התייחסות מוהרנ"ת זיע"א לעניין הקיבוץ הגדול של רבינו הק' בראש השנה באומן

דברים ברורים, היוצאים מהמעיין הטהור של גאון עוזינו מורה דרכנו ושמחת נפשנו מוהרנ"ת זיע"א המעוררים את נפשות ישראל המתקבצים סמוך לציונו של רבי נחמן מברסלב זיע"א בקיבוץ הק' בראש השנה

חסידי ברסלב מתקבצים בקלויז באומן מיסודו של ר' מיכל דורפמן זצ"ל // צילום: יוסי גאלדבערגער

דברים ברורים, היוצאים מהמעיין הטהור של גאון עוזינו מורה דרכנו ושמחת נפשנו מוהרנ"ת זיע"א בליקוטי הלכות, הלכות פרו ורבו הלכה ה' אות ד' המעורר את הנפשות לדעת איך להתנהג לקול קריאתו של רבינו הקדוש הקורא את נשמות עם ישראל והמקורבים אליו להתקבץ אצלו באומן בראש השנה…

וזה לשונו הקדוש:

"כי העיקר המעלה הוא כשנתוסף אל הקיבוץ הקדוש נפש חדש שהיה מתחילה רחוק כמו שהיה רחוק, ועכשיו קרבוהו לעבודתו יתברך שיתוסף ויהיה נעשה שכן אל הקיבוץ הקדוש, זהו עיקר שעשועיו ית' כמבואר בזוהר וכו' שזהו עיקר גדולתו ית'. ועי"ז דייקא מתרבים הבתים עד אין קץ וכו' וזהו שאמר אח"כ הקבצו ושמעו בני יעקב וכו' ובתחילה אמר האספו, והחילוק בין אסיפה לקיבוץ הוא כי אסיפה נאמר על אסיפת הקהל שאינם רחוקים מאד זה מזה כמו אספה לי שבעים איש מזקני ישראל וכו', אבל שם קיבוץ נאמר על קיבוץ הרחוקים מאד מאד בקצה הארץ וכו' כ"ש אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך וכו' וכן מקבץ נדחי ישראל וכו'. ועל כן בתחילה אמר יעקב לשון אסיפה האספו ואגידה לכם וכו', שסבר שעל ידי האסיפה לבד של בניו הקדושים שכולם צדיקים עי"ז יוכל לגלות ולקרב קץ הגאולה, אבל השכינה הסתלקה הימנו. ואז הבין שאי אפשר להביא הגאולה על ידי בחי' אסיפה לבד, דהיינו שיאסוף הצדיקים לבד, כי השי"ת חושב לבל ידח ממנו נדח. וכל עיכוב הגאולה ואריכת הגלות הוא מחמת ריבוי רחמנותו על כל הרחוקים והנדחים מאד שצריכין להתמהמה ולחכות עד שישמעו רחוקים ויבואו ויתוספו על הקיבוץ הקדוש של ישראל וכו', וזהו שאמר אחר כך לשון קיבוץ, הקבצו ושמעו וכו' שאמר עתה אני מבין שעיקר הגאולה תלויה על ידי בחי' הקבצו וכו' דהיינו על ידי שיקבצו הרחוקים מאד הנקראים נדחים, בחי' מקבץ נדחי ישראל וכו' עי"ז דייקא יתגדל ויתרבה הקיבוץ הקדוש בתוספות שכנים הרבה שהיו מתחילה רחוקים שעי"ז יתרבו הבתים עד אין קץ שעי"ז יכמרו רחמיו ית' ויחיש לגאלנו"

ובאות ה' באותה הלכה כותב מוהרנ"ת זי"ע "אבל בחינת מחלוקת קרח ועדתו מתגבר בכל דור לדור ומתאספים הרבה הרבה לחלוק על קיבוץ הקדוש ולא די שאינם מוסיפים לקרב רחוקים להשי"ת אף גם אורבים וחותרים בכל כוחם בתחבולות רבות לרחק הנפשות הרוצים להתקרב אל הקיבוץ הקדוש".

תגובות

יישר כח על הדברים החשובים

3

שפתיים יישק, פשוט נבואה ורוח הקודש מרבי נתן לקיבוץ הקדוש אומן ראש השנה תשע"ט

2

ל-1 אמת לאמיתו במיוחד השורות האחרונות מדברי קודשו של גאון עוזנו ותפארתינו מוהרנת זיעא ולא די שאינם מוסיפים לקרב רחוקים להשי"ת אף גם אורבים וחותרים בכל כוחם בתחבולות רבות לרחק הנפשות הרוצים להתקרב אל הקיבוץ הקדוש".

1

הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.