הלכה מעשית לנוסעים לאומן לשבועות

הלכות לנוסעים לאומן
 
מאת: מערכת "אומן שלום" | פורסם: כ"ט אייר תשע"ד שתף

בענין יום טוב שני של גלויות לנוסעים לאומן לשבועות.

היה ראוי להאריך בזה את עיקרי הדינים הנוגעים לכל בן ארץ ישראל השוהה יום טוב שני של גלויות בחו"ל אבל מפני קוצר המקום נפרט רק את הנוגע בחג השבועות באומן שמתוך מאות ואלפי הבאים להסתופף בצל קורת רבינו זיע"א רוב המנין ובנין הם בני ארץ ישראל ומחמת גודל הציבור בליעה"ר אין שייך כלל להתנהג בתפילות ועוד דברים בצינעה, ולכן הדינים שונים לגמרי משאר האופנים ולכן אין ללמוד כלל מסיכום דינים אלו לגבי מקומות אחרים בחו"ל, ואף לגבי אומן אין ללמוד מזה לחגים אחרים.

עשיית מלאכות בצינעה

אסור לעשות שום מלאכה אף בצינעה. עין מקור 1.

תפילות של ימות החול

בן ארץ ישראל מתפלל כל התפילות של חו"ל כמו בארץ ישראל . עיין מקור 2.

לצרף מיעוט מבני אר"י להשלים מנין לקריאת התורה של חו"ל

בני חוץ לארץ בחו"ל הרוצים לצרף מיעוט מבני ארץ ישראל להשלים מנין לקריאת התורה של חוץ לארץ, נחלקו הפוסקים בזה. ועיין הערה 3.

לצרף מיעוט מבני אר"י להשלים מנין לחזרת הש"ץ של חו"ל

בני חוץ לארץ בחו"ל הרוצים לצרף מיעוט מבני ארץ ישראל להשלים מנין לחזרת הש"ץ של חוץ לארץ, במכתב תשובה מבעל שבט הלוי ברור לו שאינם מצטרפים ותמה על שאלתי, וזהו מחמת חולשתו לא זכיתי שיעבור בכתב על שאלתי ששם ציינתי את הפוסקים המצדדים שמצטרפים ועין הערה 4 , ומכל מקום כיון שיצא מפיו של פוסק הדור שאין מצטרפים, כך יש לנהוג. מניני תפלה של חול לבני ארץ ישראל בפני עצמם אף על פי שבדרך כלל עשרה מבני ארץ ישראל השוהים בחו"ל אין להם לערוך מנין תפלה של חול בפני עצמם 5 , וכן הנחת תפילין יעשה בצינעה 6 , עיין הערה.

מכל מקום במקרה המיוחד של שבועות באומן כ' בעל שבט הלוי שמותר וראוי לארגן מנינים במקומות נפרדים לבני ארץ ישראל 7 , ויניחו שם תפילין 8 ואם בכל זאת יבואו שם בני חו"ל מחמת כל סיבה שהיא אין צורך להתבטל מפניהם או להיסתר מהם. ולכן הונהג כבר שנים רבות שביום טוב שני בני ארץ ישראל מארגנים את כל תפילותיהם בבנין הקלויז דהיינו תפלת הלילה והבדלה אחר התפילה, תפילת שחרית בטלית ותפילין ותפילת מנחה, ואילו בני חוץ לארץ מארגנים את מניניהם במבנה הציון.

הבדלה על הכוס ובתפלה בליל יו"ט שני של גליות

בענין הבדלה על הכוס ובתפלה בליל יו"ט שני של גליות, שיטת שו"ת אגרות משה שבתפלה בלחש יאמרו אתה חוננתנו אבל אל יבדיל על הכוס, ובשו"ת בצל החכמה 9 הכריע שיבדיל בתפלה גם על הכוס בצנעא, [וכשחל במוצש"ק, לא ידליק אז אבוקה המיוחדת להבדלה, אלא יברך על נרות רגילים, ולא יכבם אחר כך אלא ישאיר אותם דולקים] 10.

מקורות:

1 שיטת הט"ז כהמהרש"ל שבצינעה מותר, אבל המג"א הפר"ח ורוב הפוסקים נקטו שאף בצינעה אסור וכ"פ המשנ"ב.

2 בשו"ת אגרות משה יש לו צד להתיר לבן ארץ ישראל להתפלל מוסף, אבל רוב הפוסקים לא סבירא להו כן, ר"ע אייגר, וכ"פ הגרש"ז אוירבאך, שבט הלוי, שו"ת תשובות והנהגות, וכן משמע להדיא בשו"ת אבקת רוכל, ובשו"ת הרדב"ז, ולכן אין לבן ארץ ישראל להתפלל שום תפילה כבן חו"ל.

