יום שני כ"ד שבט יחול יום היארצייט של הרה"ח ר' נתן בייטלמכער זצ"ל מגדולי חסידי ברסלב בדורות הקודמים אשר קברו נחשף לפני שנה בבית החיים בסנהדריה לאחר עשרות שנים שלא נודע מקום קבורתו - היה בנו של אחד מגדולי תלמידי מוהרנ"ת זיע"א רבי פנחס יהושע בייטלמכער זיע"א - לא השאיר אחריו דורות אשרי מי שילמד וידליק נר לעילוי נשמתו • נלב"ע כ"ד שבט תשי"א

קברו של ר' נתן בייטלמאכער זצ"ל

צילום: א. אייזנבאך

מאת: "אומן שלום" | פורסם: כ"ג שבט תשע"ז שתף

מחר יום שני כ"ד שבט יחול היארצייט של הרה"ח ר' נתן בייטלמכער זצ"ל מגדולי חסידי ברסלב בדורות הקודמים אשר קברו נחשף לפני שנה בבית החיים בסנהדריה - ירושלים לאחר עשרות שנים שלא נודע מקום קבורתו.

כפי שנחשף לראשונה ב'אומן שלום' לאחר שנים שלא נודע מקום קבורתו, התגלה באקראי בעיה"ק ירושלים קברו של ר' נתן בייטלמאכער זצ"ל בנו של ר' פנחס יהושע מטעפליק תלמידו של ר' נתן מברסלב זיע"א. התגלית נחשפה על ידי בנו של הרב ר' אברהם אייזנבך הי"ו.

ר' אברהם סיפר לפני שנה ל'אומן שלום' על השתלשלות העניינים, כיצד נחשף מקום קבורתו שלא היה ידוע גם לחוקרי ברסלב הגדולים, שדבר זה נסתר מהם עד כה ונשאר בגדר תעלומה. "בני היקר עלה להתפלל בבית הקברות בסנהדריה, כשסיים להתפלל נתקלו עיניו באותיות החקוקות על מצבה עתיקה שעליה נכתבו המילים 'ברסלבר' דבר שעורר את תשומת ליבו".

ר' אברהם ממשיך ומספר כי: "בני התקשר אלי ושאל אותי מי הוא ר' נתן בייטלמאכער? נדהמתי מהתגלית המרשימה שבני מצא ושנסתרה עד כה מעיינם של חסידי ברסלב".

ר' נתן בייטלמאכער נולד לאביו ר' פנחס יהושע מטעפליק זצ"ל שהיה תלמידו של מוהרנ"ת מברסלב זיע"א (נפטר בשנות התר"מ) בנו של יצחק אייזיק יוסף סופר שהיה גם תלמידו של מוהרנ"ת. בזיווגו הראשון היה ר' נתן נשוי לבתו של ר' נחמן טולטשינער זצ"ל (לאחר שהתגרשו היא התחתנה עם ר' אלטר טעפליקער) ר' נתן כתב את ספרי הרב מטשערין (פרפראות וכו') בהמשך עלה לא"י ונשא את מרת גיטל אלמנתו של ר' ישראל מקורדן שהייתה ידועה בצדקותה.

בספר ימי שמואל ח"ב אות קפ"ב מספר ר' שמואל הורביץ זצ"ל כי בליל הסדר אכל אצל ר' נתן בביתו, ר' שמואל מתאר את ביקורו בביתו של ר' נתן ואומר כי באותו ליל הסדר חווה התרגשות רבה והתעוררות נפלאה. עוד סיפר ר' שמואל כי מרת גיטל חזרה מתפילה בכותל המערבי ולא סיימה את שעת ההתבודדות שהייתה רגילה לקיים ונכנסה לחדרה לסיים את שעת ההתבודדות וכולם המתינו עד שתסיים. עיין שם.

