כל השנה מספרים לנו את האמת: "הנפש החוטאת היא תמות" (יחזקאל יח, ד). אך אחת בשנה, ניתן רשות לכהן הגדול להיכנס לפני ולפנים, לקודש הקדשים, ולגלות את האמת האמיתית; שעל אף הכל, ה' מוחל לנו, ואוהב אותנו באהבה אין קץ.

פר יום הכיפורים צילום ואיור: "ארט חזין"
מאת: "אוצרות" | פורסם: ט' תשרי תשע"ה שתף
גודל כתב:

כל השנה מספרים לנו את האמת; "הנפש החוטאת היא תמות" (יחזקאל יח, ד). אך אחת בשנה, ניתן רשות לכהן הגדול להיכנס לפני ולפנים, לקודש הקדשים, ולגלות את האמת האמיתית; שעל אף הכל, ה' מוחל לנו, ואוהב אותנו באהבה אין קץ.

שכן, יש אמת, ויש אמת לאמיתה. האמת הפשוטה היא, שכשיהודי חוטא ופושע, הוא ראוי לעונשים קשים, ולא היה שווה לברוא אותו. "טוב לו שלא נברא משנברא" (עירובין יג ע"ב). אך יש גם אמת עמוקה ונסתרת יותר, האמת לאמיתה. והיא אומרת, שכדאי לו לאדם להיבראות, ושהאהבה שה' רוחש גם לחוטא היא אינסופית.

האמת האמיתית היא, שגם אם קורה מה שקורה, ונופלים להיכן שנופלים – ה' הוא א-ל רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד. וכפי שמסופר בזוהר הקדוש: "בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, רצה לברוא אדם. נמלך בתורה, אמרה לפניו: רוצה אתה לברוא את האדם הזה?! הרי עתיד הוא לחטוא לפניך ולהרגיז לפניך. אם תעשה לו כמעשיו, הרי העולם לא יוכל לעמוד לפניך, כל שכן האדם. אמר לה: וכי לחינם נקראתי א-ל רחום וחנון ארך אפים?" (מתורגם מתוך הזוהר הקדוש, ח"ג סט ע"ב).

התורה הקדושה ידעה גם ידעה, שהאדם יעבור עליה ויחטא, ותמהה מדוע רוצה הקדוש ברוך הוא לברוא אותו. אך הקדוש ברוך הוא, ענה בתמיהה: "וכי לחינם נקראתי א-ל רחום וחנון ארך אפים?!", וברא את האדם העתיד לחטוא...

"וטרם שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ברא תשובה. אמר לה לתשובה: אני רוצה לברוא אדם בעולם, על מנת שכשישובו לך מחטאיהם, תהיי מזומנת למחול להם על חטאיהם ולכפר עליהם. ואכן, בכל שעה ושעה התשובה מזומנת לבני האדם, וכשהם שבים מחטאיהם, התשובה הזו שבה לקדוש ברוך הוא, והוא מכפר על הכל, והדינים נכנעים ונמתקים, והאדם נטהר מחטאו" (מתורגם מתוך הזוהר הקדוש, שם).


בשעה שחטאו ישראל בחטא העגל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה: "הרף ממני ואשמידם ואמחה את שמם מתחת השמים" (דברים ט, יד). אך משה רבינו לא נרתע, ועל אף הדברים הברורים ששמע מפי ה', על רצונו להשמיד את בני ישראל ולמחות את שמם, הבין שעל אף שזוהי האמת, יש גם אמת לאמיתה. "ויחל משה את פני ה' אלקיו ויאמר למה ה' יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה" (שמות לב, יא).