3 שיטת האג"מ דיכולים לצרף, אבל בשו"ת תשובות והנהגות הכריע שאין לצרף, וכן שיטת הגרש"ז אוירבאך ורק אם חל ביום קריאה אפשר לצרף ומכל מקום לא יקראו לבני ארץ ישראל לעלייה.

4 בספר סמא דחיי סי' י"ג דאפי' ארבעה מבני אר"י מצטרפים לששה בני חו"ל, ובשו"ת להורות נתן הכריע שכאשר יש תשעה בני חו"ל מצטרף א' מבני אר"י להשלים, ואף בג' או ד' בני אר"י יתכן שמצטרפים, וכן שי' האג"מ שיכולים לצרף את בני אר"י למנין לתפילת מוסף ולקריאת התורה, ובשו"ת אגרות משה חלק או"ח ד סימן קו יש לו צד להתיר לבן ארץ ישראל להתפלל
ביו"ט ב' של גלויות מוסף אף שאצלו הוא חול ולא תהיה ברכתו לבטלה אבל לא פסק כך למעשה, וא"כ ודאי ייתכן שכ"ש שיכול להשלים למנין עבור חזרת הש"צ וכד'.


5 שיטת הב"י בשו"ת אבקת רוכל ושו"ת הרדב"ז דיש להקל, עכ"ז הכרעת הפוסקים כדלהלן שי' שו"ת בצל החכמה שאל יעשו מנין בקביעות, ורק אם נזדמנו באקראי ואין שום א' מבני חו"ל עמהם ינעלו הדלת ויתפללו בלחש שלא ישמעום העומדים בחוץ, ושי' שו"ת תשובות והנהגות דאסור להם לעשות מנין.

6 בשו"ת אגרות משה סובר שיניח התפילין בצנעה קודם התפלה, ויחלצם ויתפלל במנין של בני חו"ל בלחש, אבל שי' שו"ת הרדב"ז וכ' הגרש"ז אוירבאך ותשובות והנהגות דעדיף להתפלל ביחידות כשמעוטר בטו"ת, ולכאורא כך ראוי לנהוג.

7 תשובת שבט הלוי המצורפת פה,

8 בשו"ת שבט הלוי ח"ט סי' קכ"ד.

9 הביא שהשאלת יעב"ץ נחלק בזה עם הגרמ"ח, וששו"ת חיים שאל ובמסגרת השולחן ובפאת השולחן כולם סוברים שיבדיל והוכיח שכוונתם שיבדיל על הכוס ולא בתפלה.

10 בשו"ת תשובות והנהגות שהיה ראוי להחמיר לומר רק בתפלה אתה חוננתנו אבל לא להבדיל על הכוס וכן שמע שהגר"מ פיינשטיין פסק שבן אר"י לא יבדיל על הכוס אבל הרבה בעלי הוראה חולקים ודעתם שיבדיל, ולמעשה המנהג היום שבני אר"י מבדילין מיד במוצאי יו"ט ראשון, וכ"פ שבט הלוי וכן הגרש"ז אוירבאך, וכך נהגו שמבדילים על הכוס.

ניתן לשמוע את ההלכות באוצרות ברסלב 02-9950000

דווח הדפס שתף
כתבות נוספות באתר
בקונגרס מצטטים את רבינו
חדשות ברסלב
בקונגרס האמריקאי מצטטים את רבי נחמן מברסלב • חבר קונגרס לא יהודי ציטט את אמרתו המפורסמת של רבי נחמן מברסלב
סינגל חדש ליואלי קליין
חדשות מוסיקה
סינגל חדש מבית היוצר של בעל המנגן ר' יואלי קליין מהקלטות עתיקות של זקני חסידי ברסלב ב דור הקודם, אותן הם היו שרים
שעונו האישי של רבי נתן
חדשות ברסלב
פרסום ראשון • הצצה נדירה ובלעדית על שעונו האישי של רבי נתן מברסלב מעלה רגשות עזים, וצמרמורת על עצם העובדה...
תחזית מזג אויר בישראל
שעון אומן
החדשות באתר
חדשות אוקראינה
הנושאים הבוערים מהשטח
חדשות אומן
החדשות החמות מאומן במשך כל השנה
חדשות תעופה
החדשות הקשורות לברסלב
חדשות ברסלב
מהנעשה בעולמם של חסידי ברסלב
לוח זיכרון
ייארצייטים של חסידי ברסלב
מאמרי אקטואליה
עצות לחיים הטובים בדרכו של רבינו
ראשי אודות האתר תנאי שימוש מפת האתר פרסמו באומן שלום כתבו להנהלת האתר צור קשר