אחיו של ר' נתן בייטלמאכער היה ר' נחמן מקרעמנטשוק, גיסו היה ר' אברהם ליבאוונע אביו של ר' געצעל (סבו של ר' יצחק גלבך) היה בעל מנגן גדול ועובד ה' נפלא. ר' נתן בייטלמאכער זצ"ל נפטר בשיבה טובה בכ"ד שבט שנת תשי"א (ולא כפי שהיה ידוע עד היום כ"ג שבט)

לא השאיר אחריו זרע בר קיימא, מקום קבורתו בבית הקברות סנהדריה בירושלים - חלקה ח' סמוך למבנה השיש. על מצבתו נכתב: "פ"נ ר' נתן ב"ר פנחס יהושע בייטלמאכער ברסלבר מהעיר העתיקה נלב"ע כ"ה שבט תשי"א ת.נ.צ.ב.ה

"רבי נתן בייטלמכר זה ענין" - הוא היה בעל יודע ספר. אבל המידות שלו, והצדקות שקיבל מרבינו הקדוש, היו חידוש" - מתוך שיחה מהרב החסיד רבי ישראל בער אודסר זצ"ל

"רבי נתן בייטלמאכער נשא לאשה את הצדקת מרת גיטעל'ע ע"ה, אחר שנתאלמנה מרבי ישראל קרדונר זצ"ל,לא היה לו בנים ל"ע, הוא נשא את גיטל'ה. כשהייתי מגיע לירושלים התאכסנתי אצל רבי נתן, אז היה לי הכל. ישבתי אצלו וראיתי התנועות שלו והדיבורים שלו. זה ענין אחר לגמרי.

הוא היה - - - האבא שלו היה רבי פנחס יהושע, רבי פנחס יהושע היה מתלמידי מוהרנ"ת, הוא היה אדם גדול ו'אמת'... מ'בית חרושת' הזה... ורבי נתן בייטלמאכער כשהיה מדבר מאביו רבי פנחס יהושע שמעתי שהוא גווע... ('ער גייט אויס'). הכלל, הוא התפלא מה שהוא ראה אצל אביו, והרגיש שהוא רחוק מן הכול, הוא ראה כאלה. רבי פנחס יהושע, הוא היה למדן, הוא היה בקי בתנ"ך בעל פה. והוא היה 'חכם עתיק', ובר דעת גדול, ו'אמת' זה ענין אחר לגמרי... אבל כל זה בכח של רבינו הקדוש ומוהרנ"ת. ורבי נתן ראיתי את התנועות שלו, והפנים שלו, והדיבור שלו ראיתי כשנסעתי בחזרה לטבריה, היה מונח בלבי הדיבור שלו, מה שראיתי את התנועות של הפנים, איך שהתגעגע אל התכלית האמת, איך שהתגעגע לתקן, לעשות, לעבוד את השם יתברך... הוא גוע...

והעבודה שלו היה גם כן כנהוג מוצנע. הוא ישב בחדר, שמחדר הזה היה יציאה אל הגג, אז היה יוצא בלילה בחצות, כן, סיפרה לי גיטל'ה. והוא סחר, הוא קנה ומכר דברים עתיקים אבל עם אמונה. עם כזה אמונה, ובשמחה. בודאי היה כואב לו, אבל, כלום. תמיד היה בשמחה. אני זוכר, ראיתי זמנים שלא היה לו על חתיכת לחם... הוא היה שמח... נתתי לו, היה אצלי עשר פרוטות, אז נתתי אותם לו... המתיקות, המתיקות מוהרנ"ת אמר; תפארתנו וגדולתנו יתגלה לעתיד לבוא. היה בעולם רבי נתן בייטלמאכר - - - היה ענין אחר לגמרי - - - ענין אחר לגמרי - - - הוא ישב בעולם, קנה, מכר. אבל המוח והלב היו - בכחו של רבינו הקדוש – הוא היה ענין 'אחר' לגמרי - - -

רבי נתן לא היה לו בנים, ונשא את גיטל'ה. גיטל'ה כבר היו לה חמש ילדים עם רבי ישראל, ארבע בנות ובן יחיד, הבן יחיד היה הבכור מרדכ'לה. היה לו מרדכי ואסתר. אסתר קראו לה אסתר'קה, היא היתה בת שמונה שנים, ורבי ישראל הנהיג אותן עם כזה צניעות. לא נשארו מהילדים, אף אחד לא. וגיטל'ה היה לה בעל כזה, וחמש ילדים, ונשארה ריק. ואחר כך נישאה לרבי נתן. ולרבי נתן לא היה בנים, והיא לא היה לה ילדים, אז היו לה שני ילדים (עם רבי נתן), היה לו עמה בן, וקרא לו 'פנחס יהושע' על שם אביו, הוא היה כבר ילדבן חמש. והיה לו גם בת, אחר הבן היה לו בת. והוא השתעשע עם הבן, עם הבת. והיה לו ראש טוב, ולמד. אני השתעשעתי עמו כמו ילד שלי.