למרות הדברים הנוראים ששמע מפיו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, "הבין משה לבלי להסתכל על פשטות האמת הנראה, שנראה שבוודאי כוונת השם יתברך לעונשם, חס ושלום, כראוי לפי המעשה הרע הזה שמגיע לכלותם, חס ושלום. אבל באמת לאמתו, אינו כן. ועל כן אז התחזק משה ולא הסתכל על שום סברות אמתיות לפי הדעת הפשוט, שראוי חס ושלום לבוא עליהם מה שראוי, רק סילק האמת הזה והתחזק בתפילה מאד מאד עד שנחלה, כמו שכתוב 'ויחל משה', ודרשו רבותינו ז"ל שהירבה להתפלל כל כך עד שאחזתו אחילו. ואז נתרצה השם יתברך למשה וינחם על הרעה.

"ואז לימדו השם יתברך סדר התפילה וסידר לפניו י"ג מידות של רחמים. ושם גילה לו האמת לאמתו, שעצם אמיתתו יתברך הוא ריבוי רחמיו וחנינותיו, ורוב חסדו לנצח שאינו נפסק לעולם, שזה עיקר האמת, כמו שכתוב שם ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת, היינו שבחינת רחום וחנון ארך אפים ורב חסד, זה עיקר האמת של השם יתברך" (ליקוטי הלכות, ריבית ה, לג). וכך נקבע לדורות יום הכיפורים!

ביום קדוש ונורא זה – גם אם האדם מרגיש מגושם ומלוכלך, והוא משוכנע שעל פי האמת חפץ ה' להשמידו חס ושלום – ייזכר נא בעקשנותו של משה רבינו, ויאמר גם הוא להשם יתברך: "אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון בכל דור ודור, ומבלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח אלא אתה. ברוך אתה ה' מלך מוחל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו בית ישראל ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הכיפורים".

שכן, כל הדיבורים, ששמענו ואנחנו שומעים, על מידת הדין, נכונים ואמיתיים לחלוטין. אך ביום הכיפורים עולה הצדיק האמת, הכהן הגדול, למקום העליון והגבוה ביותר - "נכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד" (משניות יומא, פרק ה משנה ג) – במקום ששם עומדים שני הכרובים 'ופניהם איש אל אחיו'. ושם הוא מגלה את הרחמים הגנוזים ביותר, את האהבה העמוקה והנצחית שה' אוהב את עמו. ואז, נהפך החוט של זהורית ללבן; אדמומיות מידת הדין נהפכת ללובן של רחמים.
טיזר

יש גם אמת עמוקה ונסתרת יותר, האמת לאמיתה. והיא אומרת, שכדאי לו לאדם להיבראות, ושהאהבה שה' רוחש גם לחוטא היא אינסופית.

דווח הדפס שתף
כתבות נוספות באתר
בקונגרס מצטטים את רבינו
חדשות ברסלב
בקונגרס האמריקאי מצטטים את רבי נחמן מברסלב • חבר קונגרס לא יהודי ציטט את אמרתו המפורסמת של רבי נחמן מברסלב
סינגל חדש ליואלי קליין
חדשות מוסיקה
סינגל חדש מבית היוצר של בעל המנגן ר' יואלי קליין מהקלטות עתיקות של זקני חסידי ברסלב ב דור הקודם, אותן הם היו שרים
שעונו האישי של רבי נתן
חדשות ברסלב
פרסום ראשון • הצצה נדירה ובלעדית על שעונו האישי של רבי נתן מברסלב מעלה רגשות עזים, וצמרמורת על עצם העובדה...
תחזית מזג אויר בישראל
שעון אומן
החדשות באתר
חדשות אוקראינה
הנושאים הבוערים מהשטח
חדשות אומן
החדשות החמות מאומן במשך כל השנה
חדשות תעופה
החדשות הקשורות לברסלב
חדשות ברסלב
מהנעשה בעולמם של חסידי ברסלב
לוח זיכרון
ייארצייטים של חסידי ברסלב
מאמרי אקטואליה
עצות לחיים הטובים בדרכו של רבינו
ראשי אודות האתר תנאי שימוש מפת האתר פרסמו באומן שלום כתבו להנהלת האתר צור קשר