יארצייט קדושי אומן

ה' תמוז חל היארצייט של קדושי אומן שמסרו את נפשם על קדושת ה'

בתאריכים ה’ – ו’ – ז’ תמוז חל יום היארצייט של 30,000 קדושי עליון שמסרו את נפשם על קדושת ה’ באומן, אשר במקום קבורתם בחר רבי נחמן מברסלב זיע"א להיטמן באומרו "אין אתם יודעים גודל יקרת מעלת קדושת זה הבית החיים דפה, כי הוא יקר וקדוש מאד"

לוח זיכרון הקדושים מוצג בציון רבינו באומן // צילום: אומן שלום

בתאריכים ה' – ו' – ז' תמוז חל יום היארצייט של 30,000 קדושי עליון שמסרו את נפשם על קדושת ה' באומן – שנת תקכ"ח. אשר במקום קבורתם בחר רבי נחמן מברסלב זיע"א להיטמן באומרו "אין אתם יודעים גודל יקרת מעלת קדושת זה הבית החיים דפה, כי הוא יקר וקדוש מאד".

לפני כ- 290 שנה לערך נוסדה תנועת הקוזאקים שחייליה נודעו כ "היידמקים" כשם שתרגום המלה קוזאק נושא מסר שלילי, כך גם תרגום המילה היידמק משמעו שודד. תנועה זו מרדה בשלטון הפולני והייתה שקועה במלחמת ירושה אכזרית, שגם בו סבלו היהודים מאוד. ההיידמקים אומנם נלחמו בגויים אך טבחו ביהודים. בסופו של דבר, המרד דוכא אך עבור יהודי אומן זה היה כבר מאוחר מדי.

בקיץ תקכ"ח נמלטו היהודים מהערים והעיירות הסמוכות ומצאו מקלט בעיר אומן, המפקד מלדנוביץ' שלח את שר צבאו  איוואן להילחם נגד הקוזאקים, אך זה בגד ועבר לצדם של צבא הקוזאקים. הקוזאקים  פרצו לעיר אומן, וטבחו ביהודים. באותה שעה, התקבצו רבבות היהודים באומן לבית הכנסת, נתעטפו בטליתות וזעקו בתפילה לבורא עולם שיציל אותם מפני הרשעים הארורים. כשהגיעו הקוזאקים הפורעים לחצר בית הכנסת, יחד עם איוואן האיום שעמד בראשם, העמידו כמין חופה בבית הכנסת הגדול בעיר אומן, בגובה נמוך מגובה אדם ועל יד פתח החופה העמידו צלם עבודה זרה, והכריזו שכל היהודים שיעברו דרך החופה יתנו להם במתנה את חייהם. ומי שלא יכרע לצלם יומת במקום. נתקדש שם הבורא, ומכל אותם  30,000 יהודים קדושים לא כרע אחד! אנשים נשים וטף, כולם בחרו למות במיתות משונות, ע"י הפורעים הקוזאקים, אך לא לכרוע ברך לצלם עבודה זרה.

קוזקים באומן
כך נראו הקוזאקים הארורים שרצחו את היהודים הקדושים

רבי דוד חזן זצוק"ל היה מיחידי היהודים שנשארו לפליטה בעיר אומן, והסתתרו בזמן הפרעות במערה הקרובה לעיר, הם היו היחידים שנותרו לפליטה. לאחר שהפורעים עזבו את העיר, רבי דוד חזן ועוד כמה יהודים שניצלו ממוות אספו את גופות הקדושים להביאם לקבורה, הגופות נערמו לכדי שני הרים גדולים.

כדי ללמוד על המאורעות , אין לנו צורך לפתוח ספרי היסטוריה, שלמעשה רובם ככולם לא הזכירו את שנעשה אפילו לא במילה אחת. תלמיד הבעש"ט ר' דוד חזן זצוק"ל מתאר בהקדמה לקינות שחיבר, את אשר נעשה ואשר הוא במו ידיו קבר את הקדושים ואשר הקינה שחיבר נאמרה בפי יהודי אוקראינה במשך שנים רבות. וכך כתב:

"תחילת נפילה היה פה אומאן ביום השני חמשה ימים בתמוז הרגו ביהודים ואבד המקובצים ועיירות, חונים על פני השדה סביבות העיר כמה וכמה מאות אנשים נשים וטף לא נשאר פרסה, ולעת ערב הובקעה העיר, ויכו היהודים מהנשף עד הערב למחרתו יום שלישי ששה ימים לחודש הנ"ל ועוד ידם נטויה ביום הרביעי בחפש מחופש כל יום הרביעי, ביום ההוא בא מספר הרוגים ערך שלושים אלף נפשות מישראל, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם וכו'."