כשבאתי לירושלים עיקר אכסנייתי היה אצל רבי נתן. הוא היה בעל מכניס אורחים, אצלו היה מקום, לא רק בשבילי.. רבי נתן היה בעל יודע ספר. אבל המדות שלו, והצדקות שקיבל מרבינו הקדוש, היו חידוש. גיטל'ה סיפרה לי, שכשהוא קם בחצות הוא נזהר שלא תשמע, והוא יוצא לגג להתבודדות, היה לו דלת אל הגג. רבי שלמה היה הולך אל רבי נתן בשבת. הוא למד שם בביתו 'סיפורי מעשיות', רבי שלמה - - - המתיקות של אנשי שלומינו - - - למשל רבי שלמה וועקסלער, היה כזה רבי שלמה - - - הוא הלך בכל שבת אצל רבי נתן. - - - אני ישבתי שם וראיתי - - - וכן היה הילדים, הבן כשנעשה בן חמש אז לא עלינו נחלה פתאום ונפטר. וכן הבת גם כן נפטרה. אז נשארו ככה, בלי ילדים. ממצב כזה שלא היה להם ילדים, ואחר כך שני ילדים, וכזה ילד בן חמש שנים. הוא קיבל את זה באהבה...

נערך ע"י מערכת 'דעם רבינ'ס קוואל'

המצבה בשעת הגילוי הראשוני - לפני שנה

המצבה לאחר הדגשת האותיות

קיצור ליקוטי מוהר"ן של ר' נתן, לאחר פטירתו עבר הספר לרשות ר' ישראל בער אודסר - הצילום באדיבות ר' חיים גולדרינג הי''ו

מצורף זמר שחיבר ר' נתן בייטלמאכער לפורים: 

דווח הדפס שתף
הוסף תגובה
comments powered by Disqus
כתבות נוספות
מתחם ציון רבינו הק' הולך לשנות את פניו
חדשות אומן
פרוייקט חידוש פני הציון הק' יוצא לדרך במלוא המרץ, בימים אלה 'איחוד ברסלב באומן' בעבודות...
גדול הזמר החסידי באומן
חדשות אומן
גדול הזמר החסידי בציון רבי נחמן מברסלב באומן • גדול הזמר החסידי ר' מרדכי בן דוד הגיע היום לשאת תפילה בציון רבי נחמן
'יאנאייר' משיקה קו חדש לאודסה
חדשות תעופה
חברת התעופה 'יאנאייר' משיקה קו חדש לאודסה שיפעל בימי ראשון ורביעי - פתיחת הקו החדש יחל את
תחזית מזג אויר בישראל
שעון אומן
החדשות באתר
חדשות אוקראינה
הנושאים הבוערים מהשטח
חדשות אומן
החדשות החמות מאומן במשך כל השנה
חדשות תעופה
החדשות הקשורות לברסלב
חדשות ברסלב
מהנעשה בעולמם של חסידי ברסלב
לוח זיכרון
ייארצייטים של חסידי ברסלב
מאמרי אקטואליה
עצות לחיים הטובים בדרכו של רבינו
אתרי ברסלב
  • אגודת אהלי צדיקים אהלי צדיקים
  • אתר צילומים אתר צילומים
  • שער ברסלב שער ברסלב
  • כולל חצות כולל חצות
  • מוסדות ברסלב מוסדות ברסלב

קישורים לאתרי ברסלב

ראשי אודות האתר תנאי שימוש מפת אתר פרסמו באומן שלום כתבו להנהלת האתר צור קשר