמו באלישע הנביא ״ויהי כנגן ה׳מ׳נ׳ג׳ן׳" – גימטריה הנ׳נ׳מ׳ח׳ אז שרה עליו רוח הקודש, והוא אמר שיש לו לנגן הניגון שהוא כל חלק עולם הבא של כל הצדיקים וכל החסידים. 

געוואלד הארציגער ברודער! ווער קאן זעלכע ווערטער זאגן? נאר דער הייליגער רבי ז״ל ואס ער איז מקור החכמה והחיות והעולם הבא והעולם הזה של כל אדם ושל כל הגאולות והישועות (=אהה אחי אהובי! מי יכול לומר מילים כאלו? רק רבינו הקדוש ז״ל שהוא מקור החכמה והחיות וכו') על כן שמח נפשך במה שזכית לאמונה בו ואז תתחזק ותתרפא והיתה לך שמחת עולם אמן כן יהי רצון.
ואסיים בכתיבה וחתימה טובה לך ולכל הנלווים לך ולכל אנ״ש שיחיו ולכמוהר״ר שלמה קאוולער נר״ו ולכמוהר״ר נתן נר״ו ולכמוהר״ר אבנר נר״ו וכל מיודעינו שמה.                

כנאום ידידך עוז. שלמה בן קליכלא".

גאון ומתמיד עצום בנגלה ובנסתר היה רבי שלמה, ספון היה בביתו ומשים לילות כימים על התורה והעבודה. ספריו הרבים בכל חלקי התורה, הלכה ואגדה, חכמת הנסתר והנגלה, היו מלאים חידושים והגהות בכתב ידו.

בפרט בלימודו בספרי רבינו, היה כמעיין המתגבר; את חידושיו שעלו לו בעת לימודו היה מציין על דפי הספר, חלקם נותרו למשמרת עד היום והודפסו בקובץ 'מטמונים'.

חביב עליו במיוחד, היה הספר הקדוש ׳עלים לתרופה׳ – מכתבי קדשו של רבי נתן. מרוב חביבותו לספר זה, ציין בצדו של כל מכתב את תמציתו לעובדה ולמעשה.

רבי שלמה נסתלק לגנזי מרומים בי' באדר ב', שנת תשי"ד.

(על פי הספר 'בצילו של הרבי')

צילום הגהות כתב ידו של רבי שלמה ווקסלר זצ"ל על הספר 'עלים לתרופה' מדפוס ראשון – חביב עליו במיוחד, היה הספר הקדוש ׳עלים לתרופה׳ מרוב חביבותו לספר זה, ציין בצדו של כל מכתב את תמציתו לעובדה ולמעשה.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י' טבת ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.