במקום זה, בחר גם רבי נחמן מברסלב  להיטמן באמרו "אין אתם יודעים גודל יקרת מעלת קדושת זה הבית החיים דפה, כי הוא יקר וקדוש מאד", קברו נכרה בין שתי הגבעות שהתנשאו מעל קברות הקדושים.

ישתדל נא כל אחד, בימי הזכרון לאותם קדושים, ללמוד משניות או לימוד אחר בעבור הזכרת נשמתם, ולוואי שיהיו לנו מליצי יושר על כלל ישראל שלא נדע עוד צער ושבר בקהלינו ויבוא בן דוד ויגאלנו גאולת עולמים אמן.

לוח מצבת הקדושים באומן // צילום: אומן שלום

קינת אומן חוברה ע"י הרה"ק רבי דוד חזן זצוק"ל תלמיד הבעש"ט על שלושים אלף קדושי אומן שנרצחו על קידוש ה'.

ויקונן דוד את הקינה הזאת על עם ד' ועל בית ישראל שנפלו בחרב בכי נהי מספד שבר היהודים זכרון לדורות הימים הבאים, ומי האיש הירא ורך הלבב יקונן מר ודמעותיו על לחייו בפרט ביום היארצייט.

אל מלא רחמים שוכן במרומים, שומע לשועת עגומים, המצא מנוחה נכונה, בצל אל שוכן מעונה.

במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים, את נשמת אחינו בני ישראל המה אנשי השם הגבורים, עם ד' קהלה קדושה פה אומאן אשר נפלו בידי זדים הארורים, הגדולים עם הקטנים זקנים עם נערים.

גדולי ישראל יראים ושלמים גודרים גדר ועומדים בפרץ, נגזרה עליהם משוכן שמי ערץ, אוי ואבוי שוד ושבר כליון וחרץ, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחייתו ארץ.

דמע תדמע עינינו, אוי לנו על גודל שברינו, הלוא למשמע אוזן דאבה נפשינו, כצאן לטבח נחשבנו, הן גוענו אבדנו כולנו אבדנו.

הסכימו יחד זקנים וקטנים, לקבל דין שוכן מעונים, מהם נדקרו בכדונים, מהם נשחטו בחלפות וסכינים, ונגעו דמי אבות ובנים, שומע זאת יבכה וירבה נהי וקינים.

וי וי צווחו כולם בקול מרה, בראותם יחד כי נגזרה גזירה, נדיבי עמים נאספו לבית הכנסת הקדושה במהרה, ותעל שוועתם אל האלהים בלב נדכה ונשברה, כי ראו גוים באו מקדשה בלב אכזרה.

זאת בשמעי יחרד לבי בחלחלה, גנוחי גנח וילולי יללה, על כי ערב לב הפוחזים לגשת לפגוע בעם הקדוש שם בבית התפילה, סדרו לפניו אערכה גדולה, בית ד' מלא חללים נופלים לפני בני עולה, יודע כמביא למעלה למעלה.

חמדת ישראל כל הקודש נזר ועטרה, עומדים צפופים בטליתם מעוטפים בהיכל הקודש והעזרה, מחזיקים בספרי תורת ד' והמשכילים יזהירו לאחיהם באימה יתירה, שלא להחליף ולהמיר דת אלהינו בציווי ובמורא, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמים באהבה ומסרו נפשם לאל אשר ברא, בספריהם נכרכים ולטבח נמשכים מר צווחו כולם שמע ישראל ד' אלהינו ויצאתה נשמתם באחד בקדושה ובטהרה, הן אראלים צעקו מרה.

טורפים כזאבים ברחובות העיר מחזרים, שוחטין וזורקין דגורים דגורים, בערבוביא עם פריצים אדונים ושרים, עד אשר מלאו העיר פה אל פה טבוחים ומדוקרים, ודמים בדמים נגעו עד כי יצאו חוץ לעיר כמים הנגרים, ולימים נרדי נתן ריחו וחוסמת היא את העוברים, וצוה השר לבוערים בעם להשליכם חוץ על פני השדה נשמטים ונגזרים, יעזבו יחד לעיט הרים ולבהמת ארץ וחיות יערים.

יום ההוא חושך וצלמות ולא סדרים, בהקבץ עם שרידי חרב מכל פנה ועברים, ומצאו והנה הבקעה מלאה עצמות וכמה אלפים ראשי הגלגולת מנוקרים, לא מצאו ידיהם ורגליהם כי אם ראשי אברים, ויצברו אותם חמרים חמרים, ותקרבו העצמות עצם אל עצמו יחד כולם בקבר אחד נקברים, העל אלה תתאפק יוצר הרים.

