העלאת הנפשות הנפולות בסוכות

העלאת הנפשות הנפולות בסוכות • בחג הסוכות ישנן השפעות גדולות של חסדים בהרבה עניינים, ולכן בחג הסוכות נידונים על המים • מאמר לכבוד חג הסוכות

הימים הנוראים והנסיעה לאומן הם בחינת ‘רצוא’, והימים האלו שאנו נכנסים בהם לתוך חג הסוכות הם ימים בבחינת ‘שוֹב’. אלו הם ימים של חסד שבהם בונים סוכה, שהיא בחינת חיבוק כמובא בכתבי האריז”ל, שהפסוק “וימינו תחבקני” מדבר מהסוכה, שהיא כמו זרוע המחבקת אותנו. והחיבוק הזה פירושו השפעת חסדים ושפע לכל אחד ואחד. ואכן בחג הסוכות ישנן השפעות גדולות של חסדים בהרבה עניינים, ולכן בחג הסוכות נידונים על המים, הנקראים חסדים. כתוב בספרים שהשיתין, שהם המים התחתונים, בכו למה ה’ הוריד אותם, כי בתחילה הם היו מים עליונים, וה’ הוריד אותם ועל כך הם בכו, וכפיצוי על כך ה’ נתן להם את ניסוך המים וניסוך היין שהיו עושים בבית המקדש, ובפרט בחג הסוכות.

סוד ניסוך המים

רבי נתן מסביר שהמים של השיתין הם כנגד הנשמות הנפולות ביותר, וזה סוד ניסוך המים שהיו עושים בבית המקדש בחג הסוכות, שעל ידי כך היו מעלים את הנשמות הנפולות בחזרה אל הקדושה.

ובזה פגם יונה הנביא, כי הנבואה של יונה הייתה ב’שמחת בית השואבה’, מלשון ‘שהיו שואבין רוח הקודש’, ואז ה’ אמר ליונה ללכת להזהיר את העיר נינווה שאם לא יחזרו בתשובה אזי ה’ יחריב את עירם. כי כאשר יונה היה הספינה והים געש ורעש, כאשר זרקוהו לים, מיד נרגע הים מזעפו, כמו שכתוב בפסוקים (יונה א, טו־טז): “וישאו את יונה ויטילוהו אל הים, ויעמוד הים מזעפו: וייראו האנשים יראה גדולה את ה’, ויזבחו זבח לה’ וידרו נדרים”, שנפלה עליהם חרדה גדולה על ידי כך שראו את גדולת ה’.

ולכן זרק עצמו יונה הנביא דווקא אל הים, בחינת השיתין, שהם כנגד בחינת הנשמות הנפולות, כי יונה פגם בכך שלא רצה לקרב את הרחוקים, ומידה כנגד מידה נענש על כך. כי ה’ אמר ליונה: ‘אתה חסת על הקיקיון, ועל נינוה עיר הגדולה אשר היו בה כמה ריבוא נפשות לא חסת?’

ולכן נזרק דווקא לים, בחינת התהומות, ששם כל הנשמות הנפולות, כיון שלא רצה ללכת לקרב את הרחוקים, ושם בלע אותו דג, זו בחינה שהצדיק בלע אותו, כי הצדיק מרמז ללויתן, ודווקא שם התעורר לחזור בתשובה בכח הצדיק, וכן כתוב בחז”ל, שה’ לא נותן לצדיקים להיות בצרה יותר משלושה ימים ושלושה לילות. כי הסוכה כנגד סוכת עורו של לויתן, שבה נשב לעתיד לבוא. ולכן ‘מלכות’ גימטריא ‘לויתן’, כי כל העניין של הסוכה, שהיא כנגד סוכת עורו של לויתן, זה להעלות את המלכות.

כי יש ,תשע רקיעין, תשעה היכלות, שהם תשע ניקודים כנגד תשע ספירות. ספירת הכתר כנגד קָמץ, ספירת החכמה כנגד פַתח, ספירת הבינה כנגד צֵירה, ספירת החסד כנגד סֶגול, גבורה כנגד חִיריק, תפארת כנגד חוֹלם, נצח כנגד קֻבוץ, הוד כנגד שוּרוק, ויסוד כנגד שְווא, עד ספירת המלכות שלה אין ניקוד כלל, כי היא בבחינה של נפילה גמורה. כי מי שנפל מספירת המלכות אין לו שום רצון, והוא נמצא בייאוש גמור.

ולכן כשחוזרים בתשובה אזי מקבלים אור גדול, ובתחילה יש עזרה מיוחדת משמים להתגבר על המניעות, אבל אחרי שמתחילים לעלות מספירת המלכות לספירת היסוד והלאה, שם מתחילות המניעות, כי נפילת המלכות כנגד בחינת ‘סוכת דוד הנופלת’. אבל הצדיקים, שעושים ניסוך המים, מאירים בזה לנשמות הנפולות, וזה נותן להן רצון חדש לעלות מעומק נפילתם.

צדיק כתמר יפרח

כיום, שאין ניסוך המים, הצדיקים מעלים את הנשמות על ידי הלולב, כי לולב בחינת הצדיק, כמו שכתוב “צדיק כתמר יפרח”, כי הלולב מגיע מעץ התמר, וכן רבינו אומר (בתורה ל”ג)שהצדיק הוא בחינת הלולב. ועל ידי הנענועים של הלולב, שמספרם מסתכם בשבעים ושתיים בכל יום [באמירת ההלל, כשאומרים “הודו לה’ כי טוב, כי לעולם חסדו”, ב”אנא ה’, הושיעה נא” פעמיים, ושוב פעם ב”הודו לה'”] – שבעים ושתיים גימטריא ‘חסד’ – ועל ידי כך יורד לעולם אור האהבה שבדעת, ומתגלה האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי ויהודי באשר הוא שם, כי כל אחד רצונו האמיתי הוא לחזור בתשובה, וזה סוד כוונות הלולב (כמבואר בתורה ל”ג, עיי”ש).

יש מדרש פליאה בו כתוב שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא נותן שכר לצדיקים לשבת בסוכה של סדום. מה פירוש? אלא יש נשמות שבאים מבחינת סדום, שמשם מגיע גם משיח, כי לוט בא מסדום, ודוד בא משומרון, ולכן דווקא אלו שהולכים לקרב רחוקים ומגיעים למקומות רחוקים שהם בחינת סדום, הם זוכים לתקן את סדום, ולשבת במקום היפה שנקרא סדום, כי סדום היתה בשורשה אחד מן המקומות היפים בעולם, אלא שאנשי סדום קילקלו אותו על ידי מעשיהם הלא־טובים, וכמו שרבינו כותב במעשה מאבידת בת מלך, שהארמון של הלא־טוב הוא יפה ביותר וכו’. ולכן הצדיקים יושבים בסוכת סדום, שמלאה בנפשות שחזרו בתשובה, שבזה מתעלה היופי הגשמי של סדום ליופי רוחני.

ויהי רצון שבזכות הצדיקים נזכה בחג הסוכות על ידי הנענועים של הלולב שיתעלו כל הנשמות הנפולות, ועל ידי זה תתוקן המלכות והרחמן יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, במהרה בימינו אמן.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט' אייר ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.