כלו עיני מיחל לאלוה, עד מתי תהיה כגבור לא יוכל להושיע, לעינינו נקמת דם עבדיך תודיע, אל נקמות ד' אל נקמות הופיע.

למה אלהים לנצח זנחתנו, עמל וכעס תביט ולא תצא בצבאותינו, ראה צאן ההרוגה ונקום נקמתינו, הביטה נא וראה ואל תחרש לדמעותינו, אל תעלם אזניך לרוחתינו ולשועתינו.

מלאכי מעלה יבכיון על דאבוני, אך דעו נא וראו אם יש מכאוב כמכאובי ויגוני, בהעלותי על לבי יבהלוני רעיוני, כמה וכמה אלפים הגיבורים אשר נפלו לפני, עד מתי רשעים אדני.

נשים צדקניות ובנות היקרות העגונים והרכים, הרותיהם בקעו מבין רגליהם שליא ולדות מפריחים, בחורים ובתולות היפות ערומים מוטלים ומושלכים, הקרב והכרעים בפי הכלבים נמשכים, לעיניהם יובלו לטבח כטלאים וגדיים יונקים ועוללי טיפוחים, על חיק אמותם יזובו מדוקרים ונקורי מוחים, ירצו לקרבן אשה לד' ריח ניחוחים.

ספרי תורות הטהורים והקדושים, קרעו וגזרו לגזרים בבזה וביושים, כמה וכמה מאות קצוצי תפילין סביב למקום הקדושה נזרקים ונדרסים, ראה ד' והביטה חרפת תורתינו הנתונה בסיני בלהבת אשים.

על אלה אני בוכיה, אזכרה אלהים ואהמיה, בהעלותי על לבבי אבדת הצדיקים אשר בקרבם בני עליה, וירב בבת יהודה תאניה ואניה.

פלגי מים ירדו ועינינו מקלחים ונובעים, תכתב זאת לדור אחרון מספד מר קובעים, עת האסף המקנה צאן קדשים, כמה ילדים לפני הצר מכירים הפוחזים ויודעים, ומשתטחים ומתחננים לפניהם וחייהם בפיהם תובעים, והמה נהפכו לאכזר חוטפים הילדים וזורקים אותם כלפי מעלה וראשיהם נבקעים, ויז נצחם על לבושים נגאלים ובדמם נטבעים, רישומם נכרו על כותלי ההיכל אשר היו מדמם צבועים, דורש דמים אותם זכור עם עקידת יצחק והדמים מודיעים.

צרות זו לזו תוכפות וחוברות, יד ד' נגעה גם בקהלות הקודש טוטיוב  הלטה בלטה טוטשין פאולויטש רשקוב מרקופקי פתאום יעלה עליהם הכורת, ואף בשאר קהלות קדושות וכפרים לא ידעתי ספורות, ובזמן קרוב הוסיף ד' יגון על יגוני בעיר ליסנקא ובכפר מעדניטשקי מקובצים נדחי ישראל על מצות ברית מילה מכפרים ועירות, נפלו הפוחזים עליהם ונהרגו המה ונשיהם וטפם במיתות אכזריות משונות וחמורות, העל אלה לא תפקוד יוצר המאורות.

קדושים יהיו לאלהיהם כל עוברי אורח מערים הרחוקות מוליכי הסחורות, ומדלת העם מבקשים אוכל לנפשם המחזירים בעיירות, פתאום נקנסה עליהם מיתות קשות ומרות, בכל מדינת אוקריינא מטועני חרב מושלכים בשדות בשיחים ובמערות, ואף בפרשת דרכים מתגוללים בדם בתוך המסילות, ולא היה להם קבורות, ונשארו בניהם יתומים ונשיהם עגונות צרורות, ויקרא ד' צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד לדורות.

רחם נא על פליטת צאן עמך, כי הורגנו כל היום עליך, מלטה נפשי מרשע חרבך, ותאמר למלאך הרף ידיך, וינוסו משנאיך מפניך.
שומרי ירושלים המופקדים על החומות, המזכירים את ד' אל יהיו לכם דומות, תמיד לא יחשו מלהזכיר אותם הנשמות, כי שקולה מיתתם לשריפת בית אלהינו לדמות, ולכן בעל הרחמים המסתיר נשמות.

תסתירם בסתר כנפיך לעולמים, נשמתם בצרור החיים יהיו צרורים וחתומים, יעלו למעלה למעלה עד עתיק יומין בנעימים, ינוחו יעמדו לקץ הימין בין ישרים ותמימים, אמן אמן.

להורדת קינות אומן – לחץ כאן

תגובות

כל הבנינים באומן סביב הציון בנויים על קבריהם ?

1

הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ד אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.